dr Dorota Książkiewicz

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1382
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
102
WWW:
Inne funkcje:

Koordynatorka Pomarańczowej Akademii Uni-Logistics. Koordynator tutoringu na WE UG. Członek  Zespołu ds. współpracy ze szkołami i popularyzacji nauki.
Współorganizator Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju na UG, koordynator programu "Warsztaty z ekonomii dla 1 LO w Sopocie". Dyplomowana tutorka akademicka.

Informacje dla studentów

LINKI DO ZAJĘĆ W SEMESTRZE ZIMOWYM 2022/23

Link do wykładu CONTEMPORARY PROBLEMS OF TRANSPORT & LOGISTICS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWI4NzJiYTYtZmY4NS00M2U0LTlhZGItNjFiMDcwMjIzMmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22a30b99dd-06c8-44d9-93a1-e1e01a441116%22%7d

Link do konsultacji on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzdjM2FjMzQtYjg3NS00Mzc3LWI4YmUtYTg4N2QxYTI4NjVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%22a30b99dd-06c8-44d9-93a1-e1e01a441116%22%7d

WYKŁADY (e-learning)
ZADANIA
DYSTRYBUCJA