Uchwała Nr 25/15/WEUG

Uchwała Nr 25/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Iwony Kur

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. zw. dr hab. Bogny Pilarczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i prof. UG, dr hab. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel z Wydziału Ekonomicznego UG, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr Iwony Kur pt. „Wpływ międzynarodowego lobbingu na rozwój europejskich regionów”. Obrona odbędzie się w dniu 18 marca 2015 r. o godzinie 10.00.

Wynik głosowania: oddano: 32 głosy, za: 31 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 1 głos.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski