prof. dr hab. Jerzy Kujawa

stanowisko:
profesor zwyczajny
funkcja:
telefon:
058-523-1229
tel. sekretariat:
1426
nr pokoju:
322
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

1964 - 69  studia na Wydziale Morskim Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i uzyskanie tytułu

                magistra,

1969 - 72  studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego,

1974         uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych na Wydziale Ekonomiki 

                Transportu Uniwersytetu Gdańskiego,

1988         uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie     

                ekonomii - ekonomiki transportu,

2003        uzyskanie tytułu naukowego profesora nauk ekonomicznych,

Przebieg kariery zawodowej

1972        podjęcie pracy na Wydziale Ekonomiki Transportu UG na stanowisku starszego asystenta

               w Instytucie Ekonomiki Transportu Morskiego,

1974 - 1989

adiunkt w Instytucie Ekonomiki Transportu Morskiego, Wydział Ekonomiki Transportu UG,

1989 - 2005

docent, a następnie profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomiki Transportu Morskiego, a po zmianie nazwy: Instytucie Transportu i Handlu Morskiego,

2005 - profesor zwyczajny w Instytucie Transportu i Handlu Morskiego UG

 

                  

Publikacje

Publikacje książkowe

1. Przesłanki, koncepcje i perspektywy nowego ładu w światowym transporcie morskim, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1988

2. Wspólna polityka żeglugowa Unii Europejskiej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1999

3. MARVOC - Słownik skrótów stosowanych w praktyce morskiej i handlu morskim, praca zbiorowa pod red. J.Kujawy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1991,  (współautorstwo i redakcja  całości)

4. MARDIC - Słownik anglojęzycznych terminów i skrótów handlu morskiego, praca zbiorowa pod red. J. Kujawy. Wydawnictwo UG, Gdańsk 2001, (współautorstwo i redakcja całości)

5. Ekonomika transportu morskiego (ćwiczenia), praca zbiorowa pod red. J. Żurka, Wydawnictwo UG, Gdańśk 1981, II wyd., Gdańsk 1983, III wyd. (poprawione  i uzupełnione), Gdańsk 1991, (współautorstwo: jeden rozdział)

6. Organizacja i technika transportu morskiego, praca zbiorowa pod red. J. Kujawy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1997, oraz II wyd. (poprawione i uzupełnione), Gdańsk 2001, (współautorstwo)

7. Poland’s maritime sector ten years after transition,  Institute of Maritime Studies, University of Plymouth, UK 2001, ed. by M. Roe, (współautorstwo)

8. The EC and Poland - Regulation of Maritime Transport, University of Gdansk - University of Antwerp (RUCA), 1994, (współautorstwo)

9. Transport i Handel Morski, praca zbiorowa pod red. J. Żurka, ITiHM Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2002, (współautorstwo)

10. Fundusze Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski, Wydawnictwo  SGH, Warszawa 2003, (współautorstwo)

11. Współczesne rynki frachtowe, praca zbiorowa pod red. H. Salmonowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, (współautorstwo)

12. Development and functioning of enterprises on global and changing markets, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2010, red. J. Kujawa (współautorstwo i redakcja całości)

13.Organizacja i technika transportu morskiego,WUG 2015,red.J.Kujawa (współautorstwo i redakcja naukowa)

14.The problems of sustainable development of the global maritime transport industry’s subsystems,Gdansk-Odessa 2014 (współautorstwo)

 

Artykuły w zeszytach naukowych i monografiach pokonferencyjnych

1. Metody frachtowania tonażu trampowego, Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu - Ekonomika Transportu Morskiego, nr 3, Gdańsk 1976, s. 47-64

2. Rynkowe skutki procesów specjalizacji, Biuletyn Ekonomiczny PIHZ, 1976, nr 4, s.7-12

3. Żegluga światowa w latach 1973 - 1977 (ze studiów nad koniunkturą światowego rynku frachtowego), Zeszyty Naukowe Wydziału Ekonomiki Transportu UG, Ekonomika Transportu Morskiego, nr 8, Gdańsk 1980

4. Sektor publiczny w żegludze morskiej krajów rozwijających się, Zeszyty Naukowe wydziału Ekonomiki Transportu UG, Ekonomika Transportu morskiego, nr 14, Gdańsk 1985

 5. Baltic Container Lines - nowe polskie przedsiębiorstwo żeglugowe, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, nr 1 - Restrukturyzacja transportu morskiego Polski, UG Gdańsk 1997

6. Pomoc finansowa państwa warunkiem utrzymania polskiej bandery w  zintegrowanej Europie, Zeszyty Naukowe UG, Ekonomika Transportu Morskiego, Gdańsk 2000

7. Unijna polityka konkurencji w żegludze liniowej i propozycje jej zmian w kontekście reformy regulacyjnej OECD, w: Handel morski i turystyka, Zeszyty Naukowe UG, Ekonomika transportu morskiego, Gdańsk 2003

8. Pomoc finansowa dla żeglugi morskiej w Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2003

9. Wspólna polityka żeglugowa Unii Europejskiej a perspektywy rozwoju polskiej żeglugi morskiej, w: Polska żegluga liniowa i promowa 2004, praca zbiorowa pod red. H. Salmonowicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004

10. Czy i jaka polityka morska potrzebna jest jednoczącej się Europie i Polsce?, w: Wspólna europejska a polska polityka morska, pod red. J. Kujawy, H. Klimek, T. Gutowskiego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2007

11. Zmiany unijnych reguł konkurencji w transporcie morskim, Studia i Materiały Instytutu Transportu i  Handlu Morskiego, Fundacja Rozwoju UG, Gdańsk 2009

12. Polityka morska Unii Europejskiej - ważny krok w procesie integracji, Studia i materiały Instytutu Transportu i  Handlu Morskiego, nr 5, Wydawnictwo UG, 2008

Artykuły, omówienia i recenzje w czasopismach

1. Problemy rozwoju tonażu kombinowanego, Technika i Gospodarka Morska, 1975, nr 3, s. 142 - 143

2. Rynkowe skutki procesów specjalizacji, Biuletyn Ekonomiczny PIHZ, 1976, nr 4, s. 7-12

3. Nadmiar tonażu zbiornikowców problemem numer 1 żeglugi najbliższych lat, Technika i Gospodarka Morska, 1976, nr 7, s. 436 - 437

4. Polepszenie warunków pracy w żegludze zbiornikowcowej na początku lat 80 - tych, Technika i Gospodarka Morska, 1976, nr 10, s.631 - 632

5. Poprawa koniunktury w żegludze zbiornikowcowej w drugiej połowie lat 80 - tych, Technika i Gospodarka Morska, 1976, nr 8, s. 505 - 506

6. Nowa prognoza rynku żeglugi zbiornikowcowej, Technika i Gospodarka Morska, 1977, nr 5, s.308 - 310

7. Prognozy koniunktury w żegludze zbiornikowcowej, Technika i Gospodarka Morska, 1977, nr 11, s.689-690

8. Prognoza rynku żeglugi zbiornikowcowej, Technika i Gospodarka Morska, 1978, nr 4, s.252 - 253

9. Sytuacja w żegludze zbiornikowcowej w latach 1977 - 81, Technika i gospodarka Morska, 1978, nr 5, s.311-312

10. Perspektywy żeglugi zbiornikowcowej w latach 1979 - 82, Technika i Gospodarka Morska, 1979, nr 10, s.635 - 636

11. Rozwój żeglugi światowej w ocenie UNCTAD (wsółautor: dr Joanna Miotke - Skórkowska, Technika i Gospodarka Morska, 1979, nr 7, s.438 - 439

12. Światowe zapotrzebowanie na ropę naftową a żegluga zbiornikowca, Technika i Gospodarka Morska, 1980, nr 3, s.162 - 163

13. Prognoza rozwoju żeglugi zbiornikowcowej do 2000 roku, Technika i Gospodarka Morska, 1980, nr 4 s. 223 - 224

14. Prognoza rozwoju obrotów ropą naftową oraz sytuacji w żegludze zbiornikowcowej do 1985 roku, Technika i  Gospodarka Morska, 1981, nr 6, s. 331 - 332

15. Jeszcze o strategii rozwoju transportu morskiego, Technika i Gospodarka Morska, 1981, nr 6, s.284 - 285

16. Przyszłość największych zbiornikowców, Technika i Gospodarka Morska, 1984, nr 1, s. 44-45

17. Sytuacja rynkowa największych zbiornikowców w ocenie INTERTANKO,Technika i Gospodarka Morska, 1984, nr 10, s.524

18. Poglądy INTERTANKO na żeglugę zbiornikowcową i aspiracje żeglugowe krajów rozwijających się, Technika i Gospodarka Morska, 1984, nr 12, s. 654 - 656

19. Perspektywy rozwoju floty do przewozu produktów naftowych, Technika i Gospodarka Morska, 1985, nr 11, s. 584 - 585

20. Irańsko - iracka wojna zbiornikowcowa, Technika i Gospodarka Morska, 1986, nr 1, s, 43- 44

21. Współzależności miedzy rynkami frachtowymi żeglugi zbiornikowcowej , Technika i Gospodarka Morska, 1986, nr 1, s.41-42

22. Energy prospects to 1985, OECD Paris 1975, rec. w: Technika i Gospodarka Morska", 1975, nr 12, s.754 - 755

23. World Energy Outlook, OECD Paris 1977, rec. w: Technika i Gospodarka Morska, 1977, nr 9, s.564-565

24. Energy Conservation in the International Energy Agency, OECD Paris 1976,

rec. w: Technika i Gospodarka Morska, 1977, nr 10, .s. 624

25. Organizacija i Płanirowanije raboty morskowo fłota, pod red. A. A. Sojuzowa, Moskwa 1978, rec. w: Technika i Gospodarka Morska, 1980, nr 11 - 12, s.628

26. Ratcliffe M., Liquid Gold Ships. A History of the Tanker 1859 - 1984, Lloyd’s of London Press Ltd., London 1985; rec. w: Technika i Gospodarka Morska, 1986, nr 4, s. 193 - 194

27. Szanse przywrócenia dawnego znaczenia floty polskiej w obsłudze ładunków polskiego handlu zagranicznego, Polska Gazeta Transportowa", 1995, nr 26

28. Flota handlowa państw UE, Namiary na Morze i Handel, maj 1997, s.9-10

29. Żegluga UE - problemy integracji, Namiary na Morze i Handel, październik 1997, s.5-6

30. Zasady polityki UE - wolność żeglugi, Namiary na Morze i Handel, styczeń 1998, s.13-14

31. Wspólnota kabotażu UE, Namiary na Morze i Handel, luty 1998, s. 11-12

32. Unijne zasady konkurencji w żegludze, Namiary na Morze i Handel, maj 1998, s.13-14

33. Bezpieczeństwo morskie - nowe problemy, zadania i koszty, Namiary na Morze i Handel, nr 8/2003

34. O żegludze bliskiego zasięgu i nie tylko, Namiary na Morze i Handel, nr 22/2003

35. Zapowiedź końca konferencji żeglugi liniowej?, Namiary na Morze i Handel, nr 3/2003

36. Kierunki zmian w żegludze kontenerowej, Namiary na Morze i Handel, nr 22/2005

37. Biała Księga o regułach konkurencji w żegludze, Namiary na Morze i Handel, nr 1/2005

38. Postępy w realizacji unijnego programu promowania SSS, Namiary na Morze i Handel, nr 2/2005

39. Konferencje frachtowe tracą immunitet (na razie w Europie), Namiary na Morze i Handel, nr 20/2006

40. Duże kontenerowce na Bałtyku?, Namiary na Morze i Handel, nr 3/2007

41. Zmienione reguły konkurencji, Namiary na Morze i Handel, nr 24/2007

42. Konsorcja na celowniku, Namiary na Morze i Handel, nr 22/2008

43. Przewoźnicy kontra załadowcy, Namiary na Morze i Handel, nr 4/2011

44. Nowe reguły dla konsorcjów kontenerowych, Namiary na Morze i Handel, luty 2010 - dodatek specjalny "Kontenery"

 45.

 

 

Zainteresowania
  • Rozwój i funkcjonowanie międzynarodowego transportu i morskiego
  • Teoria i funkcjonowanie rynków frachtowych
  • Międzynarodowe stosunki żeglugowe i polityka żeglugowa, wspólna polityka transportowa, a w szczególności polityka żeglugowa Unii Europejskiej
  • Aspekty ekonomiczne przemian technologicznych w transporcie morskim
  • Transport multimodalny.
Inne

Pełnione funkcje

* kierownik Zakładu Ekonomiki i Organizacji Transportu Morskiego (1990 - 1993)

* wicedyrektor Instytutu Transportu i Handlu Morskiego (1993 - 1999)

* kierownik Zakładu Handlu Morskiego (1999 - 2005)

* dyrektor Instytutu Transportu i Handlu Morskiego (2005 - 2012)

* członek Senatu UG (1993 - 1999)

Staże zagraniczne

* Sztokholmska Szkoła Ekonomiczna

* Uniwersytet Erazma z Rotterdamu

* Instytut Studiów Morskich w Cardiff

Praktyka gospodarcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej ZUChiK "Klimor" Sp. z o.o. w Gdyni (1993 - 2004)

Przewodniczący Rady Nadzorczej Baltic Conteriner Line Sp. z o.o. w Gdyni (1996 - 2000)

Członek Rady Nadzorczej "Famos" Sp. z o.o. w Starogardzie Gdańskim (2005 - 2009)

Członek Rady Nadzorczej Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni (1995 - 1996)

Prezes Zarządu PBUiW "Unima" Sp. z o.o. w Sopocie (1989 - 1996)