dr Leszek Reszka

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
58-523-1351
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
110
Inne funkcje:

Koordynator kierunków Ekonomia oraz Logistics and Mobility
Opiekun naukowy Naukowego Koła Logistyki
Kierownik Studiów podyplomowych: Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej oraz Studiów podyplomowych z logistyki dla nauczycieli

Kariera
 • 22 I 2009 doktor (tytuł pracy doktorskiej: Prognozowanie popytu pierwotnego w systemie wsparcia logistycznego małego przedsiębiorstwa, dyscyplina naukowa: ekonomia, specjalności: logistyka, ekonometria, metody ilościowe)
 • 30 VI 2000 magister (tytuł pracy magisterskiej: Prognoza inflacji dla Polski)
 • 16 VI 1998 licencjat (tytuł pracy licencjackiej: Ekonomika i organizacja gospodarstw ekologicznych)
Publikacje

Wykaz dorobku naukowego dostępny jest tutaj

Zainteresowania
 • Metody ilościowe w logistyce
 • Prognozowanie w systemie wsparcia logistycznego przedsiębiorstwa
 • Optymalizacja procesów logistycznych. pomiar kosztów wsparcia logistycznego
 • Pomiar niezawodności systemów wsparcia logistycznego
 • Pomiar ekonomicznych korzyści z wsparcia logistycznego
 • Zarządzanie łańcuchem dostaw
 • Problematyka drobnej przedsiębiorczości w Polsce
 • Dydaktyka logistyki
Inne

Pełnione funkcje (aktualne):

 • Koordynator kierunku Ekonomia
 • Koordynator kierunku Logistics and Mobility
 • Opiekun specjalności Logistics and Mobility
 • Kierownik Studiów podyplomowych Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej
 • Kierownik Studiów podyplomowych z logistyki dla nauczycieli
 • Członek Rady Wydziału Ekonomicznego
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej
 • Członek Rady programowej kierunków studiów ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • Opiekun naukowy Naukowego Koła Logistyki
 • Członek Komitetu redakcyjnego oraz redaktor tematyczny Zeszytów Studenckich  "NASZE STUDIA"
 • Członek Rady Naukowej czasopisma "Teoria i Praktyka Dydaktyki Akademickiej"
 • Planista Wydziału Ekonomicznego UG
 • Planista Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych UG
 • Recenzent Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej egzaminu dyplomowego w zawodzie technik logistyk
 • Członek Zespołu krajowego ds. egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji SPL.02 Obsługa podróżnych w portach i terminalach 
 • Członek Zespołu krajowego ds. egzaminu zawodowego z zakresu kwalifikacji SPL.03 Obsługa ładunków w portach i terminalach
 • Członek Rady Nadzorczej Kolejowych Zakładów Łączności sp. z o.o.
 • Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów
 • Koordynator programu TopYoung100 do spraw współpracy z uczelniami

Pełnione funkcje (wcześniejsze):

 • Sekretarz naukowy Konferencji naukowej Modelowanie procesów i systemów logistycznych w latach 2009-2019
 • Członek Rady Wydziału Ekonomicznego w latach 2005-2019
 • Członek Doraźnej Komisji Senackiej ds. Hoteli Asystenckich kadencji 2005-2008
 • Członek Rektorskiej Komisji ds. Hoteli Asystenckich kadencji 2008-2012
 • Członek Komisji Rekrutacyjnej WE UG (V - VII 2001)
 • Opiekun Organizacyjny Naukowego Koła Logistyki UG (II 2001 - X 2005)
 • Ekspert do spraw metod ilościowych w logistyce w Zespole Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk (2011-2014)

Zagraniczne staże naukowe, dydaktyczne i wizyty studyjne:

 • Wizyta studyjna w Politehnica University Timisoara, Faculty of Management in Production and Transportation, Timișoara, Rumunia (IV 2022)
 • Wizyta studyjna w University of Szeged, Faculty of Engineering, Segedyn, Węgry (III 2022)
 • Wizyta studyjna w Constanta Maritime University, Navigation and Naval Transport Faculty, Konstanca, Rumunia (III 2020)
 • Wizyta studyjna w University of Zagreb, Faculty of Transport and Traffic Sciences, Zagrzeb, Chorwacja (III 2019)
 • Wizyta studyjna w University of Žilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Żylina , Słowacja (V 2018)
 • Wizyta studyjna w Tomas Bata University, Faculty of Logistics and Crisis Management, Uherské Hradiště, Czechy (IV 2018)
 • Wizyta studyjna w Chalmers University of Technology, Goeteborg, Szwecja (VI 2014)
 • Warsztaty dla doktorantów, European Logistics Association, Francja (VI 2004)
 • Staż naukowy w Park Lane College, Wielka Brytania (V 2003)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Wyróżnienie specjalne i podziękowanie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za zaangażowanie i szczególny wkład w budowę European University of the Seas SEA-EU oraz pełnienie roli koordynatora ds. MOOCs w okresie od listopada 2019 do września 2022 (22 XII 2022)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za aktywny udział w realizacji procesu wychowawczego, w tym za opiekę naukową nad studenckim ruchem naukowym, a także za prowadzenie studentów kształconych w trybie studiów indywidualnych (tutoring) oraz za opracowanie i wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania i upowszechnianie nowych pomocy dydaktycznych (1 X 2022)
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (17 VIII 2021)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia organizacyjne zrealizowane na rzecz Wydziału Ekonomicznego (19 XII 2019)
 • Brązowy Medal Prezydenta RP za długoletnią służbę (8 III 2016)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rozprawę doktorską (7 IX 2009)
 • Wyróżnienie pracy doktorskiej (22 I 2009)
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za pracę dydaktyczno-organizacyjną na rzecz Wydziału Ekonomicznego (1 X 2005)