Uchwała Nr 26/20/RDEif

Uchwała Nr 26/20/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 20 lutego 2020 roku
w sprawie wyznaczenia egzaminów doktorskich, terminów egzaminów i komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Józefowicz


Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 4 oraz art. 12 ust. 2  ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego powołuje skład komisji przeprowadzających egzaminy doktorskie w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Józefowicz w zakresie:

1. dyscypliny podstawowej – ekonomia i finanse
– dr hab. Przemysław Borkowski (przewodniczący)
– dr hab. Aleksandra Koźlak (egzaminator)
– dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka (egzaminator)
– dr hab. Anna Zamojska (członek)
– dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel (promotor)

2. dyscypliny dodatkowej – geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
– dr hab. Przemysław Borkowski (przewodniczący)
– prof. dr hab. Tadeusz Palmowski (egzaminator)
– dr hab. Anna Zamojska (członek)
– dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel (promotor)

3. nowożytnego języka obcego – język angielski
– dr hab. Przemysław Borkowski (przewodniczący)
– mgr Grażyna Stefańska-Ulanowska (egzaminator)
– dr hab. Anna Zamojska (członek)
– dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel (promotor)

§ 2


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego wyznacza termin przeprowadzenia egzaminów doktorskich do dnia 30 czerwca 2020 r.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania tajnego

Uprawnionych obecnych: 20
Głosów ważnych: 20
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 20
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego