prof. dr hab. Krzysztof Szałucki

stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
telefon:
58-523-1353
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
109
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

14.06.1974 - tytuł magistra ekonomii w zakresie Ekonomiki transportu lądowego ze specjalizacją: transport samochodowy. 

15.10.1981 - stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych.

16.06.1988 - stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych.

20.01.2000 - tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

            

Publikacje

Sopot, 31.12. 2019 r.


Krzysztof Szałucki 

Prof. dr hab.

Profesor zwyczajny

Katedra Ekonomiki i Funkcjonowania

Przedsiębiorstw Transportowych

Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet Gdański

 

 

Wykaz

publikacji naukowych

zrealizowanych w okresie pracy

na Uniwersytecie Gdańskim

01 wrzesień 1980 r. -  31 grudzień 2018 r.

 

 

 

Dorobek autorski obejmuje:

 • rozprawę doktorską;
 • rozprawę habilitacyjną;
 • 42 książek i podręczników;
 • 106 opracowań oryginalnych, artykułów i komunikatów naukowych;
 • 47 opracowania zrealizowane w ramach Programów Rozwoju Nauki i Techniki oraz Badań Własnych;
 • 174 prac naukowo-badawczych, prac badawczych, ekspertyz i projektów, zleconych przez jednostki gospodarcze, instytucje i placówki naukowe;
 • 70 materiałów i wystąpień na konferencjach naukowych;
 • 81 oceny, opinie i recenzje.

  

 

 

Razem: 522 tytułów.

 

 

I. Rozprawa doktorska.

Interwencje gospodarcze w procesie zarządzania przedsiębiorstwami transportu samochodowego w Polsce. Sopot 1981. (maszynopis vol. 1, s. 236 + vol. 2, s. 102 + załączniki).

 

II. Rozprawa habilitacyjna.

Sterowanie ekonomiczne i zachowania organizacyjne w warunkach deficytowej działalności socjalistycznych przedsiębiorstw transportowych. W.U.G., Gdańsk 1988, s. 263 + załączniki s. 9.

 

III. Książki i podręczniki.

1.      Modelowanie systemów opisujących funkcjonowanie przedsiębiorstwa transportu samochodowego. Współautor. W.U.G., Gdańsk 1985. s. 1 - 234.

2.      Ekonomika komunikacji miejskiej. Współautor. W.U.G., Gdańsk 1986. Rozdz. VI: Zarys funkcjonowania przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej w Polsce, s. 121 - 136.

3.      Zastosowanie analizy ekonomicznej w przedsiębiorstwach transportu lądowego. Praca zbiorowa. W.U.G., Gdańsk 1988. Autor: rozdz. I: Istota i kierunki zastosowania analizy ekonomicznej w działalności przedsiębiorstwa transportu lądowego, s. 6 - 14; rozdz. III: Zastosowanie analizy ekonomicznej w działalności przedsiębiorstwa transportu samochodowego, s. 40 - 64.

4.      Poradnik organizatora transportu. Praca zbiorowa. O. O. i N. P. Gdańsk 1989. Autor: p. 2.1. Transport własny i jego organizacja, s. 14 - 18; p. 3.2. Zasady ustalania opłat przewozowych w transporcie 0samochodowym, s. 53 - 65; p. 4.2. Przedsiębiorstwa transportu samochodowego - zawarcie umowy oraz obowiązki stron umowy, s. 77 - 82; p. 4.3. Przewoźnicy prywatni, przedsiębiorstwa nietransportowe i spółki spedycyjne - zasady i zakres działania, s. 83 - 85; rozdz. 6: Funkcjonowanie zorganizowanego transportu samochodowego w przedsiębiorstwach produkcji towarowej, s. 191 - 207.

5.      Rachunek ekonomiczny efektywności krajowych lotniczych przewozów pasażerskich w warunkach porównywalności z wybranymi gałęziami transportu lądowego. Wydawnictwo OBET, Warszawa 1989. Autor: Części I - Podstawy metodologiczne rachunku ekonomicznej efektywności procesów przewozowych występujących w krajowym transporcie pasażerskim, s. 11 - 34; części IV - Modelowanie decyzyjnego rachunku efektywności mającego zastosowanie przy wyborze gałęzi transportu w krajowych przewozach pasażerskich według kryterium mezo- oraz mikro - ekonomicznego. s. 142 - 158.

6.      Funkcjonowanie rynku usług transportowych. Praca zbiorowa. W.U.G., Gdańsk 1990. Autor: p. 1.2. Istota funkcjonowania rynku, s. 17 - 22; p. 3.5. Rola cen w funkcjonowaniu rynku usług transportowych, s. 98 - 105; p. 4.5. Marketing jako strategia rynkowa w transporcie, s. 125 - 129.

7.      Postęp ekonomiczny w transporcie kolejowym. Wydawnictwo OBET, Warszawa 1990, s. 1 - 30.

8.      Przedsiębiorstwa komunalne o niepodzielnych składnikach mienia działające na obszarach kilku gmin. Praca zbiorowa. I. B. n G. R. Gdańsk 1991. Współautor części trzeciej: Warunki urynkowienia działalności komunikacji miejskiej, s. 43 - 62.

9.      Koncepcja krajowego modelu funkcjonowania transportu samochodowego w warunkach gospodarki rynkowej. Wydawnictwo OBET, Warszawa 1991, s. 1 - 63.

10.  Przekształcenia w sektorze usług komunalnych. Praca zbiorowa. I. B. n G. R. Gdańsk 1992. Współautor: Cz. I p. II.1. s. 49 - 55; Cz. I p. IV.2.2. s. 126 - 128; Cz. II p. I.3. s. 149 - 157; Cz. II p. II.3. s. 209 - 216.

11.  Przekształcenia w sektorze usług komunalnych. Praca zbiorowa. P. R. i P. P. K. Warszawa 1993. Współautor zakresu merytorycznego dotyczącego komunikacji miejskiej, s. 1 - 309.

12.  Prywatyzacja usług komunalnych w Polsce. Praca zbiorowa. I. B. n G. R. Gdańsk - Lublin 1994. Współautor zakresu merytorycznego dotyczącego komunikacji miejskiej, s. 1 - 168.

13.  Rynek usług komunalnych w Polsce. Praca zbiorowa. I. B. n G. R. Gdańsk - ‑ Lublin 1994. Współautor zakresu merytorycznego dotyczącego komunikacji miejskiej, s. 1 - 99.

14.  The transformation of the public utility sektor. Praca zbiorowa. P. R. i P. P. K. Warszawa 1994. Współautor zakresu merytorycznego dotyczącego komunikacji miejskiej, s. 1 - 301.

15.  Transport pasażerski w rejonie gdańskim w warunkach gospodarki rynkowej. Praca zbiorowa. W.U.G., Gdańsk 1994. Autor części II: Pasażerski transport samochodowy w regionie gdańskim w warunkach gospodarki rynkowej, s. 21 - 30.

16.  Restrukturyzacja transportu w Polsce w latach 1990 - 1994. Praca zbiorowa. W.U.G., Gdańsk 1996. Autor: p. 1.2. Podstawowe determinanty i założenia restrukturyzacji polskiego transportu w latach 1990 - 1994 - Transport samochodowy, s. 22 - 28; p. 2.2. Ekonomiczno-społeczne efekty restrukturyzacji polskiego transportu w latach 1990 - 1994 - Transport samochodowy, s. 72 - 77; p. 3.2. Koncepcje dalszej restrukturyzacji polskiego transportu - Transport samochodowy, s. 129 - 132.

17.  Transport. Praca zbiorowa. W.N. PWN, Warszawa 1997. Autor: rozdz. 2.1.: Transport samochodowy, s. 63 - 88; rozdz. 3.1.: Spedycja, s. 277 - 282.

18.  Komunikacja miejska w gospodarce rynkowej. Praca zbiorowa. W.U.G., Gdańsk 1997. Autor: rozdz. 9: Przedsiębiorstwo komunikacji miejskiej, s. 152 ‑ 165; rozdz. 10: Ekonomika przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, s. 166 ‑ 179; rozdz. 11: Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, s. 180 - 187.

19.  Zarządzanie marketingowe działalnością transportową. Praca zbiorowa. W.U.G. Gdańsk 1998. Autor: rozdz. 3: Zarządzanie marketingowe w transporcie samochodowym, s. 103 - 114.

20.  Transport. Praca zbiorowa. Wyd. II. W.N. PWN, Warszawa 1998. Autor: rozdz. 2.1.: Transport samochodowy, s. 63 - 88; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 277 - 282.

21.  Zarządzanie komunikacją miejską. Praca zbiorowa. G.F.K.M. Gdańsk 1999. Autor: rozdz. 4: Planowanie inwestycji., s. 118 - 127; rozdz. 5: Przedsiębiorstwo przewozowe, s. 128 - 158.

22.  Przedsiębiorstwa transportowe - warunki i mechanizmy równowagi. W.U.G. Gdańsk 1999, s. 1 -197;  rozdz. 1.: Istota problemu równowagi w działalności  gospodarczej przedsiębiorstw transportowych, s. 7 - 30;  rozdz. 2.: Wartości funkcjonalne równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 31 - 46; rozdz. 3.: Regulacyjne mechanizmy równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 47 - 82; rozdz. 4.: Adaptacyjne mechanizmy równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 83 - 110;  rozdz. 5.: Optymalizacyjne mechanizmy równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 111 - 134; rozdz. 6.: Strategiczne wartości równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 135 - 160; rozdz. 7.: Równowaga przedsiębiorstw transportowych na rynkach otwartych, s. 161 - 182.

23.  Marketing na rynku usług lotniczych. Praca zbiorowa. W.U.G. Gdańsk 2000. Autor rozdziału 5: Strukturalne podstawy kształtowania orientacji marketingowej na polskim rynku usług lotniczych, w części: 5.1. Rynkowa strukturalizacja transportu lotniczego w Polsce po 1989 r., s. 192 - 195; 5.2. Rynkowe uwarunkowania podmiotowej organizacji transportu lotniczego w Polsce, s. 199 -202.

24.  Transport. Praca zbiorowa. Wyd. III - rozszerzone i uaktualnione. W.N. PWN, Warszawa 2000. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 47 -79; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 258 - 270; rozdz. 4.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 314 - 320.

25.  Transport. Praca zbiorowa. Wyd. III  -  zmienione. W.N. PWN, Warszawa 2002. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 47 -79; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 258 - 270; rozdz. 4.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 314 - 320.

26.  Gospodarowanie w komunikacji miejskiej. Praca zbiorowa. W.U.G. Gdańsk 2002. Autor: rozdz. 13. Przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej, s. 259 -272; rozdz. 14. Ekonomika przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, s. 273 - 285;   rozdz. 15. Funkcjonowanie przedsiębiorstw komunikacji miejskiej, s. 286 - 293.

27.  Ekonomika i kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa. Praca zbiorowa. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego. Gdańsk  2003. Autor: p. 3.8. Logistyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, s. 135  -  138;  p. 4.1. Istota i zakres ekonomiki przedsiębiorstwa,  s. 141  - 144;  p. 4.8. Przychody przedsiębiorstwa;  s. 177  -  180;  p. 4.9. Wynik finansowy przedsiębiorstwa;  s. 180  -  183;  p. 5.5. System motywacyjny i zarządzanie zasobami ludzkimi,  s.  307  -  312.

28.  Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce. Współautor. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa 2003 , s. 1  -  121.

29.  Ekonomika transportu. Redaktor naukowy wydania. Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej . Inżynieria Maszyn - Vol. 8, Zeszyt 3 / 2003. Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2003, s. 1 - 80.

30.  Transport. Praca zbiorowa. Wyd. IV. W.N. PWN, Warszawa 2005. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 38 -73; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 249 - 261; rozdz. 4.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 338 - 344, rozdz. 4.2.  Ekonomika przedsiębiorstw transportowych, s. 344 - 352, rozdz. 4.3. Zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi, s. 352 - 359, rozdz. 4.7. Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw transportowych, s. 405 - 408.

31.  Transport. Praca zbiorowa. Wyd. IV -  zmienione. W.N. PWN, Warszawa 2006. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 38 -73; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 249 - 261; rozdz. 4.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych , s 338 - 344, rozdz. 4.2.  Ekonomika przedsiębiorstw transportowych, s. 344 - 352, rozdz. 4.3. Zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi, s. 352 - 359, rozdz. 4.7. Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw transportowych, s. 405 - 408.

32.  Transport. Praca zbiorowa. Wyd. IV -  zmienione. W.N. PWN, Warszawa 2007. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 38 -73; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 249 - 261; rozdz. 4.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 338 - 344, rozdz. 4.2.  Ekonomika przedsiębiorstw transportowych, s. 344 - 352, rozdz. 4.3. Zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi, s. 352 - 359, rozdz. 4.7. Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw transportowych, s. 405 - 408.

33.  Przedsiębiorstwo. Zasady działania, funkcjonowanie, rozwój. Praca zbiorowa. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego. Gdańsk  2007. Autor: p. I.11. Logistyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, s. 149  -  153;  p. II.1. Istota i zakres ekonomiki przedsiębiorstwa,  s. 191  -  194;  p. II.2. Przychody przedsiębiorstwa i czynniki kształtujące ich wysokość,  s. 194  -  197;  p. II.9. Wynik finansowy przedsiębiorstwa,  s. 249  -  252;           p. III.1. Istota, zakres i systematyka procesów kierowania rozwojem przedsiębiorstwa,      s. 387  -  392;  p. III.6.. System motywacyjny i zarządzanie zasobami ludzkimi,  s.  446  -  451.

34.  Transport. Praca zbiorowa. Wyd. IV -  zmienione. W.N. PWN, Warszawa 2008. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 38 -73; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 249 - 261; rozdz. 4.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 338 - 344, rozdz. 4.2.  Ekonomika przedsiębiorstw transportowych, s. 344 - 352, rozdz. 4.3. Zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi, s. 352 - 359, rozdz. 4.7. Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw transportowych, s. 405 - 408.

35.  Transport. Praca zbiorowa. Wyd. V -  zmienione. W.N. PWN, Warszawa 2009. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 38 -69; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 252 - 264; rozdz. 4.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 340 - 346, rozdz. 4.2.  Ekonomika przedsiębiorstw transportowych, s. 346 - 354, rozdz. 4.3. Zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi, s. 354 - 361, rozdz. 4.7. Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw transportowych, s. 404 - 407.

36.  Innovative perspective of transport and logistics. Praca zbiorowa. WUG, Gdańsk 2009. Współautor: chapter 13. Innovative trends in freight road vehicles, s. 229 - 236.

37.   Transport. Praca zbiorowa. Wyd. V -  zmienione. W.N. PWN, Warszawa 2010. Autor: rozdz. 2.1. Transport samochodowy, s. 38 -69; rozdz. 3.1. Spedycja, s. 252 - 264; rozdz. 4.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 340 - 346, rozdz. 4.2.  Ekonomika przedsiębiorstw transportowych, s. 346 - 354, rozdz. 4.3. Zarządzanie przedsiębiorstwami transportowymi, s. 354 - 361, rozdz. 4.7. Zachowania organizacyjne przedsiębiorstw transportowych, s. 404 - 407.

38.  Transport. Praca zbiorowa. Wyd. VI. W.N. PWN, Warszawa 2016. Autor: rozdz. 3.1. Transport samochodowy, s. 64 - 101;  rozdz. 6.1. Podstawy wiedzy o przedsiębiorstwach transportowych, s. 538 - 567, rozdz. 6.2.  Działalność operacyjna przedsiębiorstw transportowych, s. 567 - 571, rozdz. 6.4. Finansowanie przedsiębiorstw transportowych, s. 606 - 617;  rozdz. 7.2. Spedycja, s. 631 - 643.

39.  Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego. Praca zbiorowa. PWE. Warszawa 2016. Autor:  p. 2.1. Istota, funkcjonowanie, zakres i systematyka procesów funkcjonowania przedsiębiorstwa, s. 47 - 50;  p. 2.5. System ekonomiczno-finansowy przedsiębiorstwa, s. 105 - 110; p. 2.6. System podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie i uwarunkowania procesu podejmowania decyzji, s. 110 - 118;  p. 2.9. System motywacyjny w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, s. 142 - 146;  p. 3.1. Istota, zakres i systematyka tematyczna ekonomiki przedsiębiorstwa, s. 155 - 158;  p. 3.2. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródło informacji ekonomicznej o przedsiębiorstwie, s. 158 - 162;  p. 3.3. Przychody przedsiębiorstwa i czynniki kształtujące poziom przychodów, s. 162 - 165;  p. 3.5. Wynik operacyjny i wynik finansowy przedsiębiorstwa, s. 192 - 195;  p. 3.7. Ekonomiczna wartość dodana EVA i rynkowa wartość dodana MVA, s. 221 - 228;  p. 4.11. Logistyka w kształtowaniu efektywnego gospodarowania zasobami przedsiębiorstwa i umacnianiu jego pozycji konkurencyjnej, s. 314 - 317.

40.  Kształtowanie równowagi przedsiębiorstw transportowych. Texter. Warszawa 2016, s. 1 - 145; rozdz. 1.: Istota problemu równowagi w działalności  gospodarczej przedsiębiorstw transportowych, s. 7 - 24;  rozdz. 2.: Wartości funkcjonalne równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 25 - 36; rozdz. 3.: Regulacyjne mechanizmy równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 37 - 60; rozdz. 4.: Adaptacyjne mechanizmy równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 61 - 78;  rozdz. 5.: Optymalizacyjne mechanizmy równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 79 - 94; rozdz. 6.: Strategiczne wartości równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 95 - 112; rozdz. 7.: Równowaga przedsiębiorstw transportowych na rynkach otwartych, s. 113 - 130.

41.  Równowaga w funkcjonowaniu przedsiębiorstw transportowych. Texter. Warszawa 2017, s. 1 - 220;  rozdz. 1.: Funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych jako przedmiot badań poznawczych i stosowanych, s. 11 - 18;  rozdz. 2.: Istota problemu równowagi w działalności  gospodarczej przedsiębiorstw transportowych, s. 19 - 40;  rozdz. 3.: Wartości funkcjonalne równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 41 - 54;  rozdz. 4.: Regulacyjne mechanizmy równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 55 - 98;  rozdz. 5.: Adaptacyjne mechanizmy równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 99 -122;   rozdz. 6.: Optymalizacyjne mechanizmy równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 123 - 144;  rozdz. 7.: Strategiczne wartości równowagi przedsiębiorstw transportowych, s. 145 - 168;  rozdz. 8.: Równowaga przedsiębiorstw transportowych funkcjonujących na rynkach otwartych, s. 169 - 197.

42.  Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. Redaktor naukowy wydania. W.U.G. Gdańsk 2017, s. 1 - 229.

 

 

IV. Opracowania oryginalne, artykuły i komunikaty naukowe.

 

 1. Transport samochodowy w reformowanej gospodarce Polski. Komunikat o sesji naukowej. T. N. O. i K. - U. G., Gdańsk 1981, s. 1 - 6.
 2. Interwencje gospodarcze w działalności przedsiębiorstw transportu samochodowego (wyniki badań empirycznych). Zeszyty Naukowe W. E. T. - E. T. L. nr 12. W.U.G. Gdańsk 1983, s. 141 - 156.
 3. Problemy adaptacji systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwach transportu samochodowego. /w:/ "System motywacyjny w przedsiębiorstwie transportu samochodowego". PTE - AE, Katowice 1983, s. 1 - 10.
 4. Taktyczne planowanie interakcyjne - metoda kierowania gospodarczego przedsiębiorstwami transportu samochodowego (wprowadzenie do mikroekonomicznego planowania systemowego w transporcie samochodowym). Zeszyty Naukowe W. E. T.- E.T.L. nr 13. W.U.G. Gdańsk 1983, s. 169 - ‑ 178.
 5. Pola decyzji systemu ekonomicznego przedsiębiorstwa transportu samochodowego. /w:/ "System ekonomiczny przedsiębiorstwa transportu samochodowego". PTE - AE, Katowice 1984, s. 1 - 10.
 6. System ekonomiczny przewoźnika miejskiego w warunkach deficytowości transportu miejskiego. Współautor. /w:/ "System ekonomiczny przedsiębiorstwa transportu samochodowego". PTE - AE, Katowice 1984, s. 1 - 10.
 7. Funkcja poznawcza badań analitycznych w dziedzinie pól decyzji gospodarczych przedsiębiorstwa transportu samochodowego (Ujęcie semantyczne). Zeszyty Naukowe W. E. T. - E. T. L. nr 14. W.U.G. Gdańsk 1985, s. 173 - 184.
 8. Samodzielność potencjalna i realna przedsiębiorstw transportowych w dziedzinie reprodukcji. Współautor. Zeszyty Naukowe W. E. T. - ‑ E. T. L. nr 15. W.U.G. Gdańsk 1985, s. 85 - 91.
 9. Systemowa a sytuacyjna koncepcja cen w funkcjonowaniu branżowych przedsiębiorstw transportu samochodowego. "Przegląd Komunikacyjny" nr 6, Warszawa 1986, s. 119 - 121.
 10. Dotowanie przedsiębiorstw komunikacji miejskiej. Współautor. "Transport miejski" nr 9, Warszawa 1986, s. 212 - 213.
 11. Komunikat o kolokwium habilitacyjnym dr Z. Kordela. "Przegląd Komunikacyjny" nr 10, Warszawa 1986, s. 222.
 12. Systemy pobudzania przedsiębiorstw transportu samochodowego w Polsce (Doświadczenia lat 1982 - 85). Zeszyty Naukowe W.E. T.- E. T. L. nr 16. W.U.G. Gdańsk 1987, s. 77 - 93.
 13. Typologia uwarunkowań procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach transportu samochodowego (Ujęcie porównawczo-dedukcyjne). Zeszyty Naukowe W. E. T. - E. T. L. nr 17. W.U.G. Gdańsk 1988, s. 170 - 186.
 14. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw transportu samochodowego -  recenzja podręcznika WKŁ. "Przegląd Komunikacyjny" nr 6, Warszawa 1988, s. 125.
 15. Samodzielność ekonomiczna przedsiębiorstw transportu samochodowego. "Przegląd Komunikacyjny" nr 8, Warszawa 1988, s. 160 - 162.
 16. Rynkowe uwarunkowania procesów podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach komunikacji miejskiej. Współautor. Zeszyty Naukowe W. E. T. - E. T. L. nr 18. W.U.G. Gdańsk 1989, s. 145 - 154.
 17. Otoczenie rynku usług transportu samochodowego w Polsce. Współautor. Zeszyty Naukowe W. E. T. - E. T. L. nr 18. W.U.G. Gdańsk 1989, s. 123 - 131.
 18. Transport samochodowy w obsłudze polskich portów morskich. Zeszyty Naukowe E.T.L. nr 19. W.U.G. Gdańsk 1991, s. 185 - 198.
 19. Urynkowienie komunikacji miejskiej. Współautor. "Przegląd Komunikacyjny" nr 6, Warszawa 1991, s. 94 - 96.
 20. Restrukturyzacja komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej. Współautor. Biuletyn Informacyjny I. G. K. M. Warszawa 1991, s. 16 - 36.
 21. Sytuacja komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej na początku 1991 r. Współautor. "Transport miejski" nr 7, Warszawa 1991, s. 127 - 129.
 22. Koncepcja zmian w organizacji zarządzania komunikacją miejską w aglomeracji gdańskiej. Współautor. "Transport miejski" nr 8, Warszawa 1991, s. 180 - 182.
 23. Organizacja komunikacji miejskiej przez Związek Transportowy. Współautor. "Transport miejski" nr 9, Warszawa 1991, s. 208 - 209.
 24. Rynek jako regulator zachowań rozwojowych przedsiębiorstw transportu samochodowego w warunkach istnienia ograniczeń systemowych. Zeszyty Naukowe E. T. L. nr 20. W.U.G. Gdańsk 1992, s. 67 - 84.
 25. Organizacyjno-prawne uwarunkowania obsługi polskich portów morskich przez transport lądowy. Zeszyty Naukowe E. T. L. nr 20, W.U.G. Gdańsk 1992, s. 117 - 126.
 26. Zachowania przedsiębiorstw samochodowych w gospodarce rynkowej. Współautor. "Przegląd Komunikacyjny" nr 7 - 8, Warszawa 1992, s. 23 - 25.
 27. Kapitał zagraniczny na polskim rynku transportowym. "Przegląd Komunikacyjny" nr 7 - 8, Warszawa 1993, s. 9 - 11.
 28. Powołanie, organizacja i początki funkcjonowania Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Współautor. "Biuletyn Informacyjny" I. G. K. M. nr 12, Warszawa 1993, s. 1 - 4.
 29. Badania marketingowe komunikacji miejskiej w Rumi jako podstawa jej restrukturyzacji. Współautor. "Transport miejski" nr 12, Warszawa 1993, s. 1 - ‑ 4.
 30. Przedsiębiorstwa transportowe - aktualne problemy poznawcze i obszary badań. "Transport i Logistyka" nr 1, Sopot 1993, s. 31 - 35.
 31. System ekonomiczny jednostek użyteczności publicznej transportu w warunkach rynkowych przekształceń gospodarki narodowej Polski. Zeszyty Naukowe E. T. L. nr 21. W.U.G. Gdańsk 1993, s. 55 - 61.
 32. Organizacja i zarządzanie komunikacją miejską w gospodarce rynkowej. Współautor. "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 1, Warszawa 1994, s. 21 - ‑ 29.
 33. Restrukturyzacja komunikacji miejskiej - koncepcja urynkowienia i zakres realizacji. Współautor. "Transport i Logistyka" nr 2, Sopot 1994, s. 44 - 50.
 34. Drugi etap restrukturyzacji gdyńskiej komunikacji miejskiej. Współautor. "Biuletyn Informacyjny" I. G. K. M. nr 17, Warszawa 1994, s. 3 - 4.
 35. Strategia rozwoju infrastruktury transportu samochodowego województwa gdańskiego i elbląskiego wobec zmian restrukturyzacyjnych i strukturalnych gospodarki. "Badania i Studia" nr 1, K. T. i L. U.G., Sopot 1994, s. 42 - ‑ 45.
 36. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej wobec przemian w gospodarce narodowej. /w:/: "Przekształcenia własnościowe w transporcie". Współautor. W. G., Gdańsk 1994, s. 65 - 70.
 37. Rynek usług komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Współautor. ,,Biuletyn Informacyjny" I. G. K. M. nr 23, Warszawa 1995, s. 36 - 38.
 38. Przekształcenia komunikacji miejskiej w aglomeracji gdańskiej. Współautor. ,,Przegląd Komunikacyjny" nr 9, Warszawa 1995, s. 20 - 22.
 39. Kierunki integracji komunikacji miejskiej w konurbacji miejskiej. Współautor. /w:/ ,,Problemy integracji transportu miejskiego w konurbacji miejskiej". S.I.T.K., T.U.P., U.G., Gdańsk 1995, s. 47 - 56.
 40. Własny transport samochodowy przedsiębiorstw produkcji towarowej -  dylematy przekształceń i funkcjonowania. "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 2, Warszawa 1996, s. 55 - 62.
 41. Punktowa infrastruktura transportowa w studiach feasibility. Współautor. /w:/ ,,Finansowanie infrastruktury transportowej" GTN - U.G., W.G., Gdańsk 1996, s. 45 - 50.
 42. Badania marketingowe w komunikacji miejskiej. Współautor. Materiały XXVI Zjazdu Komunikacji Miejskiej w Łodzi. Łódź 1996, s. 83 - 98.
 43. Adaptacja rynkowa komunikacji miejskiej w Polsce (Doświadczenia lat 1989 - 1996). "Transport miejski" nr 3, Warszawa 1997, s. 8 - 11.
 44. Publiczna użyteczność działalności przedsiębiorstw transportowych w Polsce. "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 1, Warszawa 1997, s. 5 - 11.
 45. Dynamiczne cechy zarządzania w transporcie samochodowym. "Przegląd Komunikacyjny" nr 4, Warszawa 1997, s. 19 - 20.
 46. Sprzeczności sytuacyjnej koncepcji cen usług przewozowych w komunikacji miejskiej. "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" nr 36, Warszawa 1997, s. 7 - 9.
 47. Systemowe uwarunkowania zarządzania publicznym transportem zbiorowym w miastach. Współautor. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej: "Zarządzanie publicznym transportem zbiorowym w miastach". S. I. T. K., Zeszyt nr 16 (51), Kraków 1997, s. 145 - 151.
 48. Przekształcenia własnościowe w transporcie miejskim. Współautor. / w: /: "Przekształcenia własnościowe w transporcie". G. T. N., Gdańsk 1997, s. 67 - 80.
 49. Strategia odnowy taboru komunikacji miejskiej na tle polityki transportowej Gdyni. Współautor. / w: / "Polityka taborowa oraz systemy finansowania zakupów taboru dla komunikacji miejskiej". I. G. K. M., Łódź 1997, s. 29 - 35.
 50. Ewolucja zachowań polskich przedsiębiorstw samochodowych w gospodarce rynkowej. "Przegląd Komunikacyjny" nr 7, Warszawa 1998, s. 17 - 20.
 51. Specyfika i sprzeczności efektu dźwigni finansowej w komunikacji miejskiej. "Biuletyn Komunikacji Miejskiej" nr 41, Warszawa 1998, s. 6 - 9.
 52. Powstanie Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej jako kolejny etap restrukturyzacji gdyńskiej komunikacji miejskiej. Współautor. "Transport miejski" nr 3, Warszawa 1998, s. 22 - 24.
 53. Zagadnienia ekonomiczno-finansowe działalności średnich i małych przedsiębiorstw transportu samochodowego i spedycji. "Problemy Ekonomiki Transportu" nr 1, Warszawa 1998, s. 5 - 13.
 54. Działania własne przedsiębiorstw komunikacji miejskiej na rzecz jakości usług. Współautor. /w:/ "Jakość usług komunikacji miejskiej". I. G. K. M., Łódź 1998, s. 201 - 214.
 55. Financial and fiscal policy towards transport companies on the open market. "Spedycja i Transport" nr 8, Gdynia 1998; część: Forwarding & Transport, s. VI - VIII.
 56. Koncepcja restrukturyzacji ponadlokalnego drogowego transportu pasażerskiego w skali województwa. "Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji" nr 9, Warszawa 1999, s. 10 - 13.
 57. Sfera użyteczności publicznej (artykuł dyskusyjny). "Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji" nr 9, Warszawa 1999, s. 22 - 24.
 58. Zarządzanie marketingowe w transporcie samochodowym. "Przegląd Komunikacyjny" nr 1, Warszawa 2000, s. 6 - 10.
 59. Mechanizmy przekształceń przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej. "Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji" nr 14, Warszawa 2000, s. 22 - 23.
 60. Problemy integracji transportu miejskiego w procesie dostosowania Polski do Unii Europejskiej. Współautor. /w:/ Materiały Kongresu "Transport2000". S. I. T. K. Kraków 2000, s. 103 - 124.
 61. Efektywne zarządzanie komunikacją w miastach i przedsiębiorstwami komunikacji miejskiej na przykładzie Gdyni. Współautor. /w:/ "Efektywność transportu zbiorowego w miastach". I. G. K. M., Łódź 2000, s. 111 - 124.
 62. Mechanizmy adaptacyjne polskich przedsiębiorstw transportowych wobec wyzwań rynku globalnego. /w:/ Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Wyzwania dla przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2001, s. 43 - 48.
 63. Konkurencyjność przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej. "Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji" nr 18. Warszawa 2001, s. 5 i 10 - 11.
 64. Systemy taryfowe i biletowe stosowane w zintegrowanym miejskim i regionalnym transporcie zbiorowym. Współautor. /w:/ "Nowoczesne systemy opłat w zintegrowanym miejskim i regionalnym transporcie zbiorowym". I. G. K. M., Łódź 2001, s. 33 - 52.
 65. Proces koordynacji transportu samochodowego w systemie transportowym Polski. /w:/ "Translog 2001 - koordynacja, globalizacja, legislacja". Z.S.M.P.D. i S. w S., Szczecin 2001, s. 45 - 50.
 66. Cykle życia przedsiębiorstw transportowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego E.T.L. nr 22. W.U.G. Gdańsk 2002 , s  65 - 73.
 67. Z doświadczeń nad budową i kształtowaniem postaw konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw transportowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego E.T.L. nr  23, W.U.G. Gdańsk 2002, s. 85 - 90.
 68. Czy i jak prywatyzować komunikację miejską? /w:/ Uwarunkowania rozwoju transportu publicznego na obszarach zurbanizowanych. I.G.K.M. Warszawa 2002, s. 139 - 144.
 69. Kształtowanie wartości rynkowej przedsiębiorstw działających w sferze użyteczności publicznej. Współautor. /w:/ Zarządzanie wartością przedsiębiorstw, Teoria i praktyka. Wyd. KREOS.  Szczecin 2002 , Tom I, s. 527 - 532.
 70. Strategie pozycjonowania przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej. "Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji"  nr  21. Warszawa 2002 , s. 11 - 12.
 71. Ocena mechanizmów i skutków ograniczania dostępności polskich przewoźników samochodowych do wspólnego rynku transportowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego E.T.L. nr  26, W.U.G. Gdańsk 2003, s. 266 - 269.
 72. Ekonomiczne problemy rozwoju przedsiębiorstw transportowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej . Inżynieria Maszyn - Vol. 8, Zeszyt 3 / 2003.  Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, Wrocław 2003, s. 5 - 10.
 73. Z doświadczeń nad kształtowaniem wartości rynkowej przedsiębiorstw transportu zbiorowego w procesie ich prywatyzacji. /w:/ Liberalizacja transportu w warunkach transformacji gospodarczej. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej  im. Karola Adamieckiego w Katowicach. W. A. E. Katowice 2003, s. 189 -193.
 74. Systemowe uwarunkowania wykorzystywania pomocy unijnej przez przedsiębiorców publicznych w transporcie. Współautor. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego E.T.L. nr  27 , W.U.G. Gdańsk  2004, s. 245 -253.
 75. Informacyjne wartości zarządzania finansowego w przedsiębiorstwach PKS. "Biuletyn Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji" nr 27/28. Warszawa 2004, s.  50 -51.
 76. Kluczowe problemy zarządzania komunikacją miejską. /w:/ Program prywatyzacji podmiotów komunalnych. Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Doradca Consultants Ltd. Gdańsk - Gdynia 2004, s. 291 -292
 77. Zachowania podmiotów komunalnych obsługujących rynek komunikacji miejskiej.   /w:/ Program prywatyzacji podmiotów komunalnych. Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Doradca Consultants Ltd. Gdańsk - Gdynia 2005, s. 84 - 86
 78. Koncepsje stosowania kryteriów użyteczności publicznej w polskiej gospodarce komunalnej. Współautor. /w:/ Program prywatyzacji podmiotów komunalnych. Gdańskie Towarzystwo Naukowe i Doradca Consultants Ltd. Gdańsk - Gdynia 2005, s. 176  - 186
 79. Z doświadczeń nad udzielaniem i wykorzystaniem pomocy publicznej w sektorze przedsiębiorstw transportowych. /w:/ Szanse rozwoju transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007 - 2013.  "Translog2007". Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Szczecinie. Szczecin 2007, s. 447 - 450.
 80. Z doświadczeń nad udzielaniem i wykorzystaniem pomocy publicznej w sektorze przedsiębiorstw transportowych. /w:/ Finansowanie rozwoju transportu europejskiego. Zeszyty naukowe nr 535. Ekonomiczne problemy usług nr 32. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2009, s. 667 - 674. 
 81. Ekonomiczna efektywność przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego w świetle powierzeniowej formuły wykonywania zadań przewozowych. /w:/ "Eurotras2012" Europejska przestrzeń transportu. Koncepcja i rzeczywistość. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2012, s. 185 - 186. 
 82. Ekonomiczna efektywność przedsiębiorstw publicznego transportu zbiorowego w świetle powierzeniowej formuły wykonywania zadań przewozowych. /w:/ Europejska przestrzeń transportu.  Uwarunkowania mobilności. Zeszyty Naukowe nr 742. Problemy Transportu i Logistyki nr 19. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2012, s. 205  - 214. 
 83. Podatek od środków transportowych jako czynnik lokalizacji baz przedsiębiorstw transportowych. Studium zachowań jednostek gospodarczych transportu drogowego. /w:/ Koszty i ceny w transporcie. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2013 r., s. 53 - 54.
 84. Stratyfikacja ekonomiczna przedsiębiorstw jako metoda pomiaru dobrobytu gospodarczego. Prace i materiały Powiślańskiej Szkoły Wyższej w Kwidzynie nr 1/2013. Kwidzyn 2013 r., s. 47 - 51.
 85. Podatek od środków transportowych jako czynnik lokalizacji baz przedsiębiorstw transportowych. Studium zachowań jednostek gospodarczych transportu drogowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 814. Problemy Transportu i Logistyki nr 26. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2014 r., s. 163 - 170.
 86. Efektywność ekonomiczna przedsiębiorstw transportowych w świetle zasady neutralności ich form własnościowych. Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego nr 53: "Ekonomika Transportu i Logistyka". Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego . Gdańsk 2014 r., s. 185 - 193.
 87. Ewaluacja ryzyka gospodarczego w funduszach inwestycyjnych otwartych przy wykorzystaniu całki stochastycznej Ito. Współautor. "InfoGlobMar2015". Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Instytut Transportu i Handlu Morskiego. Gdańsk 2015 r., s. 25 - 37.
 88. Dylematy i kontrowersje na temat europejskich programów pomocowych lat 2014 -2020 jako źródeł finansowania innowacyjnych form funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych w Polsce. "Logistyka" 3/2015. Warszawa 2015 r., s. 5449 - 5454.
 89. Sprawność funkcjonowania transportu samochodowego w Polsce w warunkach działania mechanizmów gospodarki rynkowej. Aspekty kooperacji i konkurencji. . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 869. Problemy Transportu i Logistyki nr 29. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2015 r., s. 223 - 232.
 90. Publiczny transport zbiorowy w warunkach niestabilności struktur zarządczych. Studium struktur dyssypatywnych. Współautor.  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 871. Problemy Transportu i Logistyki nr 30. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2015 r. , s. 119 - 128.
 91. Interwencyjne formy kształtowania rozwoju przedsiębiorstw transportowych. /w:/ Transport. Wzrost i rozwój. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2016 r. , s. 151 - 152.
 92. Strategic analysis of risk of employing in public utility transport enterprises. Współautor. (w:) Sustainable transport development, innovation and technology : proceedings of the 2016 TranSopot conference. Seria: Springer Proceedings in Business and Economics, 2198-7246. Springer, cop. 2017 r., s. 151 - 163.
 93. Efektywność finansowa w teorii diagnozowania ekonomicznego przedsiębiorstw. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 9 - 17.
 94. Regulatory finansowe w teorii funkcjonowania przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 18 - 31.
 95. Problemy finansowania badań rynkowych przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 32 - 44.
 96. Badania marketingowe w doborze źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 45 - 57.
 97. Badania operacyjne w zarządzaniu finansowym przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 58 - 66.
 98. Badania pracy w kształtowaniu efektywności finansowej przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 67 - 84.
 99. Struktura problemowa badań finansowych przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r., s. 85 - 98.
 100. Badania efektywności finansowania majątku przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 99 - 118.
 101. Narzędzia diagnozowania aktywności finansowej przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 119 - 137.
 102. Finansowe atrybuty funkcjonowania przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 138 - 148.
 103. Systemy informacji finansowej przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 149 - 163.
 104. Racjonalność finansowa jako czynnik podejmowania decyzji rezultatowych przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 164 - 176.
 105. Wykorzystanie modeli analitycznych w ocenie działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Współautor. /w:/ Efektywność finansowa przedsiębiorstw w perspektywie podstawowych zagadnień teorii i praktyki diagnozowania ekonomicznego i funkcjonowania przedsiębiorstw. W.U.G. Gdańsk 2017 r. , s. 189 - 206.
 106.  Wartości poznawcze ekonomiczno-finansowej efektywności działalności przedsiębiorstw transportowych. /w:/ Efektywność procesów transportowych. Problemy Transportu i Logistyki nr 1/2018 (41). Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2018 r., s. 127 - 136.

 

 

 

 

                     

V. Opracowania realizowane w ramach Programów Rozwoju Nauki i Techniki

     oraz Badań Własnych.

 

C. P. B. R. nr 8.11. "Informatyka w administracji państwowej i obsłudze społeczeństwa":

1.      Komputerowy system wspomagania prac planistycznych i analitycznych Urzędu Gospodarki Morskiej. Współautor etapu I: Założenia analityczno-studialne - opis systemu hierarchicznego. Gdynia 1986, s. 1 - 18.

C. P. B. R. nr 13.2. "Doskonalenie eksploatacji środków trwałych":

2.      Metoda określania ekonomicznie i technicznie uzasadnionego przebiegu i czasu eksploatacji pojazdów samochodowych w określonych warunkach rzeczowych w aspekcie mikroekonomicznym. Współautor etapu I: Badania pilotażowe i propozycja modelu symulacyjnego. Sopot 1987, s. 1 - 97.

R. P. B. R. nr III.42. "Racjonalizacja działalności gospodarczej przedsiębiorstw przemysłowych"; Grupa tematyczna 1.3. "Symulacyjne modele rozwoju przedsiębiorstwa". Autor następujących części:

3.      Sfera realna przedsiębiorstw socjalistycznych w warunkach ograniczonego zasilania z otoczenia. Sopot 1987, s. 14.

4.      Zasoby sfery realnej przedsiębiorstwa socjalistycznego jako wyznacznik możliwości jego rozwoju. Sopot 1987, s. 12.

5.      Oddziaływanie regulacyjne państwa na rynek w gospodarce socjalistycznej. Sopot 1987, s. 24.

6.      Mechanizm rynkowy jako czynnik kształtujący zachowania rozwojowe przedsiębiorstw socjalistycznych. Sopot 1987, s. 22.

 

C. P. B. P. nr 10.01. "Kierunki zmian struktury gospodarki Polski". Grupa tematyczna 10.01.08.02. "Główne determinanty rozwoju transportu w Polsce na tle przemian strukturalnych w gospodarce". Autor następujących części w etapie II, III, IV, V:

7.      Deficytowość przedsiębiorstw transportowych (p. 2.4. pracy). Sopot 1987, s. 24.

8.      Endogeniczne czynniki złego funkcjonowania transportu (p. 2.8. pracy). Sopot 1987, s. 20.

9.      Zmiany roli transportu państwowego, spółdzielczego i prywatnego (p. 3.7. pracy). Sopot 1988, s. 14.

10.  Ewolucja cen i rentowność przedsiębiorstw transportowych (p. 3.10. pracy). Sopot 1988, s. 12.

11.  Kierunki zmian w strukturze gałęziowej i technologicznej wykonywanych przewozów (p. 3.9. pracy - współautor). Sopot 1988, s. 10.

12.  Zmiany w zasilaniu pieniężnym transportu (p. 4.10 pracy). Sopot 1989, s. 10.

13.  Przesunięcia w strukturze organizacyjnej transportu (p. 4.12. pracy). Sopot 1989, s. 10.

14.  Wpływ głębokich zmian strukturalnych na równowagę ekonomiczną przedsiębiorstw transportowych (p. 4.15. pracy). Sopot 1989, s. 10.

15.  Kierunki niezbędnego postępu technicznego i technologicznego w transporcie (p. 5.1. pracy). Sopot 1989, s. 10.

16.  Racjonalizacja zatrudnienia i podniesienia kwalifikacji personelu (p. 5.4. pracy). Sopot 1989, s. 10.

17.  Drogi osiągnięcia równowagi ekonomicznej przedsiębiorstw transportowych (p. 5.7. pracy). Sopot 1989, s. 10.

 

C. P. B. R. 9.5. "Rozwój technicznych i ekonomicznych systemów gospodarki morskiej". Grupa tematyczna 19.1.5. "Transport lądowy jako czynnik warunkujący bieżące funkcjonowanie i rozwój polskiej gospodarki morskiej". Autor następujących części:

18.  Ocena stanu rozwoju gałęzi transportu lądowego i jego wpływu na bieżące funkcjonowanie polskiej gospodarki morskiej - transport samochodowy. Sopot 1987, s. 10.

19.  Międzygałęziowe problemy polskiego systemu transportowego i ich wpływ na bieżące funkcjonowanie gospodarki morskiej - organizacyjno-prawne aspekty transportowej obsługi gospodarki morskiej. Sopot 1987, s. 12.

20.  Kierunki rozwoju transportu lądowego warunkujące harmonijny rozwój polskiej gospodarki morskiej - transport samochodowy. Sopot 1988, s. 10.

21.  Międzygałęziowe przemiany w systemie transportowym stymulujące harmonijny rozwój polskiej gospodarki morskiej - pożądane zmiany organizacyjno-prawnych uwarunkowań transportowej obsługi polskiej gospodarki morskiej. Sopot 1988, s. 10.

22.  Transport lądowy a cele i zadania polityki morskiej PRL. (Współautor całości). Sopot 1989, s. 62.

R. P. B. R. 4.1.04.01. "Organizacja i zasady racjonalnego zarządzania transportem". Autor następujących części:

23.  Zarządzanie pasażerskim międzyosiedlowym transportem samochodowym (p. 2.1.2.1. pracy). Warszawa 1990, s. 6.

24.  Zarządzanie towarowym transportem samochodowym (p. 2.2.2. pracy). Warszawa 1990, s. 6.

25.  Międzyosiedlowy transport samochodowy (p. 3.1.2.1. pracy). Warszawa 1990, s. 6.

26.  Towarowy transport samochodowy (p. 3.2.2. pracy). Warszawa 1990, s. 6.

 

R. P. B. R. 4.8.06.02 "Struktura, kompetencje i wzajemne zależności podmiotów systemu transportowego". Autor następujących części:

27.  Transport samochodowy pasażerski (p. 2.3.1. pracy). Warszawa 1991, s. 9.

28.  Transport samochodowy towarowy (p. 2.3.2. pracy). Warszawa 1991, s. 6.

29.  Transport samochodowy pasażerski (p. 3.2.1. pracy). Warszawa 1991, s. 12.

30.  Transport samochodowy towarowy (p. 3.2.2. pracy). Warszawa 1991, s. 6.

 

31.  B.W. 3220-5-0084-2 U.G.: "Zachowania przedsiębiorstw w restrukturyzo0wanej gospodarce narodowej". Współautor. Gdańsk 1993, s. 17 + załączniki.

32.  B.W. 3220-5-0060-3 U.G.: "Strategia rozwoju infrastruktury transportowej województw gdańskiego i elbląskiego wobec zmian restrukturyzacyjnych i strukturalnych gospodarki". Kierownik projektu. Gdańsk 1994, s. 85. Autor: Strategia rozwoju infrastruktury transportu samochodowego województw gdańskiego i elbląskiego wobec zmian 0restrukturyzacyjnych i strukturalnych gospodarki, s. 7.

33.  B.W. 3220-5-0022-4 U.G.: "Nauka o przedsiębiorstwie". Gdańsk 1995, s. 33.

34.  B.W. 3210-5-0112-4 U.G.: "Transport pasażerski w regionie gdańskim". Gdańsk 1995. Autor: Pasażerski transport samochodowy w regionie gdań0skim w warunkach gospodarki rynkowej, s. 14.

35.  B.W. 3210-5-0023-5 U.G. :,,Społeczno-ekonomiczne efekty restrukturyzacji polskiego transportu w latach 1990 - 1994". Gdańsk 1996. Autor części rozdziałów: I, II, III, s. 25.

36.  B.W. 3210-5-0099-6 U.G.: "Zarządzanie marketingowe w transporcie." Gdańsk 1997. Autor rozdz. 3: Zarządzanie marketingowe w transporcie samochodowym, s. 31 - 43.

37.  B.W. 3210-5-0051-7 U.G.: "Marketing na rynku usług lotniczych". Gdańsk 1998. Autor części V: Instrumentalne podstawy kształtowania orientacji marketingowej na polskim rynku usług lotniczych, s. 254 - 271.

38.  Phare PLO101.07.01:  "Program Prywatyzacji Podmiotów Komunalnych" Warszawa 2004. Autor części: Zachowania podmiotów komunalnych obsługujących rynek komunikacji miejskiej,  s.  8.

39.  Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej  Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013. Priorytet 2. Działanie 2.2.: " Dobre rządzenie i współpraca - odpowiedź na współne wyzwania w finansach publicznych". Koncepcja i założenia . Współautor. Gdańsk 2010, s. 6 + załączniki.

40.  Projekt "Good governance and cooperation - response to common challanges in public finance"  /w:/ Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013.  Współautor części założeniowej i projekcyjnej.  Grant Contract No ILPR.02.02.00-96-073/10-00. Gdańsk, Gdynia, Kaleningrad 2012, s. 1 - 8 + załaczniki.

41.  Projekt "Good governance and cooperation - response to common challanges in public finance"  /w:/ Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013. Raport including long - term financialforecast of the City of Gdynia.  Współautor założeń metodologicznych oraz sposobu prezentacji wyników. Grant Contract No ILPR.02.02.00-96-073/10-00. Gdańsk 2013, s. 1 - 29 + załączniki.

42.  Projekt "Gdyńska Szkoła Filmowa z parkingiem podziemnym pod Placem Grunwaldzkim i zagospodarowanie Placu Grunwaldzkiego wraz z budową kolejki torowej z Placu Grunwaldzkiego na Kamienną Górę."  /w:/ Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013  -  Inicjatywa JESSICA.  Współautor założeń systemu finansowania oraz części projekcyjnej. Gdynia - Gdańsk 2013, s. 1  -  17  +  załączniki.

43.  Projekt "Good governance and cooperation - response to common challanges in public finance"  /w:/ Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013. Raport including long - term financial forecast of the City of Gdynia.  Współautor koncepcji prezentacji wyników oraz sprawozdania z realizacji projektu. Addendum No ILPR. 02.02.00-96-073/10-01 to Grant Contract No ILPR.02.02.00-96-073/10-00. Gdynia - Gdańsk - Kaliningrad  2014 r., s. 1 - 17.

44.  Projekt "Good governance and cooperation - response to common challanges in public finance"  /w:/ Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013. Raport including long - term financial forecast of the City of Gdynia.  Współautor koncepcji audytu wewnętrznego oraz rozliczenia całości realizacji projektu. Addendum No ILPR. 02.02.00-96-073/10-02 to Grant Contract No ILPR.02.02.00-96-073/10-00. Gdynia - Gdańsk - Kaliningrad  2015 r., s. 1 - 7.

45.  Projekt "Good governance and cooperation - response to common challanges in public finance"  /w:/ Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013. Raport including long - term financial forecast of the City of Gdynia.  Współautor raportu końcowego obejmującego projekty: No ILPR. 02.02.00-96-073/10-00, No ILPR. 02.02.00-96-073/10-01, No ILPR. 02.02.00-96-073/10-02 i No ILPR. 02.02.00-96-073/10-03. Financial Report No ILPR. 02.02.00-96-073/10-02/R. Gdynia - Gdańsk - Kaliningrad  2015 r., s. 1 - 31.

46.  Paradygmat badawczy i metodologiczny dyscyplin naukowych "Teoria przedsiębiorstw" i "Ekonomika przedsiębiorstw transportowych" w dobie globalnego równoważenia stosunków rynkowych: zadanie 1 - drugi rok realizacji. Zadanie badawcze realizowane działalności statutowej Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w 2014 r. Sopot, 2015,  s. 1 - 3 + załączniki ( 3 ).

47.  Paradygmat badawczy i metodologiczny dyscyplin naukowych "Teoria przedsiębiorstw" i "Ekonomika przedsiębiorstw transportowych" w dobie globalnego równoważenia stosunków rynkowych - zadanie 2 kontynuowane . Zadanie badawcze realizowane działalności statutowej Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego w 2015 r. Sopot, 2016,  s. 1 - 3 + załączniki ( 4 ).

 

 

VI. Prace naukowo-badawcze, prace badawcze, ekspertyzy i projekty, zlecone przez     jednostki gospodarcze, instytucje i placówki naukowe.

1.        Transport w obsłudze budownictwa - nowa formuła zarządzania. Współautor. Praca zlecona przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych. Gdańsk 1981, s. 1 - 64.

2.        Projekt nowej organizacji Przedsiębiorstwa Transportowego Handlu Wewnętrznego w Gdańsku. Współautor. Praca zlecona przez P. T. H. W. w Gdańsku. Sopot 1981, s. 1 - 98.

3.        Kalkulacje taryfowe wynikające z systemu Taryfy Towarowej Transportu Samochodowego i Spedycji, obowiązującej od 01 stycznia 1982 r. Praca zlecona przez Wojewódzki Zakład Transportu Mleczarskiego w Elblągu. Sopot 1982, s. 1 - 16.

4.        Planowanie techniczno-ekonomiczne w warunkach funkcjonowania Przedsiębiorstwa Transportowo - Sprzętowego Budownictwa "Transbud" w Gdańsku. Praca zlecona przez P. T. S. B. "Transbud - Gdańsk". Gdańsk 1984, s. 1 - 15.

5.        Zakładowy System Wynagrodzeń Wojewódzkiego Zakładu Transportu Mleczarskiego Zielona Góra. Współautor. Praca zlecona przez W. Z. T. M. w Zielonej Górze. Sopot - Zielona Góra 1985, s. 1 - 38.

6.        Zakładowy System Wynagrodzeń Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich Zielona Góra. Współautor. Praca Zlecona przez W. Z. S. M. w Zielonej Górze. Sopot - Zielona Góra 1985, s. 1 - 24.

7.        Metoda różnicowania dotacji przedmiotowej występującej w przewozach pasażerskich w warunkach funkcjonowania Okręgu Krajowej Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gdańsku. Praca zlecona przez D.O. KPKS w Gdańsku. Gdańsk 1987, s. 1 - 12.

 

Zespół tematów badawczych, opracowanych na zlecenie Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni:

8.        Przewidywane zachowania przedsiębiorstwa transportu samochodowego powołanego na bazie istniejącego Zakładu Transportu SKP w Gdyni i przez nią kontrolowanego. Współautor. Sopot - Gdynia 1988, s. 1 - 50.

9.        Zakres prac związanych z przekształceniem Zakładu Transportu SKP w Gdyni w samodzielną jednostkę gospodarczą. Gdynia 1989, s. 1 - 14.

10.    Warunki ekonomiczno-finansowe będące podstawą rozpoczęcia działalności przedsiębiorstwa "UNITRANS" spółki z o.o. Gdynia 1990, s. 1 - 13.

11.    Zakład Transportu SKP w Gdyni jako podmiot gospodarczy - szanse przetrwania i uwarunkowania rozwoju. Gdynia 1991, s. 1 - 13.

12.    Przemiany w systemie organizacyjnym Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Budowy "Osiedla Społecznego" w Gdańsku. Praca zlecona przez SMB "O. S." w Gdańsku. Gdańsk 1988, s. 1 - 10.

13.    Syntetyczna ocena ekonomiczna Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Robót Elektrycznych i Dźwigowych "Eldźwig" w Gdyni. Praca zlecona przez WPREiD "Eldźwig" w Gdyni. Gdynia 1988, s. 1 - 10.

14.    Analiza funkcjonowania dotychczasowej działalności PTSB "Transbud - ‑ Gdańsk". Część pierwsza opracowania "Przemiany w funkcjonowaniu Przedsiębiorstwa Transportowo - Sprzętowego Budownictwa "Transbud - ‑ Gdańsk" w latach 1988 - 90. Współautor. Praca zlecona przez PTSB "Transbud - Gdańsk". Sopot 1988, s. 1 - 92.

 

Zespół tematów badawczych, zrealizowanych na zlecenie Politechniki Gdańskiej:

15.    Rozrachunek gospodarczy w warunkach funkcjonowania Politechniki Gdańskiej. Gdańsk 1988, s. 1 - 36.

16.    Projekt szczegółowych zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej wyodrębnionych w oparciu o zasadę ograniczonego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. Gdańsk 1989, s. 1 - 7.

17.    Rozrachunek gospodarczy w warunkach organizacyjno-prawnych Politechniki Gdańskiej (ocena zakresu wdrożenia - doskonalenie zastosowań). Gdańsk 1990, s. 1 - 6.

18.    Projekt przekształceń struktury organizacyjnej w PSS "Społem" w  Szczecinku.  Praca zlecona przez PSS "Społem" w  Szczecinku.  Szczecinek - Gdynia 1989, s. 1 - 32.

19.    Porównawcze badania kształtowania się zmienności kosztów lotów AN-24 i IŁ-18 na liniach krajowych. Praca zlecona przez Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego w Warszawie. Warszawa 1990, s. 1 - 7.

 

Zespół tematów badawczych, zrealizowanych na zlecenie Biura Ekonomiczno-Finansowego Dyrekcji Generalnej PKP w Warszawie:

20.    Założenia systemu ekonomicznego PKP w warunkach rynkowych przekształceń gospodarki narodowej. Warszawa 1990, s. 1 - 17.

21.    Ekonomiczna ocena projektów i założeń systemu ekonomiczno-finansowego PKP. Warszawa 1990, s. 1 - 20.

22.    System analiz ekonomicznych, uzasadnionych warunkami funkcjonowania PKP. Warszawa 1990, s. 1 - 13.

 

Zespół tematów badawczych, opracowanych na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego - Oddział w Gdańsku:

23.    Przekształcenia własnościowe w zorganizowanym transporcie samochodowym. Gdańsk 1990, s. 1 - 10.

24.    Programowanie strategii rozwoju przedsiębiorstw transportu samochodowego. Gdańsk 1990, s. 1 - 10.

25.    Badania rynkowe i promocja działalności transportu samochodowego w Polsce. Gdańsk 1990, s. 1 - 10.

26.    Mechanizm regulacji przedsiębiorstw transportu samochodowego w warunkach gospodarki rynkowej. Gdańsk 1990, s. 1 - 10.

27.    Mechanizm adaptacji przedsiębiorstw transportu samochodowego do warunków gospodarki rynkowej. Gdańsk 1990, s. 1 - 10.

28.    Optymalizacja decyzji ekonomicznie uzasadnionych w rynkowo zorientowanych przedsiębiorstwach transportu samochodowego. Gdańsk 1990, s. 1 - 10.

29.    Europejskie doświadczenia w zakresie zarządzania produkcją trwale deficytowych przedsiębiorstw transportowych. Gdańsk 1990, s. 1 - 10.

30.    Prywatyzacja elementów infrastruktury punktowej w transporcie kolejowym. Współautor. Problem badawczy opracowany na zlecenie Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie. Sopot 1990, s. 1 - 8.

31.    Ekonomiczne podstawy funkcjonowania Morskiego Portu Handlowego Gdańsk w nowej strukturze organizacyjnej. Współautor. Praca zlecona przez MPH w Gdańsku. Gdańsk 1990, s. 1 - 7.

32.    Koncepcja zmian w organizacji funkcjonowania komunikacji miejskiej w konurbacji gdańskiej. Współautor. Opracowanie przygotowane na zlecenie Wojewody Gdańskiego. Gdańsk 1990, s. 1 - 8.

33.    Wielowariantowa analiza możliwości przekształceń organizacyjno - własnościowych Centralnego Biura Studiów i Projektów Budownictwa Wodnego "Hydroprojekt". Opracowanie wykonane na zlecenie C. B. S. i P. B. W. "Hydroprojekt" w Warszawie. Sopot - Warszawa 1990, s. 1 - 24.

34.    Ekspertyza funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gdyni. Współautor. Praca zlecona przez Prezydenta Miasta Gdyni. Gdynia 1990, s. 1 - 52.

35.    Ekspertyza ekonomiczna funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Gdańsku. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Gdańska. Gdańsk 1991, s. 1 - 97.

36.    Ekspertyza ekonomiczna funkcjonowania komunikacji miejskiej w Elblągu. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Elbląg. Elbląg - Gdynia 1991, s. 1 - 75.

37.    Koncepcja skoordynowanego systemu transportu pasażerskiego na przykładzie konurbacji gdańskiej. Praca zbiorowa. Współautor rozdziału 8: Organizacja, zarządzanie, ekonomia, finansowanie. Praca zlecona przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej. Gdańsk 1991, s. 1 - 49.

 

Zespół tematów badawczych, opracowanych na zlecenie Rady i Zarządu Miasta Gdyni:

38.    Koncepcja przekształcania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gdyni. Współautor. Gdynia 1991, s. 1 - 3.

39.    Wewnętrzny system zarządzania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Gdyni. Gdynia 1991, s. 1 - 6.

40.    Koncepcja przekształceń funkcjonalnych i własnościowych komunikacji miejskiej w Gdyni. Gdynia 1991, s. 1 - 4.

41.    Koncepcja oceny funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gdyni przez Urząd Miasta Gdyni. Gdynia 1991, s. 1 - 9.

42.    Koncepcja restrukturyzacji komunikacji miejskiej w Gdyni. Współautor. Gdynia 1992:

Część I: Organizacja i zarządzanie komunikacją miejską w świetle doświadczeń zagranicznych i krajowych, s. 1 - 10;

Część II: Koncepcja Związku Komunikacyjnego i przekształceń restrukturyzacyjnych komunikacji miejskiej (w aspekcie organizacyjno-prawnym), s. 1 - 66;

Część III: Biznes plan Związku Komunikacyjnego miast: Gdyni, Sopotu, Rumi i Redy (powołanie i funkcjonowanie), s. 1 - 18.

      Suplement do koncepcji restrukturyzacji komunikacji miejskiej w Gdyni (s. 1 - 9).

 

 

43.    Stocznia "Wisła" wobec prywatyzacji i zmian systemowych w gospodarce morskiej. (Studium poznawcze warunków, zasad i możliwości). Współautor. Praca zlecona przez P. P. Stocznia "Wisła" w Gdańsku. Gdańsk 1991, s. 1 - 36.

44.    Funkcjonowanie Zakładu Energetycznego i zarządzanie rejonem energetycznym na bazie koncepcji controllingu. Współautor. Praca zlecona przez Zakład Energetyczny w Gdańsku. Gdańsk 1992, s. 1 - 70.

45.    Restrukturyzacja komunikacji miejskiej w Rumi. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Rumia - Gdynia 1992, s. 1 - 50 + załączniki nr 1 i 2, s. 33.

46.    Obsługa transportowo-sprzętowa działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa "Saur - Neptun Gdańsk" S.A. w warunkach preferowania kryterium sprawności usługowej oraz optymalizacji kosztów pracy transportu i sprzętu. Współautor. Praca zlecona przez Korporację Consultingową. Gdańsk 1992, s. 1 - 38 + załączniki s. 30.

 

Zespół tematów badawczych, opracowanych na zlecenie Instytutu Badań nad Gospodarką

Rynkową w Gdańsku:

47.    Badanie procesu przekształceń własnościowych w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej. Współautor. Gdańsk 1992.

Części:

-          Restrukturyzacja komunikacji miejskiej w Polsce - w okresie od 1990 r. do połowy 1991 r., s. 1 - 13;

-          Miejski Zakład Komunikacyjny w Wejherowie, s. 1 - 11;

-          Miejski Zakład Komunikacyjny w Gdyni, s. 1 - 13;

-          Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, s. 1 - 12.

 

48.    Monitoring przekształceń własnościowych, organizacyjnych i prawnych sektora usług komunalnych - komunikacja miejska 1992 r. - I półrocze 1993 r. Współautor. Gdańsk 1993, s. 1 - 11.

49.    Funkcjonowanie komunikacji miejskiej. Rozdz. 6 opracowania: "Organizacja usług komunalnych w Kutnie". /w:/ Rozwiązania organizacyjno-prawne w zakresie funkcjonowania sfery usług komunalnych w Kutnie. Praca zrealizowana w ramach Funduszu "PHARE". Gdańsk - Kutno - Warszawa 1993, s. 28 - 35.

50.    Obsługa transportowo-sprzętowa działalności gospodarczej przedsiębiorstwa "Miejskie Wodociągi i Kanalizacja" sp. z o.o. w Bydgoszczy w warunkach preferowania kryterium sprawności usługowej oraz optymalizacji kosztów pracy transportu i sprzętu. Współautor. Praca zlecona przez Korporację Consultingową. Gdańsk 1993, s. 1 - 36 + załączniki s. 20.

51.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z maja / czerwca 1993 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1993, s. 1 - 18 + załączniki.

52.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z października 1993 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1993, s. 1 - ‑ 21  + załączniki.

53.    Ocena formalna biznes planu Przedsiębiorstwa Kupcy Dominikańscy sp. z o.o. dotyczącego: Ekonomiczno-finansowych uwarunkowań remontu hali targowej w Gdańsku. Praca zlecona przez "Kupcy Dominikańscy" sp. z o.o., Gdańsk 1993, s. 1 - 6.

 

Zespół tematów badawczych, opracowanych na zlecenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku:

54.    Podaż na rynku usług komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Współautor. Gdańsk 1994, s. 1 - 11.

55.    Przekształcenia własnościowe, organizacyjne i prawne komunikacji miejskiej w 1993 r. na przykładzie Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku, Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Gdyni i Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Wejherowie. Współautor. Gdańsk 1994, s. 1 - 8.

 

56.    Realizacja projektu funkcjonowania komunikacji miejskiej w Kutnie. Współautor. Praca zrealizowana w ramach Funduszu "PHARE". Kutno - Gdańsk 1994, s. 1 - 21.

57.    Ocena merytoryczna koncepcji restrukturyzacji gospodarki Północnej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Gdańsku. Praca zlecona przez Dyrekcję DOKP w Gdańsku. Gdańsk 1994, s. 1 - 6.

58.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle badań marketingowych z kwietnia 1994 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1994, s. 1 - 20.

59.    Przekształcenia własnościowe, organizacyjne i prawne komunikacji miejskiej w I półroczu 1994 r. Analiza sytuacyjna na przykładzie komunikacji miejskiej w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie. Współautor. Praca zlecona przez I. B. n G. R. w Gdańsku. Gdańsk 1994, s. 1 - 9.

60.    Ograniczenia w rozwoju komunikacji miejskiej w Polsce w aspekcie uwarunkowań systemowych i rynkowych. Współautor. Praca zlecona przez I. B. n G. R. w Gdańsku. Gdańsk 1994, s. 1 - 9.

61.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle badań marketingowych z października 1994 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Rumia - Gdynia 1994, s. 1 - 20 + załączniki.

62.    Monitoring firm wykonujących międzynarodowy transport drogowy. Praca zbiorowa. Współautor cz. II. Metodyka ustalania porównywalnych kosztów działalności firm. Praca zlecona przez M. T. i G. M. Warszawa 1994, s. 1 - 33.

63.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle badań marketingowych z października / listopada 1994 r. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia 1994, s. 1 - 24 + załączniki.

64.    Funkcje przyspieszonej amortyzacji w transporcie. Praca zbiorowa. Współautor. Praca zlecona przez M. T. i G. M. Sopot 1994, s. 1 - 99.

65.    Przekształcenia własnościowe i organizacyjne komunikacji miejskiej w II półroczu 1994 r. Analiza na przykładzie systemów komunikacji miejskiej Gdańska, Gdyni i Wejherowa. Praca zlecona przez I. B. n G. R. w Gdańsku. Gdańsk 1995, s. 1 - 6.

66.    Ocena przekształceń własnościowych, organizacyjnych i prawnych w komunikacji miejskiej w latach 1991 - 1994 na przykładzie Gdańska, Gdyni i Wejherowa. Współautor. Praca zlecona przez I. B. n G. R. w Gdańsku. Gdańsk 1995, s. 1 - 8.

67.    Rachunek kosztów gospodarki samochodowej i usług transportu samochodowego Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowej w Gdańsku w aspekcie przeprowadzonych zmian organizacyjnych. Praca zlecona przez Dyrekcję Północnej D.O.K.P. w Gdańsku. Gdańsk 1995, s. 1 - 13.

68.    Projekt zakładowego systemu wynagradzania Przedsiębiorstwa,,Transcom" S.A. w Gdańsku. Praca zlecona przez Przedsiębiorstwo,,Transcom" S.A. w Gdańsku. Gdańsk 1995, s. 1 - 4 + załączniki 5.

69.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle badań marketingowych z marca / kwietnia 1995 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1995, s. 1 - 17 + załączniki.

70.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle badań marketingowych z marca 1995 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1995, s. 1 - 25 + załączniki.

71.    Ocena celowości eksploatacyjno-ekonomicznej i organizacyjno-prawnej wydzielenia komunikacji trolejbusowej w Gdyni. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Gdyni. Gdynia 1995. s. 1 - 32.

72.    System organizacyjny O.P.E.C. w Gdyni w warunkach dostosowania do wymogów techniki zarządzania dynamicznego - controllingu. Praca zlecona przez O. D. i T. K. w Gdańsku. Gdynia 1995, s. 1 - 16.

73.    Opinia dotycząca działalności gospodarczej Przedsiębiorstwa "Transcom" S.A. w latach 1994 - 1995 w świetle opracowanych analiz ekonomiczno-‑finansowych i ich ocen merytorycznych. Praca zlecona przez Dyrekcję Północnej D.O.K.P. w Gdańsku. Gdańsk 1995, s. 1 - 6.

74.    Opinia dotycząca koncepcji rozwoju sektora motoryzacyjnego w Polsce zawartej w ,,Informacji o przebiegu restrukturyzacji polskiego przemysłu motoryzacyjnego". Praca zlecona przez Krajową Izbę Gospodarczą - Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w Warszawie. Gdynia 1995, s. 1 - 3.

75.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle badań marketingowych z października 1995 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1995, s. 1 - 23 + załączniki.

76.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle badań marketingowych z października / listopada 1995 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1995, s. 1 - 21 + załączniki.

77.    Projekt funkcjonalnych powiązań pomiędzy jednostkami organizacyjnymi OPEC w Gdyni wynikających z wymogów techniki zarządzania dynamicznego - controllingu. Praca zbiorowa. Praca zlecona przez O. D. i T. K. w Gdańsku. Gdynia 1996, s. 1 - 60.

78.    Badania marketingowe w komunikacji miejskiej - metodologia i organizacja. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Gdynia 1996, s. 1 - 46.

79.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle badań marketingowych z marca / kwietnia 1996 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1996, s. 1 - 22 + załączniki.

80.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle badań marketingowych z kwietnia / maja 1996 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1996, s. 1 - 19 + załączniki.

81.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle badań marketingowych z kwietnia / maja 1996 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 1996, s. 1 - 20 + załączniki.

82.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle badań marketingowych z października / listopada 1996 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1996, s. 1 - 21 + załączniki.

83.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle badań marketingowych z października / listopada 1996 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1996, s. 1 - 24 + załączniki.

84.    Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle badań marketingowych z października / listopada 1996 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 1996, s. 1 - 20 + załączniki.

85.    Ekonomiczno-prawne aspekty działania Zarządu Metra w rynkowym systemie komunikacji miejskiej Warszawy. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Warszawy oraz Zarząd Metra Warszawskiego. Gdynia - Warszawa 1997, s. 1 - 28.

86.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z kwietnia / maja 1997 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1997, s. 1 - 20 + załączniki.

87.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 1997 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 1997, s. 1 - 24 + załączniki.

88.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 1997 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1997, s. 1 ‑ 21 + załączniki.

89.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z kwietnia / maja 1997 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 1997, s. 1 - 2 + załączniki.

90.    Opinia merytoryczna projektu ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego. Opinia sporządzona na zlecenie Biura Studiów i Analiz Komisji Senatu RP w Warszawie. Warszawa 1997, s. 1 - 3.

91.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 1997 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1997, s. 1 - 24 + załączniki.

92.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 1997 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 1997, s. 1 - 27 + załączniki.

93.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 1997 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1997, s. 1 - 22 + załączniki.

94.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 1997 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 1997, s. 1 - 6 + załączniki.

95.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1998, s. 1 - 19 + załączniki.

96.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 1998, s. 1 - 21 + załączniki.

97.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1998, s. 1 - 20 + załączniki.

98.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 1998, s. 1 - 7 + załączniki.

99.    Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1998, s. 1 - 19 + załączniki.

100.Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia -  Sopot 1998, s. 1 - 22 + załączniki.

101. Sytuacja   ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie        w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1998, s. 1 - 18 + załączniki.

102. Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 1998 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia -  Żukowo 1998, s. 1 - 7 + załączniki.

103.     Koncepcja restrukturyzacji ponadlokalnego drogowego transportu pasażerskiego w województwie pomorskim. Współautor. Ekspertyza badawczo-projektowa przygotowana dla Wojewody Gdańskiego. Gdańsk 1998, s. 1 - 58.

104.     Analiza organizacyjno-ekonomiczna nowych form organizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Poznaniu. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Poznania. Gdynia - Poznań 1999, s. 1 - 87 + załączniki.

105.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z kwietnia / maja 1999 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1999, s. 1 - 17 + załączniki.

106.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 1999 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 1999, s. 1 - 19 + załączniki.

107.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z kwietnia / maja 1999 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1999, s. 1 - 18 + załączniki.

108.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 1999 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 1999, s. 1 - 6 + załączniki.

109.     Cele strategiczne wprowadzania controllingowego systemu zarządzania O.P.E.C. w Gdyni. Praca zlecona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni sp. z o.o., Gdynia 1999, s. 1 - 7.

110.     Konstruowanie systemu controllingowego O.P.E.C. w Gdyni. Praca zlecona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni sp. z o.o., Gdynia 1999, s. 1 - 16.

111.     Organizacja służby controllingowej w O.P.E.C. w Gdyni. Praca zlecona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni sp. z o.o., Gdynia 1999, s. 1 - 8.

112.     Motywacyjna funkcja zysku w systemie controllingu w O.P.E.C. w Gdyni. Praca zlecona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni sp. z o.o., Gdynia 1999, s. 1 -10.

113.     System oceny ekonomiczno-finansowej jednostek controllingowo wyodrębnionych O.P.E.C. w Gdyni. Praca zlecona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni sp. z o.o., Gdynia 1999, s. 1 -12.

114.     Koncepcja wdrożenia systemu controllingu w O.P.E.C. w Gdyni. Praca zlecona przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gdyni sp. z o.o., Gdynia 1999, s. 1 - 52.

115.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 1999 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 1999, s. 1 - 20 + załączniki.

116.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 1999 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 1999, s. 1 - 21 + załączniki.

117.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 1999 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 1999, s. 1 - 19 + załączniki.

118.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 1999 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 1999, s. 1 - 9 + załączniki.

119.     Funkcjonowanie Zarządu Komunikacji Miejskiej w Szczecinie jako organizatora komunikacji miejskiej - diagnoza i zasady realizacji funkcji organizatorskich. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta w Szczecinie oraz L.G.P.P. w Warszawie. Gdynia - Szczecin 2000, s. 1 - 65 + załączniki.

120.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2000 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2000, s. 1 - 19 + załączniki.

121.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2000 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2000, s. 1 - 20 + załączniki.

122.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2000 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 2000, s. 1 - 19 + załączniki.

123.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2000 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2000, s. 1 - 9 + załączniki.

124.     Koncepcja funkcjonowania i rozwoju gdańskiej komunikacji miejskiej wobec tworzenia w niej mechanizmów gospodarki rynku otwartego. Kierownik tematu i współautor. Praca zlecona przez Prezydenta Miasta Gdańska. Gdańsk 2000, s. 1 - 86.

125.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 2000 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2000, s. 1 - 19 + załączniki.

126.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 2000 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2000, s. 1 - 19 + załączniki.

127.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 2000 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 2000, s. 1 - 18 + załączniki.

128.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 2000 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2000, s. 1 - 10 + załączniki.

129.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2001 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2001, s. 1 - 20 + załączniki.

130.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2001 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2001, s. 1 - 20 + załączniki.

131.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2001 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 2001, s. 1 - 20 + załączniki.

132.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2001 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2001, s. 1 - 11 + załączniki.

133.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 2001 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2001, s. 1 - 17 + załączniki.

134.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 2001 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2001, s. 1 - 23 + załączniki.

135.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 2001 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 2001, s. 1 - 17 + załączniki.

136.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 2001 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2001, s. 1 - 8 + załączniki.

137.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2002 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2002, s. 1 - 17 + załączniki.

138.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2002 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2002, s. 1 - 20 + załączniki.

139.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2002 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 2002, s. 1 - 18 + załączniki.

140.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2002 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2002, s. 1 - 10 + załączniki.

141.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 2002 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2002, s. 1 - 17 + załączniki.

142.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 2002 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2002, s. 1 - 20 + załączniki.

143.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 2002 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 2002, s. 1 - 18 + załączniki.

144.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z października / listopada 2002 r. Współautor. Praca zlecona przez Zarząd Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2002, s. 1 - 10 + załączniki.

145.     Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na transport w Polsce. Współautor. Praca zlecona przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej w Warszawie. Sopot 2003, s. 1 - 100 + aneksy.

146.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2003 r. Współautor. Praca zlecona przez Burmistrza Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2003, s. 1 - 17 + załączniki.

147.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2003 r. Współautor. Praca zlecona przez Prezydenta Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2003, s. 1 - 19 + załączniki.

148.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2003 r. Współautor. Praca zlecona przez Wójta Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo  2003, s. 1 - 19 + załączniki.

149.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2003 r. Współautor. Praca zlecona przez Burmistrza Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2003, s. 1 - 9 + załączniki.

150.     Audyt sytuacji finansowej Teatru Miejskiego im. Witolda Gombrowicza w Gdyni i diagnoza podstawowych przyczyn zaistniałej sytuacji ekonomicznej Teatru.  Praca badawcza wykonana na zlecenie Prezydenta Miasta Gdyni.  Gdynia 2003, s. 1 - 14.

151.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z października - listopada 2003 r. Współautor. Praca zlecona przez Burmistrza Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2003, s. 1 - 16 + załączniki.

152.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z października - listopada 2003 r. Współautor. Praca zlecona przez Prezydenta Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2003, s. 1 - 18 + załączniki.

153.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z października - listopada 2003 r. Współautor. Praca zlecona przez Wójta Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo  2003, s. 1 - 19 + załączniki.

154.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z października - listopada 2003 r. Współautor. Praca zlecona przez Burmistrza Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2003, s. 1 - 9 + załączniki.

155.     Ekspertyza dotycząca wyboru sposobu pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji miasta Gdyni w latach 2004 - 2007. Praca zlecona przez Prezydenta Miasta Gdyni. Gdynia 2004, s. 1 - 5.

156.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2004 r. Współautor. Praca zlecona przez Burmistrza Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2004, s. 1 - 18 + załączniki.

157.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2004 r. Współautor. Praca zlecona przez Prezydenta Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2004, s. 1 - 20 + załączniki.

158.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2004 r. Współautor. Praca zlecona przez Wójta Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo  2004, s. 1 - 20 + załączniki.

159.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z marca / maja 2004 r. Współautor. Praca zlecona przez Burmistrza Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2004, s. 1 - 10 + załączniki.

160.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z października - listopada 2004 r. Współautor. Praca zlecona przez Burmistrza Miasta Rumi. Gdynia - Rumia 2004, s. 1 - 17 + załączniki.

161.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z października - listopada 2004 r. Współautor. Praca zlecona przez Prezydenta Miasta Sopotu. Gdynia - Sopot 2004, s. 1 - 20 + załączniki.

162.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z października - listopada 2004 r. Współautor. Praca zlecona przez Wójta Gminy Kosakowo. Gdynia - Kosakowo 2004, s.1 - 18 + załączniki.

163.     Sytuacja ekonomiczno-eksploatacyjna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z października - listopada 2004 r. Współautor. Praca zlecona przez Burmistrza Gminy Żukowo. Gdynia - Żukowo 2004, s. 1 - 8 + załączniki.

164.     System transportowy Metropolii Zatoki Gdańskiej w kontekście dynamicznego kształtowania popytu na usługi  Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Założenia projektu badawczego na rzecz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o. Gdynia 2010, s. 1 - 3.

165.     Wartości poznawcze i metodyka długookresowego prognozowania prrzychodów ze sprzedaży działalności operacyjnej Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście. Założenia projektu badawczego na rzecz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.  Gdynia 2010, s. 1 - 2.

166.     Uwarunkowania i kierunki  przemian strategicznych Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście ze szczególnym uwzględnieniem zmian na rynku transportu miejskiego, programów inwestycyjnych oraz wymogów integracyjnych Metropolii Zatoki Gdańskiej. Założenia projektu badawczego na rzecz PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.  Gdynia 2010, s. 1 - 4.

167.     Model obejmowania udziałów w kapitale zakładowym PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o.  przez jednostki samorządu terytorialnego. Metodyka. Kryteria. Założenia  projektu "Rozwój  szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście". Gdynia 2011, s. 1 - 3 + załączniki.

168.     System kontroli zarządczej w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Gdyni.  Koncepcja i założenia organizacyjne. Wprowadzenie do projektu badawczego na rzecz Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp z o.o. w Gdyni. Gdynia 2012, s. 1 - 3 + załączniki.

169.     Partnerstwo inwestycyjne PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. i jednostek samorządu terytorialnego w perspektywie współpracy roku 2012.  Założenia  projektu  "Rozwój  szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście". Gdynia 2012, s. 1 - 3.

170.     Odnowa  miejskiej infrastruktury transportowej. Case study dla PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście sp. z o.o. Gdynia 2012, s. 1 - 4.

171.     Raport zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Gdyni (WPF).  Współautor założeń metodologicznych oraz sposobu prezentacji wyników. Raport przygotowany przez D.S.C. Consalting Sp.z o.o. Gdańsk 2013, s. 1 - 34 + załączniki.

172.     System kontroli zarządczej w zakresie rozkładu ryzyka Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni. Współautor i kierownik projektu. Praca zlecona Wydziałowi Ekonomicznemu Uniwersytetu Gdańskiego przez  Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni na podstawie umowy ramowej nr No/103/2013 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.  Gdynia 2014,  s. 1 - 59.

173.     Zasady identyfikacji i kwalifikowania ryzyka gospodarczego w warunkach funkcjonowania Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.  . Współautor i kierownik projektu. Praca zlecona Wydziałowi Ekonomicznemu Uniwersytetu Gdańskiego przez  Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni na podstawie umowy ramowej nr No/103/2013 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.  Gdynia 2015,  s. 1 - 30.

174.     Badania i interpretacja  ryzyka strategicznego kształtującego się w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.  . Współautor i kierownik projektu. Praca zlecona Wydziałowi Ekonomicznemu Uniwersytetu Gdańskiego przez  Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni na podstawie umowy ramowej nr No/103/2013 zawartej pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim a Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gdyni.  Gdynia 2016,  s. 1 - 46.

 

 

  VII. Materiały i wystąpienia na konferencjach naukowych.

 

1.      Die wirtsschaftliche Interventionen im führenden Leintungsentscheidungsprozess in Kraftverkehrsunternehmen eine Modellfassung. /w:/ Materiały na sympozjum naukowe: "Czynniki kształtujące procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwach transportu samochodowego". Krynica Morska - Sopot 1980, s. 1 - 26.

2.      Transport samochodowy w reformowanej gospodarce Polski. Materiały pokonferencyjne i wyniki ankiety sesji naukowej. TNOiK - UG. Gdańsk 1981, s. 1 - 4.

3.      Samodzielność potencjalna i realna przedsiębiorstw transportu samochodowego w dziedzinie reprodukcji. Współautor. /w:/ Materiały na sympozjum naukowe: "Kompleks działań na rzecz ładu ekonomicznego w transporcie". Wieżyca 1984, s. 1 - 5.

4.      Systemowa a sytuacyjna koncepcja cen w funkcjonowaniu branżowych przedsiębiorstw transportu samochodowego. /w:/ Materiały na sympozjum naukowe: "Rola taryf w transporcie". Sopot 1985, s. 1 - 9.

5.      Adaptacyjność ekonomicznych instrumentów zarządzania w sferze działalności jednostek użyteczności publicznej transportu. Współautor. /w:/ Materiały na sympozjum naukowe: "Instrumenty ekonomiczne w polityce transportowej". Wieżyca 1988, s. 1 - 12.

6.      Problemy regulacji transportu wobec zmian restrukturyzacyjnych gospodarki. /w:/ Materiały na sympozjum naukowe: "Transport a restrukturyzacja gospodarki". Wieżyca 1989, s. 1 - 13.

7.      Kierunki przekształceń funkcjonalno-własnościowych gospodarki narodowej w świetle uwarunkowań strukturalnych przedsiębiorstw "Państwowej Komunikacji Samochodowej". Współautor. /w:/ Materiały na sympozjum naukowe: "Przedsiębiorstwa PKS wobec prywatyzacji". Gdańsk 1991, s. 1 - 4.

8.      Zachowania przedsiębiorstw transportu samochodowego w gospodarce rynkowej. Współautor. /w:/ Materiały konferencji naukowej: "Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego - część I " U.G. Sopot 1992, s. 14 - 19.

9.      Kształtowanie struktur i mechanizmów funkcjonowania transportu samochodowego w warunkach transformacji gospodarki narodowej Polski. /w:/ Materiały na sympozjum naukowe: "Zarządzanie transportem w warunkach gospodarki rynkowej". Jachranka 1992, s. 1 - 12.

10.  Restrukturyzacja komunikacji miejskiej w Gdyni - projekt i dotychczasowa realizacja. Współautor. /w:/ Materiały na sympozjum naukowe: "Przekształcenia sektora usług komunalnych". Warszawa 1992, s. 1 - 8.

11.  Międzynarodowe organizacje gospodarcze na polskim rynku transportowym - warunki wejścia i ekspansji. /w:/ Materiały konferencji naukowej: "Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego - ‑ część II ". U.G. Sopot 1993, s. 18 - 26.

12.  Przekształcenia własnościowe w transporcie. Uwagi wynikające z dyskusji na seminarium naukowym. W: Materiały konferencji: "Przekształcenia własnościowe w transporcie". W.G., Gdańsk 1994, s. 71 - 72.

13.  Kapitałowe ograniczenia rozwoju transportowej obsługi polskiego handlu zagranicznego. /w:/ Materiały konferencji naukowej: "Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego - część III". U.G., Sopot 1994, s. 44 - 50.

14.  Rynek usług komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Współautor. /w:/ Materiały konferencji naukowej: "Rynek usług komunalnych w Polsce". Warszawa 1994, s. 1 - 6.

15.  Polityka przekształceń funkcjonalnych transportu. /w:/ Materiały konferencji naukowej: ,,Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego - część IV". U.G., Sopot 1995, s. 11 - 16.

16.  Restrukturyzacja oraz kontraktowanie usług komunikacyjnych w Gdyni. Współautor. Referat na konferencję naukową: "Prywatyzacja zadań publicznych". Dolnośląskie Centrum Szkolenia Samorządowego. Wrocław 1995, s. 1 - 8.

17.  Bariery w procesie tworzenia rynku usług komunalnych na przykładzie komunikacji miejskiej w gminie Gdynia. Współautor. Referat na konferencję naukową: ,,Przekształcenia w sektorze usług komunalnych - problemy legislacyjne". Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Warszawa 1995, s. 1 - 8.

18.  Czynniki kształtujące zdolności adaptacyjne polskich przedsiębiorstw transportowych do wymogów Unii Europejskiej. Materiały konferencji naukowej: "Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego - część V". U.G., Sopot 1996, s. 66 - 73.

19.  Spór o charakter użyteczności publicznej produkcji przedsiębiorstw transportowych w Polsce. Materiały konferencji naukowej: "Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego - część VI". U.G., Sopot 1997, s. 83 - 87.

20.  Polityka finansowa i fiskalna wobec przedsiębiorstw transportowych - uczestników rynków otwartych. Materiały konferencji naukowej: "Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego - część VII". U.G., Sopot 1998, s. 48 - 60.

21.  Kształtowanie systemów ekonomiczno-finansowych organizatorów i przewoźników komunikacji samochodowej - doświadczenia prak­tyki.  Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Strategie restrukturyzacji Przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej w Polsce". Piła 1998, s. 1 - 11.

22.  Koncepcja restrukturyzacji ponadlokalnego drogowego transportu pasażerskiego w skali województwa. Referat na Sympozjum Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji "Restrukturyzacja Przedsiębiorstw P.K.S.". Warszawa 1999, s. 1 - 7.

23.  Prawne i praktyczne uwarunkowania pozyskiwania źródeł finansowania rozwoju infrastruktury drogowej przez gminy. Materiały konferencji naukowej: "Problemy włączenia Polski do europejskiego systemu transportowego - część VIII". U.G., Sopot 1999, s. 46 - 56.

24.  Kształtowanie równowagi finansowej przedsiębiorstw. /w:/ "Problemy rachunkowości i rewizji finansowej w Polsce". S.K. w P., Gdańsk 1999, s. 1 - 6.

25.  Mechanizmy adaptacyjne polskich przedsiębiorstw transportowych wobec wyzwań rynku globalnego. Materiały IX Międzynarodowej Konferencji Naukowej: "Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej - wyzwania dla przedsiębiorstw". U.G., Sopot 2000, s. 41 - 48.

26.  Problemy organizacji i finansowania obsługi komunikacyjnej gmin nie stanowiących statutowych zadań Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. Materiały Komisji Zarządów Miejskiej I.G.K.M. w Warszawie. Jurata 2001, s. 1 - 5.

27.  Z doświadczeń nad budową i kształtowaniem postaw konkurencyjnych polskich przedsiębiorstw transportowych. Materiały X Międzynarodowej  Konferencji Naukowej "Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej - poniesione koszty, spodziewane korzyści". U.G., Sopot 2001, s. 107 - 115.

28.  Przemiany mechanizmów funkcjonowania polskich przedsiębiorstw transportu samochodowego wobec wyzwań wspólnego rynku europejskiego. Zbiór referatów Konferencji Naukowej "Unia Europejska - Wyzwania wobec transportu drogowego." P.I.G.T.S. i S. Jachranka 2002, s. 53 - 56.

29.  Ocena mechanizmów i skutków ograniczania dostępności polskich przewoźników samochodowych do wspólnego rynku transportowego. Materiały XI Międzynarodowej Konferencji "Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej - Współpraca i konkurencja transportu w poszerzonej Unii Europejskiej". U.G., Sopot 2002, s.101 - 103.

30.  Z doświadczeń nad kształtowaniem wartości rynkowej przedsiębiorstw transportu zbiorowego w procesie ich prywatyzacji. Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Liberalizacja i prywatyzacja rynku transportu zbiorowego w Polsce".  Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Katowice 2002, s. 1 -  5.

31.  Systemowe uwarunkowania wykorzystywania pomocy unijnej przez przedsiębiorców publicznych w transporcie. Współautor. Materiały XII Międzynarodowej Konferencji "Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej  -  wykorzystanie funduszy unijnych".  U.G.,  Sopot  2003, s. 55 - 56.

32.  Kluczowe problemy zarządzania komunikacją miejską. Materiały Sympozjum Branżowego "Zarządzanie przez gminy usługami branży komunikacji zbiorowej". Ministerstwo Skarbu Państwa. Łódź 2004, s. 1 - 7.

33.  Integracja regionów poprzez  system transportowy. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSLOG 2004 "Transport jako czynnik integracji regionów". Uniwersytet Szczeciński., Szczecin 2004, s. 1 - 11.

34.  Koncepcja stosowania kryteriów użyteczności publicznej w polskiej gospodarce komunalnej. Materiały "Debaty dotyczącej gospodarki komunalnej".  Ministerstwo Skarbu Państwa. Warszawa 2004, s. 1 - 3.

35.  Ultrasystemowe zasady logistycznej obsługi gospodarczych sfer użyteczności publicznej. Materiały V Konferencji Naukowej "Modelowanie procesów i systemów logistycznych". Sopot 2004,  s.  1 - 5.

36.  Gopodarka komunalna w Gdyni  -  ocena przekształceń i wizja funkcjonowania. Materiały      I Seminarium Naukowego "Gdynia  -  miasto, mieszkańcy, samorząd  -  15 lat samorządności lokalnej". Gdynia 2006,  s.  1 - 6.

37.  Ekonomiczne instrumenty sektorowego równoważenia rozwoju obszaru metropolitalnego. Materiały Międzynarodowej Konferencji "Instrumenty równoważenia rozwoju metropolii - problemy miasta centralnego".  Gdańsk 2006,  s. 1 - 8.

38.  Trendy innowacyjne w zakresie towarowego transportu samochodowego Współautor. Materiały XVI Międzynarodowej Konferencji "Nowe trendy w transporcie i logistyce. Symbioza transportu i  ekologii". Uniwersytet Gdański,  Sopot  2007,  s. 1 - 8.

39.  Uczciwa konkurencja - problemy pomocy publicznej w sektorze przedsiębiorstw transportowych. Wystąpienie na VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej TRANSLOG 2007. Materiały Konferencji "Szanse rozwoju  transportu w świetle unijnej perspektywy finansowej 2007-2013". Uniwersytet Szczeciński., Szczecin 2007, s. 1 - 2.

40.  Rola samorządu w aktywizacji społeczności lokalnych. Wystąpienie na Konferencji Regionalnej " Nowoczesne technologie, fundusze strukturalne i sprawne zarządzanie w gospodarcs regionalnej". Finansial Expert. Gdańsk 2008, s. 1 - 3.

41.  System zarządzania transportem regionalnym we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań produktowych. Wystąpienie na Konferencji Regionalnej " Nowoczesne technologie, fundusze strukturalne i sprawne zarządzanie w gospodarcs regionalnej". Finansial Expert. Gdańsk 2008, s. 1 - 2.

42.  Chłonność rynku prtacy dla osób 50+ wobec procesów restrukturyzacji przemysłu stoczniowego województwa pomorskiego. Materiały  Konferencji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Kapytał Ludzki POKL.06.01.01-22-125/08-05 pt. "Równi na rynku pracy ? - analiza sytuacji absolwentów i osób w wieku 50+ w województwie pomorskim". Gdańsk 2009, s. 1 - 6.

43.  Logistyka w świetle wyzwań i barier poznawczych prakseologii.  Wystąpienie na I Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Logistyka - symbioza skuteczności i efektywnosci". Wyższa Szkoła Bankowa. Gdańsk 2010, s. 1 - 7.

44.   Strategiczne programy rozwoju obszarów metropolitalnych w kształtowaniu  polityki transportowej regionów. Wystąpienie na  Konferencji Naukowej nt.: "Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionach". Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Szczyrk 2011, s.1 - 3.

45.   Aktywność naukowo-badawcza i dydaktyczna wyższych uczelni w świetle nowych regulacji prawnych. Wystąpienie na  Konferencji Naukowej nt.: "Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionach". Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Szczyrk 2011, s.1 - 2.

46.  Efektywność przedsębiorstwa transportowego. Wystąpienie na XI Międzynarodowej Konferencji "Eurotrans 2012": Europejska przestrzeń transportu. Koncepcja i rzeczwistość.  Uniwersytet Szczeciński. Szczecin 2012, s. 1 - 3. 

47.  Dobrobyt - aspekty mikroekonomiczne. Wystąpienie na III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Oblicza Dodrobytu". Powiślańska Szkoła Wyższa. Kwidzyn 2012, s. 1 - 4.

48.  Stratyfikacja ekonomiczna przedsiębiorstw jako metoda pomiaru dobrobytu gospodarczego. Referat  na III Międzynarodową Konferencję Naukową "Oblicza Dodrobytu". Powiślańska Szkoła Wyższa. Kwidzyn 2012, s. 1 - 10.

49.  Długoterminowe planowanie finansowe - determinanty prawne i rynkowe w praktyce jednostki samorządu terytorialnego. Wystąpienie na  Międzynarodowej Konferencji   "Dobre rzadzenie i współpraca - odpowiedź na wspólne wyzwania w dziedzinie finansów publicznych". Program Współpracy Transgranicznej ETSP  Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013.  Gdańsk 2012, s. 1 - 11.

50.  Rola trzeciego sektora w polityce transportowej jednostek samorządu terytorialnego. Wystąpienie na  Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej". Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice 2012, s . 1 - 4.

51.  Aktywność organizacji pozarządowych jako czynnik tworzenia polityki funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w warunkach rynkowych  zdominowanych przez  przedsiębiorstwa sektora użyteczności publicznej. Referat na Ogólnopolską Konferencję Naukową "Aktywność organizacji pozarządowych jako interesariuszy polityki transportowej". Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Katowice 2012, s . 1 - 4.

52.  Transport jako czynnik kształtujący budżet partycypacyjny jednostki samorządu terytorialnego.Wystąpienie i materiały Seminarium "Modele budżetu partycypacyjnego".  Urząd Miasta Toruń. Toruń 2013, s. 1 - 14.

53.  Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora  usług społecznych w Polsce. Wystąpienie na Konferencji  "Człowiek najlepsza inwestycja - innowacyjne metody w pracy socjalnej".Projekt  " Rodzina bliżej siebie" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2013 r. Gdyńskie Centrum Innowacji. Gdynia 2013 , s. 1- 3.

54.  Dobre praktyki sektora finansów publicznych w kształtowaniu systemowych  warunków dobrobytu gospodarczego. Wystąpienie na IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Oblicza dobrobytu". Powiślańska Szkoła Wyższa. Kwidzyn 2013, s. 1 - 6.

55.  Podatek od środków transportowych jako czynnik lokalizacji baz przedsiębiorstw transportowych. Wystąpienie na IX Ogólnopolskim Seminarium Naukowym "Koszty i ceny w transporcie. Aspekty teoretyczne i praktyczne". Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Szczecin 2013 r., s. 1 - 3.

56.  Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora usług społecznych. Wystąpienie na Konferencji pt. "Człowiek najlepsza inwestycja - innowacyjne metody w pracy socjalnej". Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni. Gdynia 2013 r., s. 1 -2.

57.  Wyzwania rozwoju przedsiębiorstw transportowych. Wystąpienie i prowadzenie bloku tematycznego na Konferencji Naukowej: "Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku". Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Sopot  2014,  s. 1 - 2.

58.  Organizacja wielopłaszczyznowej współpracy uczestników struktur społeczeństwa obywatelskiego w Polsce  -  aspekty finansów publicznych i budżetów samorządowych.    Wystąpienie na Konferencji Programowej:  "The practice of providing feedback  between state authorities and public in the Republic of Poland".  Projekt "Good governance and cooperation - response to common challanges in public finance"  /w:/ Program Współpracy Transgranicznej ETSP Litwa - Polska - Rosja  2007 - 2013. Gdańsk 2014,  s. 1 - 6.

59.   Dylematy i kontrowersje na temat Europejskich Programów Pomocowych lat 2014 - 2020 jako źródeł finansowania innowacyjnych form funkcjonowania przedsiębiorstw transportowych w Polsce". Wystąpienie i prowadzenie bloku tematycznego "Wyzwania rozwoju przedsiębiorstw transportowych" na Konferencji Naukowej: "Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku". Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Sopot  2015,  s. 1 - 5.

60.   Ekonomiczne przesłanki sytuacji kryzysowych  w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej. Studium przedsiębiorstw transportowych. Wystąpienie programowe na VI Konferencji Naukowej "Ekonomia i prawo" pod tytułem "Kryzysy gospodarcze ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań instytucjonalnych". Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Toruń 2015, s. 1 - 7.

61.  Dywersyfikacja rozwoju przedsiębiorstw transportu samochodowego. Aspekty prawne i kosztowe. Wystąpienie programowe na Międzynarodowym Seminarium Naukowym "Konkurencja i kooperacja w transporcie samochodowym". Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Szczecin 2015, s. 1 - 2.

62.  Wyzwania rozwoju przedsiębiorstw transportowych. Wystąpienie i prowadzenie bloku tematycznego na Konferencji Naukowej: "Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku". Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Sopot  2016,  s. 1.

63.  Analiza strategiczna ryzyka zatrudniania w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej transportu. Współautor. Wystąpienie na sesji tematycznej "Wyzwania rozwoju przedsiębiorstw transportowych"  Konferencji Naukowej: "Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku". Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Sopot  2016,  s. 1 - 9.

64.  Wyzwania społeczne i polityczne wobec transportu. Wystąpienie programowe i prowadzenie Panelu 4 Międzynarodowej Konferencji Euro-trans2016 "Transport. Wzrost i rozwój". Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Szczecin 2016, s. 1 - 2.

65.  Jednostki użyteczności publicznej wobec regulacyjnych funkcji społecznej gospodarki rynkowej. Studium publicznego transportu zbiorowego. Wygłoszenie referatu na Konferencji Naukowej "Działalność gospodarcza z udziałem Skarbu Państwa". Uniwersytet Gdański. Wydział Prawa i Administracji. Gdańsk 2017, s. 1 - 7.

66.  Przedsiębiorstwa sektora "Transportu, Spedycji i Logistyki" w świetle strategii rozwoju Miasta Gdyni 2030. Wystąpienie na sesji tematycznej " Czynniki konkurencyjności przedsiębiorstw sektora TSL"  Konferencji Naukowej: "Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku". Uniwersytet Gdański. Wydział Ekonomiczny. Sopot  2017,  s. 1 - 6.

67. Wartości poznawcze ekonomiczno-finansowej efektywności działalności przedsiębiorstw transportowych. Wygłoszenie referatu na XI Ogólnopolskim Seminarium Naukowym: "Efektywność procesów transportowych"  -  Sesja 1: "Cechy współczesnych procesów transportowych". ". Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Szczecin 2017, s. 1 - 7.

68.    System podatkowy jednostki samorządu terytorialnego Polski. Studium na przykładzie Gminy Miasta Gdyni. Wystąpienie w ramach projektu Akademia Przywództwa "DOBRE - Decentralization Offering Better Results and Efficiency". USAID - FRDL - GC. War-szawa - Gdynia 2018, s. 1 - 4.

69.    Koleje regionalne i aglomeracyjne w latach 1999 - 2018. Część II: Nowe idee i koncepcje. Wystąpienie programowe i prowadzenie bloku tematycznego na Konferencji Naukowo-Technicznej "ETR 2018 Transregio": "Reformy kolejowych przewozów regionalnych i aglomeracyjnych 1990 - 2018". Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekono-miki Usług. Szczecin 2018, s. 1 - 3.

70.    Spór o system finansowania rozwoju kolei aglomeracyjnej Województwa Pomorskiego. Wygłoszenie referatu na Konferencji Naukowo-Technicznej "ETR 2018 Transregio": "Re-formy kolejowych przewozów regionalnych i aglomeracyjnych 1990 - 2018". Uniwersytet Szczeciński. Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług. Szczecin 2018, s. 1 - 5.

 

 

VIII. Oceny, opinie i recenzje.

 

1.      Spedycja w międzynarodowym transporcie samochodowym (Spedycja międzynarodowa. Międzynarodowe przewozy transportem samochodowym). Recenzja szczegółowa skryptu H. Bronka zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 1991, s. 1 - 4.

2.      Rachunek nakładów i wyników przedsiębiorstwa. Recenzja szczegółowa skryptu H. Bronka zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 1992, s. 1 - 5.

3.      Recenzja dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego adiunkt dr Alicji Leszczyńskiej. Recenzja szczegółowa zlecona przez Dziekana Wydziału Ekonomiki Transportu U.G. Maszynopis Wydziału Ekonomiki Transportu U.G., Sopot 1993, s. 1 - 4.

4.      Recenzja merytoryczna książki T. Kamińskiej, B. Kubskiej - Maciejewicz i J. Laudańskiej - Trynka: "Teoria podejmowania decyzji przez podmioty rynkowe (wybrane problemy z mikroekonomii)". Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 1993 r. Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1994, s. 1 - 4.

5.      Recenzja merytoryczna książki pod red. O. Wyszomirskiego "Rynek przewozów pasażerskich". W.U.G., Gdańsk 1995. Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1995, s. 1 - 3.

6.      Recenzja dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego adiunkt dr Alicji Leszczyńskiej. Recenzja szczegółowa zlecona przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego U.G. Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1996, s. 1 - 3.

7.      Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Katarzyny Hebel "Preferencje i zachowania komunikacyjne ludności miejskiej". Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1997, s. 1 - 4.

8.      Recenzja merytoryczna projektu ustawy o warunkach wykonywania międzynarodowego transportu drogowego, sporządzona na zlecenie Biura Studiów i Analiz Komisji Senatu w Warszawie. Gdynia - Warszawa 1997, s. 1 - 3.

9.      Recenzja merytoryczna projektu badawczego "Strategie rozwoju portów morskich w Polsce". Recenzja szczegółowa zlecona przez Komitet Badań Naukowych w Warszawie. Warszawa 1998, s. 1 - 3 + załączniki.

10.  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Adamowicz "Finansowanie rozwoju transportu w systemie gospodarki rynkowej". Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1999, s. 1 - 5.

11.  Recenzja dorobku naukowego i badawczego adiunkta dr, Witolda Malewskiego. Recenzja zlecona przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1999, s. 1.

12.  Recenzja dorobku naukowego i badawczego adiunkta dr. Jacka Podhorskiego - Piotrowskiego. Recenzja zlecona przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1999, s. 1 - 2.

13.  Recenzja dorobku naukowego i badawczego adiunkta dr. Witolda Toczyskiego. Recenzja zlecona przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 1999, s. 1 - 2.

14.  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. Ryszarda Jurkowskiego "Gospodarowanie personelem w warunkach restrukturyzacji przedsiębiorstwa PKP". Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin 2001, s. 1 - 6.

15.  Recenzja opracowania realizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Podstawy metodyczne analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw - etap I". Autor Juliusz Engelhardt. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2001, s. 1 - 3.

16.  Recenzja opracowania realizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Relacje transport - środowisko natur/alne oraz wpływ transportu na życie człowieka - etap I". Praca zbiorowa pod kierunkiem Huberta Bronka. Materiały Wydziału Zarządzania Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2001, s. 1 - 3.

17.  Recenzja szczegółowa Zeszytu Naukowego Instytutu Transportu i Logistyki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego "Problemy Transportu i Logistyki" nr 1 redagowanego przez M. Jedlińskiego. Recenzja zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2001, s. 1 - 6.

18.  Opinia o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym dra Mirosława Krajewskiego w związku z wszczęciem przez Radę Wydziału Ekonomicznego U.G. przewodu habilitacyjnego. Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 2002, s. 1 - 9.

19.  Ocena rozprawy doktorskiej mgr. Wernera Schmorleiz "Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych w transporcie poprzez system partnerstwa publiczno-prywatnego". Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu  Szczecińskiego. Szczecin 2002 , s. 1 - 8.

20.  Recenzja opracowania "Relacje transport - środowisko naturalne oraz wpływ transportu na życie człowieka" - etap II pracy zbiorowej pod kierunkiem prof. dr. hab. H. Bronka, zrealizowanej w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Instytut Transportu i Logistyki, Szczecin 2002. Gdynia 2002, s. 1 - 5.

21.  Recenzja opracowania realizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Produktywność w produkcji i usługach". Autorzy. Beata Milewska , Dariusz Milewski.  Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2003, s. 1 - 3.

22.  Recenzja opracowania realizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Podstawy metodyczne oceny działalności  przedsiębiorstw. Etap II - Ocena i analiza działalności gospodarczej przedsiębiorstw na podstawie wskaźników syntetycznych. ". Autor Juliusz Engelhardt. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2003, s. 1 - 3.

23.  Recenzja opracowania realizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Transport jako czynnik zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego - etap I". Autor Elżbieta Załoga. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2003, s. 1 - 3.

24.  Ocena rozprawy doktorskiej mgra Daniela Abramczuka "Koncepcja racjonalizacji pasażerskich przewozów w aglomeracji Trójmiasta". Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2003, s. 1 -  6.

25.  Recenzja artykułu dra Sławomira Antkiewicza "Modele struktury kapitału przedsiębiorstwa". Materiały Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Gdynia 2003, s. 1 -  2.

26.  Recenzja artykułu dra hab. Mirosława Krajewskiego "Kierunki badania efektywności użycia kapitału własnego i kapitału obcego w przedsiębiorstwie". Materiały Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Gdynia 2003, s 1 - 2,

27.  Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Roberta Marka "Wpływ ryzyka projektu inwestycyjnego na warunki kredytowe na przykładzie przedsiębiorstwa żeglugi morskiej". Materiały Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Gdynia 2003, s. 1 - 5.

28.  Opinia wydawnicza "Przewodnika do studiowania Ekonomiki transportu". Autorzy: Elżbieta Załoga i Tomasz Kwarciński. Materiały Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2003, s. 1 - 3.

29.  Recenzja opracowania zrealizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Transport jako czynnik zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego - etap II". Autor: Elżbieta Załoga. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2004,  s. 1 - 2.

30.  Recenzja opracowania zrealizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Wybrane problemy oceny i analizy działalności spółek giełdowych". Autor: Juliusz Engelhardt. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2004,  s. 1 - 2.

31.  Recenzja opracowania zrealizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "System transportowy województwa zachodniopomorskiego". Autor: Hubert Bronk i Katarzyna Czubińska. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2004,  s. 1 - 2.

32.  Recenzja podręcznika akademickiego "Polityka transportu" autorstwa W. Grzywacza, K. Wojewódzkiej - Król, W. Rydzkowskiego , wyd. III  - zmienione i poszerzone. W.U.G. Gdańsk 2003. Materiały Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Gdynia 2004, s. 1 -  4.

33.  Opinia wydawnicza Zeszytu Naukowego "Problemy Transportu i Logistyki" nr 2  redagowanego przez I. Dembińską - Cyran. Opinia zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu  Szczecińskiego. Gdynia 2004,  s. 1 - 8.

34.  Ocena rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Skali - Poźniak pt.  "Model ścieżki równoważenia transportu w warunkach integracji sektora". Materiały Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Gdynia 2004, s. 1 - 5.

35.  Ocena rozprawy doktorskiej mgra  Jerzego Kowalczyka nt."Restruktryzacja zatrudnienia w przedsiębiorstwach transportu kolejowego". Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2004, s. 1 -  6.

36.  Dodatkowa recenzja rozprawy doktorskiej mgr Agnieszki Skali - Poźniak pt.  "Model ścieżki równoważenia transportu w warunkach integracji sektora". Materiały Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Gdynia 2004, s. 1 - 4.

37.  Opinia wydawnicza Zeszytu Naukowego "Problemy Transportu i Logistyki" nr 3  redagowanego przez I. Dembińską - Cyran. Opinia zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu  Szczecińskiego. Gdynia 2004, s. 1 - 7.

38.  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr hab. Elżbiety Załogi prof. U.S. ,uzyskanego w trakcie pełnienia funkcji profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Szczecińskiego. Ocena zlecona przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu  Szczecińskiego. Gdynia 2004, s. 1 - 3.

39.  Opinia wydawnicza pracy Małgorzaty Brojak - Trzaskowskiej "Wybrane zagadnienia nauki o przedsiębiorstwie ".  Opinia wykonana na zlecenie  Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu  Szczecińskiego. Gdynia 2004, s. 1 - 4.

40.  Recenzja opracowania realizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Małe i średnie przedsiębiorstwa transportu samochodowego na europejskim rynku usług transportowych - etap I". Praca zbiorowa pod kierunkiem Huberta Bronka. Materiały Wydziału Zarządzania Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2004, s. 1 - 3.

41.  Recenzja opracowania realizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Czynniki zwiększania efektywności w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych". Autor. Dariusz Milewski.  Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2004, s. 1 - 3.

42.  Recenzja dorobku naukowego i badawczego adiunkta doktora Ryszarda Rolbieckiego. Recenzja zlecona przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 2005, s. 1 - 3.

43.  Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego doktora Przemysława Kulawczuka. Ocena zlecona przez Dziekana Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 2005,   s. 1 - 2 .

44.  Recenzja opracowania zrealizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Transport jako czynnik zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego - etap IV". Autor: Elżbieta Załoga. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2005,  s. 1 - 3.

45.  Recenzja opracowania zrealizowanego w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Podstawy analizy fundamentalnej spółek giełdowych - etap I ". Autor: Juliusz Engelhardt. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2005,  s. 1 - 3.

46.  Opinia wydawnicza pracy Elżbiety Załogi i Tomasza Kwarcińskiego " Strategie rynkowe przedsiębiorstw transportowych i spedycyjnych ".  Opinia wykonana na zlecenie  Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu  Szczecińskiego. Gdynia 2005, s. 1 - 3.

47.  Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Aldony Uziębło "Rynek usług audytorskich w procesie kształtowania zachowań podmiotów gospodarczych w skali mikro-  i mezoekonomicznej". Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 2005, s. 1 - 6.

48.  Recenzja pracy zrealizowanej w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Transport jako czynnik zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego - etap V". Autor: Elżbieta Załoga. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2006,  s. 1 - 3.

49.  Ocena rozprawy doktorskiej mgr Nicole Graf "Wpływ zarządzania wiedzą na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw w świetle porównań międzynarodowych". Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2006, s. 1 -  6.

50.  Recenzja wydawnicza "Przeglądu Naukowego Nr5" Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.  Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Letkiewicza. Sopot 2006,  s. 1 - 4.

51.  Recenzja pracy zrealizowanej w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Transport a rozwój społeczno-gospodarczy - etap I". Praca pod kierunkiem Elżbiety Załogi. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2007,  s. 1 - 3.

52.  Opinia wydawnicza Zeszytu Naukowego nr 454 poświęconego jubileuszowi 75 - lecia urodzin Prof. dr. hab. Waldemara Grzywacza pt. " Z badań nad transportem i poltyką gospodarczą". Praca zlecona przez Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu  Szczecińskiego. Gdynia 2007, s. 1 - 24.

53.  Opinia w sprawie koncepcji rozwoju Lotniska Gdynia - Kosakowo w części model finansowy. Praca zlecona przez Port Lotniczy Gdynia - Kosakowo sp. z o..o. Gdynia 2008, s. 2 + analityka: s.  7.

54.  Recenzja pracy zrealizowanej w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Badania wybranych procesów rozwojowych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce - etap II ". Projekt badawczy opracowany pod kierunkiem Juliusza Engelhardta. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2008,  s. 1 - 3.

55.  Opinia wydawnicza monografii pt." Typologia przedsiębiorstw ". Praca napisana przez Juliusza Engelhardta. Opinia zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu  Szczecińskiego. Gdynia 2008, s. 1 - 3.

56.  Opinia wydawnicza Zeszytu Naukowego "Problemy Transportu i Logistyki" nr 7.  Redaktor naukowy: Elżbieta Załoga. Opinia zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu  Szczecińskiego. Gdynia 2008, s. 1 - 7.

57.  Recenzja wydawnicza materiałów sesji VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa2008". Recenzje czterech referatów zlecone przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Sopot - Szczecin  2008, s. 1 - 6.

58.  Recenzja pracy doktorskiej mgr. inż. Pawła Kozubka pt. "Metodyka oceny efektywności inwestycji infrastrukturalnych w transporcie kolejowym".  Recenzja wykonana na zlecenie Rektora Politechniki Radomskiej. Gdynia 2009, s. 1 -  9.

59.  Recenzja pracy zrealizowanej w ramach działalności statutowej Uniwersytetu Szczecińskiego pt. "Wpływ transportu na rozwój społeczno-gospodarczy - etap III". Praca pod kierunkiem Elżbiety Załogi. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2009,  s. 1 - 3.

60.  Opinia merytoryczna podręcznika akademickiego Przemysława Borkowskiego "Ryzyko w działalności przedsiębiorstw"  Wydawnictwo Uniwersytetu Gdaskiego, Gdańsk 2008 r. Materiały Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot 2009 , s. 1 - 2.

61.  Opinia wydawnicza Zeszytu Naukowego "Problemy Transportu i Logistyki" nr 7.  Redaktor naukowy: Elżbieta Załoga. Opinia zlecona przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu  Szczecińskiego. Gdynia 2009, s. 1 - 6.

62.  Recenzja książki Juliusza Engelhardta "Typologia przedsiębiorstw" Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009 r. w związku z wnioskiem o nagrodę Ministra  Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2010,  s. 1 - 3.

63.  Recenzja publikacji projektu "Wykorzystaj Nas ! Pracownicy 45+ w Twojej Firmie", zrealizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Spójności. Recenzja wykonana na zlecenie Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego  w Gdańsku. Gdańsk  2010, s. 12.

64.  Recenzja wydawnicza "Przeglądu Naukowego Nr9" Zeszytu Naukowego Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku.  Praca zbiorowa pod red. Andrzeja Letkiewicza. Sopot 2010,  s. 1 - 3.

65.  Recenzja wydawnicza artykułu Władysławy Kiwak i Ewy Ignaciuk "Konflikt wartości moralnych i ekonomicznych w środowisku pracy". Materiały Wydawnictwa "Pieniądze i Więź" w Warszawie. Gdynia 2010, s. 1 - 3.

66.  Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dra Ryszarda Rolbieckiego w związku z wszczęciem przez Radę Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przewodu habilitacyjnego. Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 2011, s. 1 - 8.

67.  Recenzja wydawnicza pozycji książkowej Juliusza Engelhardta "Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw". Warszawa 2012 r. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2012,  s. 1 - 4.

68.  Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Wacława Bielawskiego na temat  "System zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem i jakością a tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa żeglugowego na rynku globalnym".  Recenzja wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego . Sopot 2013, s. 1 -  8.

69.  Recenzja  książki Juliusza Engelhardta "Zasady oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw".  CeDeWu. Wydawnictwa Fachowe. Warszawa 2012 r. (s.259) w związku z wnioskiem o nagrodę Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego. Materiały Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2013,  s. 1 - 3.

70.  Ocena rozprawy doktorskiej z zakresu nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Agnieszki Wysockiej pt. "Determinanty funkcjonowania ciężarowego transportu gospodarczego w warunkach rozwoju sektora Transport -Spedycja - Logistyka w Polsce".  Ocena wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2013, s. 1 -  9.

71.  Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Dawida Szramowskiego na temat  "Inwestycje w kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach województwa pomorskiego jako czynnik determinujący osiągane wyniki finansowe".  Recenzja wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego . Sopot 2014, s. 1 -  7.

72.  Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Kamila Bujaka na temat  "Kreowanie i kontrolowanie jakości usług w transporcie miejskim".  Recenzja wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego . Sopot 2014, s. 1 -  8.

73.  Recenzja rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego dr. Przemysława Borkowskiego w związku z wszczęciem przez Radę Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego przewodu habilitacyjnego. Materiały Wydziału Ekonomicznego U.G., Sopot 2014, s. 1 - 7.

74.  Zespół opinii o opracowaniach: "Systemowe wzmocnienie ruchu pieszego - diagnoza sytuacji i propozycja działań", "Transport w mieście w kontekście założeń  Białej Księgi Transportu z 2011 roku", "Innowacje w transporcie wodnym śródlądowym w zakresie zastosowania paliw alternatywnych" i "Projekt Pendolino - media, eksperci i polityka". Praca zlecona Wydziałowi Ekonomicznemu Uniwersytetu Gdańskiego  przez Instytut Logistyki i Magazynowania w Poznaniu -  Czasopismo "Logistyka". Gdańsk 2015 r., s. 1 - 4.

75.  Ocena rozprawy doktorskiej z zakresu nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr inż. Oliwii Pietrzak pt. "Koncepcja kształtowania systemu transportu pasażerskiego w województwie zachodniopomorskim".  Ocena wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2015, s. 1 - 7.

76.  Recenzja dorobku naukowego i dydaktycznego doktora Leszka Czerwonki w związku z Jego wnioskiem o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego  w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia. Recenzja wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot 2015 r., s. 1 - 6.

77.  Ocena rozprawy doktorskiej z zakresu nauk ekonomicznych w dyscyplinie: ekonomia mgr. Cezarego Godziuka na temat "Wahania koniunktury a zagrożenie upadłością przedsiębiorstw sektora budowlanego (na przykładzie spółek giełdowych sektora budowlanego w Polsce)". Ocena wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot 2015 r., s. 1 - 7.

78.  Recenzja wydawnicza książki dr inż. Oliwii Pietrzak pt. "Systemy transportu pasażerskiego w regionach - funkcjonowanie, kształtowanie, rozwój (przykład województwa zachodniopomorskiego)" Szczecin 2015, stron 270 + załączniki. Recenzja wykonana dla Wydawnictwa Akademii Morskiej w Szczecinie. Gdynia 2016 r., s. 1 - 3.

79.  Recenzja i ocena rozprawy doktorskiej z zakresu nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia mgr Elżbiety Szarugi pt. " Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju". Recenzja i ocena wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2017, s. 1 - 6.

80.    Opinia w sprawie wniosku o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla nauczycieli akademickich za pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych w dys-cyplinie ekonomia pt. " Racjonalizacja energochłonności transportu samochodowego w świetle wyzwań zrównoważonego rozwoju" (Szczecin 2017) dla dr Elżbiety Szarugi. Opinia wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uni-wersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2018, s. 1.

81.    Recenzja wydawnicza monografii habilitacyjnej dr Małgorzaty Brojak -   Trzaskowskiej pt. "Innowacyjne modele biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki". Recenzja wy-konana na zlecenie Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Gdynia 2018, s. 1 - 6.

 

 

Zainteresowania
 • Teoria przedsiębiorstw
 • Nauka o przedsiębiorstwie
 • Teoria diagnozowania ekonomicznego
 • Teoria funkcjonowania przedsiębiorstw
 • Badania analityczne przedsiębiorstw
 • Sterowanie i regulacja w gospodarce
 • Analiza i synteza systemowa
 • Teoria i praktyka zachowań organizacyjnych
 • Ekonomika przedsiębiorstw transportowych
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw transportowych
 • Transport samochodowy / drogowy
 • Komunikacja miejska
 • Spedycja

 

 

 

 

 

Inne

1984 - 1987  -  Zastępca Kierownika Zespołu Katedr Ekonomiki Transportu Lądowego U.G.

1990 - 1993  -  Prodziekan d/s dydaktycznych Wydziału Ekonomiki Transportu U.G.

1993 - 1996  -  Prodziekan d/s dydaktycznych Wydziału Ekonomicznego U.G.

1993 - 2004  -  Dyrektor Kolegium Ekonomicznego U.G.

1993 - 2016 -  Kierownik Katedry Ekonomiki i Funkcjonowania Przedsiębiorstw Transportowych

                       Wydziału Ekonomicznego U.G.

1981 - 2002  -  stały współpracownik, zastępca Przewodniczącego , Przewodniczący Wydziałowej

                       Komisji Planów Zajęć.

1990 - 1996  -  przedstawiciel Wydziału Ekonomiki Transportu / Wydziału Ekonomicznego w

                      Senackiej Komisji Dydaktycznej U.G.