Uchwała Nr 23/20/RDEif

 Uchwała Nr 23/20/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 20 lutego 2020 roku
w sprawie zmiany dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Józefowicz


Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§ 1


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego zmienia dyscyplinę dodatkową w przewodzie doktorskim mgr Karoliny Józefowicz, wszczętym w dniu 22 listopada 2018 roku, z nauk o zarządzaniu na geografię społeczno-gospodarczą i gospodarkę przestrzenną.

Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego przychyliła się do wniosku mgr Karoliny Józefowicz o zmianę dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Wynik głosowania tajnego

Uprawnionych obecnych: 21
Głosów ważnych: 21
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 21
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego