dr Joanna Kuczewska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
058-523-1244
tel. sekretariat:
1370
nr pokoju:
212
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

 

 1. Wykształcenie i szkolenia

 2009

Intensive executive MBA course - Corvinus University, Faculty of Business Administration, Corvinus School of Management , Budapeszt

 2005

Doktorat, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański  

“Europejska procedura benchmarkingu jako instrument poprawy konkurencyjności polskich [przedsiębiorstw w procesie integracji z UE"

 

2005

 Szkolenie specjalistyczne “Understanding process benchmarking"

The Benchmarking Centre, Stamford, Wielka Brytania

 1997

Magister ekonomii, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański  

 

 1. Doświadczenie zawodowe

 

2006-present

Pracownik naukowo-dydaktyczny, adiunkt - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Ekonomiki Integracji Europejskiej

 Prowadzone przedmioty: ekonomia integracji europejskiej, przedsiębiorstwo na tynku europejskim, zarządzanie międzynarodowe, zarządzanie innowacyjnym przedsiębiorstwem, zarządzanie projektami europejskimi, benchmarking w analizie konkurencyjności

 

1997-2006

Pracownik naukowo-dydaktyczny, asystent - Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Katedra Jean Monnet

 

2004-2010

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów,

2004-2006 - dyrektor programowy studio MBA

2006-2010  - dyrektor ds. współpracy z zagranicą

 

1996-1998

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, asystent, projekty badawcze: “Barometr gospodarczy województwa pomorskiego" oraz “Indeks klimatu inwestycyjnego NFI"

 

 

 

Publikacje
 • "J. Kuczewska, Wpływ rynku wewnętrznego Unii Europejskiej na konkurencyjność małych średnich przedsiębiorstw, w: Szanse rozwoju polskiego sektora MŚP na jednolitym rynku europejskim, tom 1 "Funkcjonowanie MŚP w warunkach jednolitego ryku europejskiego, red. Jacek Otto i Aleksandra Maciaszczyk, Politechnika Łódzka - Monografie, Łódź 2006
 • J. Kuczewska, Benchmarking jako instrument poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, red. Andrzej Kaleta, Krystyna Moskowicz i Leszek Woźniak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1116, Wrocław 2006
 • J. Kuczewska, Europejska procedura benchmarkingu jako metoda poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, w: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie - analiza krytyczna, red. Kazimierz Zieniewicz, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 81, Poznań 2006
 • J. Kuczewska, Unijne dotacje dla rozwoju przedsiębiorstw w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem MSP w: Wykorzystanie funduszy UE w województwie pomorskim, red. Danuta Rucińska, PTE Gdańsk 2006
 • J. Kuczewska, M. Krzemiński, Promocja zatrudnienia w województwie pomorskim - wykorzystanie funduszy strukturalnych, w: Województwo pomorskie w zintegrowanej Europie, red. Joanna Stefaniak, Ewa Ignaciuk, PTE Gdańsk 2006
 • J. Kuczewska, Ocena warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorstw w warunkach rynku wewnętrznego Unii Europejskiej po dwóch latach członkostwa na przykładzie województwa pomorskiego, w: Członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Efekty dla kraju i regionu, red. A. Stępniak, M. Krzemiński, FRUG Gdańsk 2006
 • J. Kuczewska, Ocena możliwości wykorzystania europejskiej procedury benchmarkingu dla poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w: Uwarunkowania realizacji celów Strategii Lizbońskiej w polskiej gospodarce, red. J. Bieliński i M. Czerwińska
 • ODDK Gdańsk 2007
 • J. Kuczewska, Benchmarking w analizie konkurencyjności Unii Europejskiej, w: Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości. Determinanty i narzędzia zdobywania przewagi konkurencyjnej, red. H. Adamkiewicz-Drwiłło, PWN Warszawa 2007
 • J. Kuczewska, Ocena możliwości pozyskania środków pomocowych UE dla polskich przedsiębiorstw, w: Innowacyjność jako czynnik podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów na jednolitym rynku europejskim, red. J. Otto, R. Stanisławski, A. Maciaszczyk, Politechnika Łódzka, Monografie, Łódź 2007
 • J. Kuczewska, Europejska procedura benchmarkingu. Programy i działania, PARP, Warszawa 2007
 • J. Kuczewska, Tomasz Brodzicki, Anna Zielińska-Głębocka, Implikacje dla polityki gospodarczej : Lokalizacja przemysłu a konkurencyjność polskich regionów (w kontekście integracji europejskiej) red. A. Zielińska-Głębocka, Gdańsk 2008
 • J. Kuczewska, E. Ropela, Strategia Lizbońska z konkurencyjność przedsiębiorstw, w: Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej red. M. Noga, M. Stawicka, Wydawnictwa Fachowe CEDEWU.PL, Warszawa 2008
 • J Kuczewska, M. Krzemiński, Sytuacja na rynku pracy w Polsce a migracje zarobkowe po akcesji do Unii Europejskiej, w: Wybrane problemy integracji europejskiej red. A. Stępniak, J. Stefaniak, J. Taraszkiewicz, Gdańsk 2008
 • J. Kuczewska, Ocena warunków funkcjonowania polskich przedsiębiorstw na jednolitym rynku Unii Europejskiej, w: Przedsiębiorczość, innowacyjność, foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, tom 1, red. L. Woźniak, Politechnika Rzeszowska 2008 
 • J. Kuczewska, Evaluation of the use of structural funds for enterprises in the 2004-2006 period in the Pomeranian voivodeship w: Structural Funds for the Development of Entrepreneurship and Innovativeness of SME-s in Poland and the Łódź Region in the Perspective of Experiences of Polish Regions, red. Otto J., Stanisławski G., Maciaszczyk A.  Łódź 2009, 
 • J. Kuczewska, Efekty wewnętrzne współpracy klastrowej jako źródło tworzenia wartości przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, nr 4/6/2011;

 • J. Kuczewska, Efekty wewnętrzne współpracy w klastrach, AiO KEIE, UG, nr 2/2011,

 • J. Kuczewska, Regionalne przewagi skonstruowane - relacje biznes-instytucje badawczo-rozwojowe w województwie pomorskim, AiO KEIE, UG, nr 6/2011, 

 • J. Kuczewska, M. Krzemiński, Regional Constructed Advantages - Case of Pomeranian Region in Poland, AiO KEIE, UG, nr 5/2011, 

 • Benchmarking - instrument poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, Gdańsk 2011,http://innopomorze.pomorskie.eu/benchmarking-przedsiebiorstw/benchmarking-przedsiebiorstw.html

Zainteresowania
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach integracji europejskiej
 • Wykorzystanie narzędzia benchmarkingu
 • Zasady redystrybucji funduszy unijnych oraz kierowanie projektem europejskim
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Ekonomiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem
Inne
 • Wyróżnienie przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne pracy magisterskiej pt. Wpływ Programu Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej na kształtowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw, Gdańsk 18.02.1998
 • Nagroda Rektora II stopnia, zbiorowa za książkę pt. "Konkurencyjność przemysłowa Polski w procesie integracji z Unią Europejską. Teoria, praktyka, polityka", red. A. Zielińska-Głębocka, Gdańsk 2000, październik 2001
 • Nagroda Rektora II stopnia zespołowa za monografię "Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej. Szanse i zagrożenia", październik 2005
 • Nagroda Rektora III stopnia indywidualna za doktorat "Europejska procedura benchmarkingu jako instrument poprawy konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w aspekcie integracji z Unią Europejską", październik 2006