dr hab. Krzysztof Dobrowolski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1373
tel. sekretariat:
1426
nr pokoju:
320
WWW:
Inne funkcje:
Kariera

1983 r. - magister ekonomii

1992 r. - doktor nauk ekonomicznych

2004 r. - doktor habilitowany nauk ekonomicznych 

Publikacje

 

 

Wybrane publikacje

1. K. Dobrowolski, J. Żurek, Przekształcenia strukturalne w przedsiębiorstwach transportu morskiego, "Spedycja i Transport" 1993, nr 4.

2. K. Dobrowolski, J. Żurek, Kierunek przekształceń strukturalnych w przedsiębiorstwach portowych, "Spedycja i Transport" 1993, nr 4.

3. K. Dobrowolski, Zmiany strukturalno-własnościowe w polskich portach handlowych i przedsiębiorstwach żeglugi morskiej, "Transport i Logistyka" 1994, nr 2.

4. K. Dobrowolski, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w gospodarce polskiej, "Organizacja i Kierowanie" 1994, nr 2.  

5.  K. Dobrowolski. The privatizing of state-owned enterprises in Poland’s economy w: Processes of Changes in Ownership in Maritime Transport in Poland and East Germany, J. Żurek (red), Gdańsk 1994.

6. K. Dobrowolski, J Żurek, The basic assumptions and realization of the Polish economic system’s reconstruction programme w: Processes of Changes in Ownership in Maritime Transport in Poland and East Germany, J. Żurek (red.), Gdańsk 1994.

7. K. Dobrowolski, Structural and ownership transformation of Poland’s Economy w: Maritime Transport During the Transformation of Poland’s Economy, K. Misztal (red.), Gdańsk 1994.

8.K. Dobrowolski, Reform of the governmental economical centre and processes of restructurisation and privatisation of shipping companies in Poland w: Maritime Transport and It’s Role in the National Economy, J. Żurek (red.), Gdańsk 1997.

9.K. Dobrowolski, Privatisation of state owned enerprises in Poland’s economy w: Developments in the Baltic Maritime Marketplace, M. Roe (red.) Aldershot-Brookfield 1997.

10. K. Dobrowolski, J Żurek, The basic assumptions and realisation of the Polish econmomic reconstruction programme w: Developments  in the Baltic Maritime Marketplace, M. Roe (red.) Aldershot-Brookfield 1997.    

11. K. Dobrowolski, S. Szwankowski, Procesy restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstw portowych i żeglugowych w Polsce w: Restrukturyzacja transportu morskiego Polski, "Studia i Materiały ITiHM" nr 1, Gdańsk 1997.

12. K. Dobrowolski, Metody i mechanizmy restrukturyzacji przedsiębiorstw gospodarki morskiej w latach 1990 - 1998 w: Strategia rozwoju transportu morskiego Polski, "Studia i Materiały ITiHM" nr 2, Gdańsk 1998.

13. K. Dobrowolski, S. Szwankowski, Dylematy przekształceń organizacyjno-własnościowych w polskich portach morskich, "Spedycja i Transport" 1999, nr 9.

14. K. Dobrowolski, Wpływ ustawy o portach i przystaniach morskich na konkurencyjność polskich portów handlowych w: Konkurencyjność transportu morskiego Polski, "Zeszyty Naukowe UG, Ekonomika Transportu Morskiego" nr 19, Gdańsk 1999.

15. K. Dobrowolski, S. Szwankowski, An impact of transformation and privatisation processes at port" competitive position w: Competitiveness  in Maritime Transport and Seaports, J. Żurek (red.) Gdańsk 1999.

16. K. Dobrowolski, S. Szwankowski, New legal regulations for seaport management in Poland. Institutional aspects of Polish seaport management compared with ports of the European Union, M. Roe (red. ), Aldershot-Brookfield 1999.

17. K. Dobrowolski, Premises of privatisation processes in Polish shipping companies w: Maritime Strategy in the Baltic Up to the Millenium, J. Żurek (red.) Gdańsk 1999.

18.K. Dobrowolski, Konosament jako dokument przewozowy w: Organizacja i technika transportu morskiego, J. Kujawa (red.), Gdańsk 2001.

19. K. Dobrowolski, Prywatyzacja jako element procesu transformacji systemowej w: Transport i handel morski, J. Żurek (red.) Gdańsk 2002.

20. K. Dobrowolski, Ryzyko walutowe w handlu morskim w: Handel morski i turystyka, "Zeszyty Naukowe UG. Ekonomika Transportu Morskiego" nr 22, Gdańsk 2003.

21. K. Dobrowolski, Prywatyzacja przedsiębiorstwa w: Ekonomika i kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa, J. Żurek (red.), Gdańsk 2003.

22. K. Dobrowolski, Decyzje inwestycyjne na rynku kapitałowym w: Ekonomika i kierowanie rozwojem przedsiębiorstwa, J. Żurek (red.), Gdańsk 2003.

23. K. Dobrowolski, Prywatyzacja kapitałowa w procesie transformacji systemu gospodarczego w Polsce, Gdańsk 2003.

24. K. Dobrowolski, Dylematy, przebieg i konsekwencje procesu kształtowania powiązań krajowego rynku bankowego z rynkiem międzynarodowym w: Rynki międzynarodowe i gospodarka globalna. "Zeszyty Naukowe UG. Ekonomika Transportu Morskiego" nr 23, 2004.

25. K. Dobrowolski, J. Kujawa (red.) Biznes elektroniczny, Gdańsk 2005.

26. K. Dobrowolski, Elektroniczne systemy rozliczeniowe w sektorze usług bankowych w: Biznes elektroniczny, K. Dobrowolski, J. Kujawa (red.) Gdańsk 2005.

27. K. Dobrowolski, System bankowy w: Finanse, bankowość i rynki finansowe, E. Pietrzak, M. Markiewicz (red.), Gdańsk 2006.

28.K. Dobrowolski, Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych w ramach znowelizowanych przepisów prawnych w: "Studia i Materiały ITiHM", Gdańsk 2006.

29. K. Dobrowolski, Prywatyzacja w Polsce w latach 2006 - 2007 i propozycje na przyszłość w: "Studia i Materiały ITiHM", Gdańsk 2007.

30. K. Dobrowolski, J. Żurek (red.), The Reality and Dilemmas of Globalisation, Gdańsk 2007.  

31. K. Dobrowolski, Privatisation as a process creating opportunities of economic development in the times og globalisation w: The Reality and Dilemmas of Globalisation, K. Dobrowolski, J. Żurek (red.) Gdańsk 2007.

32. K. Dobrowolski, Prywatyzacja przedsiębiorstwa w: Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, J. Żurek (red.) Gdańsk 2007.

33. K. Dobrowolski, Usługi bankowe w kierowaniu rozwojem przedsiębiorstwa w: Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, J. Żurek (red.) Gdańsk 2007.

34. K. Dobrowolski, Przedsiębiorstwo jako uczestnik rynku finansowego w: Przedsiębiorstwo, zasady działania, funkcjonowanie, rozwój, J. Żurek (red.), Gdańsk 2007.

35. K. Dobrowolski, Perspektywy prywatyzacji w Polsce w latach 2008 - 2011 w: "Studia i Materiały ITiHM" Gdańsk 2008.

36. K. Dobrowolski, Znaczenie własności prywatnej w gospodarce, "Współczesna Gospodarka" 2010, nr 1.

37. K. Dobrowolski, Upublicznienie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle zmian w strukturze podmiotowej europejskiego rynku giełdowego w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach niestabilności gospodarczej, A. Oniszczuk-Jastrząbek (red.), Gdańsk 2011.  

38. K. Dobrowolski, Zagrożenie dla stabilności krajowego systemu bankowego w okresie kryzysu wynikające z dominacji kapitału zagranicznego - fikcja czy rzeczywistość?, "Współczesna Gospodarka" 2011, nr 2. 

39. K. Dobrowolski, Agenda Warsaw City 2010 - założenia i realizacja. Studia i Materiały ITiHM, Gdańsk 2011. 

40. K. Dobrowolski, T. Gutowski, Nadzór właścicielski nad przedsiębiorstwami i spółkami państwowymi w Polsce - doświadczenia okresu transformacji w: Gospodarowanie majątkiem publicznym w warunkach kryzysu aspekty makro-, mezo- i mikroekonomiczne, E. Zeman-Miszewska (red.), Katowice 2012. 

41. K. Dobrowolski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie na konkurencyjnym rynku europejskim, w: Wpływ globalizacji i integracji na konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej, A. Grynia (red.), Wilno 2013.

42. K. Dobrowolski, Teoria rynków efektywnych i model racjonalnego inwestora - od warunków ryzyka do warunków konfliktu, "Współczesna Gospodarka" 2014, nr 1.

43. K. Dobrowolski, G. Pawłowski, Zasady funkcjonowania i uprawnienia podmiotów zarządzających głównymi polskimi portami morskimi w świetle teorii nowej ekonomii instytucjonalnej, w: Polskie porty morskie w procesie przemian europejskiego rynku usług portowych, H. Salmonowicz (red.), Szczecin 2014.

44. K. Dobrowolski, Przekształcenia w systemie zarządzania głównymi polskimi portami morskimi i ich wpływ na funkcjonowanie portów w warunkach globalizacji, w: Zmiany konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej: osiągnięcia i wyzwania, A. Grynia (red.), Wilno 2014.

45. D. Aziewicz, K. Dobrowolski, Identyfikacja zjawiska niedoszacowania debiutujących akcji i ich przeszacowania w dłuższym okresie na giełdzie warszawskiej w latach 2005 - 2013, Współczesna Gospodarka" 2014, nr 4.

46. K. Dobrowolski, G. Pawłowski, Relacje pomiędzy tempem rozwoju gospodarki polskiej a poziomem i dynamiką przeładunków w głównych krajowych portach morskich w latach 2004-2014 w kontekście ich konkurencyjności na globalnym rynku usług portowych, w: Wybrane aspekty rozwoju i konkurencyjności nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej A. Grynia (red.), Wilno 2015.   

47. K. Dobrowolski, J. Żurek, Otoczenie przedsiębiorstwa, w:Przedsiębiorstwo. Drogi sukcesu rynkowego, pod red. J. Żurka, Warszawa 2016.

48. K. Dobrowolski, Efektywne zarządzanie kapitałem własnym i obcym - dźwignia finansowa, w: j. w.

49. K. Dobrowolski, Wykorzystanie konwencjonalnych form finansowania działalności podmiotów gospodarczych, w: j. w.

50. K. Dobrowolski, Wykorzystanie instrumentów finansowych, w: j. w.

51.Przemysław Kulawczuk, Andrzej Poszewiecki, Wojciech Bizon, Marek Szczepaniec, Jacek Zaucha, Krzysztof Dobrowolski, Dominik Aziewicz, Lilia Neumann, Adam Szczęch, Paulina Szulc-Fischer, Mieczysław Bąk, Anna Szcześniak,The impact of behavioral interventions on the effectiveness of SME development policy, Gdańsk 2016.

52. D. Aziewicz, K. Dobrowolski, Specyfika fuzji i przejęć w obrębie spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa jako procesów mających wzmocnić ich pozycję na rynku krajowym i globalnym. Analiza przypadków, w: Czynniki ograniczające oraz poprawiające konkurencyjność nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej pod red. A. Grynia, Wilno 2016.

53. Przemysław Kulawczuk, Andrzej Poszewiecki, Wojciech Bizon, Marek Szczepaniec, Jacek Zaucha, Krzysztof Dobrowolski, Adam Szczęch, Paulina Szulc-Fischer, Lilia Neumann, Dominik Aziewicz, Mieczysław Bąk, Anna Szcześniak, Ocena skuteczności inżynierii behawioralnej w polityce wspierania MSP. Synteza i podsumowanie wyników. Rekomendacje, w: Wpływ oddziaływań behawioralnych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, pod red. P. Kulawczuk i A. Poszewiecki, Gdańsk 2016.

54. K. Dobrowolski, Nadpłynność czy swoboda strategiczna? Jak doradztwo efektywnościowe może pomóc w uwolnieni nadmiernej preferencji płynności MSP, w: j. w.

55. K. Dobrowolski, Czy przy wejściu MSP na giełdę celowe jest wsparcie? Wsparcie we wprowadzaniu przedsiębiorstwa na giełdę, w: j. w.

56. K. Dobrowolski, Polska w strefie i poza strefą euro - zagrożenia i korzyści w świetle nowych uwarunkowań politycznych i gospodarczych, "Współczesna Gospodarka" 2017, nr 3.

57. K. Dobrowolski, G. Pawłowski, Etatyzm w polityce gospodarczej rządu PiS jako czynnik oddziałujący na konkurencyjność gospodarki polskiej, w: Nowe kraje członkowskie UE wobec procesów globalizacji. Źródła konkurencyjności, pod red. A. Grynia, Wilno 2017.

58. K. Dobrowolski, The utilization of privatization receipts as part of budgetary policy in Poland, w: Modern tendencies of fiscal policy in European economic space : monograph  sci. ed. by A. Krysovatyy, Ternopil National Economic University, 2017.

59. K. Dobrowolski, G. Pawłowski, Economic Growth in the Euro Zone Countries and Other Member States of the European Union in the Years 2006 - 2017 - Comparative Analysis ,SHS Web of Conferences. - 2018, Vol. 57, art. no. 01011


60. K. Dobrowolski, G. Pawłowski,The condition of public finances and its impact on the level of inflation in Poland in 2011-2017, "Współczesna Gospodarka" 2018, Vol. 9, nr 4, s. 1-11.

61. K. Dobrowolski, G. Pawłowski,Investments in R&D and intellectual property products as economic growth factors in the European Union from 2009-2018,"Scientific Journals of the Maritime" nr 59 University of Szczecin 2019.

62. K. Dobrowolski, G. Pawłowski, Oddziaływanie wybranych czynników na wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej w latach 2009 - 2018, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym, red: O. Dębicka, A. Oniszczuk-Jastrząbek, Gdańsk 2019.

Zainteresowania

Zagadnienia badawcze

1. System finansowy, rynki finansowe: uczestnicy, transakcje, przekształcenia i rozwój, rynek usług bankowych, rynek kapitałowy, rynek pieniężny, rynek instrumentów pochodnych, finanse i ekonomia behawioralna, ekonomia eksperymentalna

2. Procesy transformacji gospodarczej: restrukturyzacja, prywatyzacja gospodarki, prywatyzacja przedsiębiorstw, prywatyzacja instytucji finansowych

Inne

XII 1990 r. - 1992/93; 1993/94 - 1995/96 prodziekan d/s studenckich

1996/97 - 1998/99 kierownik studiów zaocznych

1999/00- 2001/02 prodziekan d/s studiów zaocznych

2005/06 - 2007/08 wicedyrektor Instytutu Transportu i Handlu Morskiego

2005/06 - 2015/16 kierownik Zakładu Gospodarki Globalnej

2008 - 2016 dziekan Wydziału Ekonomicznego

IV 1991 - IX 1996 Ministerstwo Przekształceń Własnościowych dyrektor Delegatury w Gdańsku

X 1996 - XI 2002 Ministerstwo Skarbu Państwa dyrektor Delegatury w Gdańsku

Okresowa współpraca:

1985 r. - 1988 r. Spółdzielnia Pracy "Doradca" konsultant

1987 r. - 1990 r. Gdański Instytut Teologiczny wykładowca

1991 r. - 1992 r. Instytut Badań nad Gospodarka Rynkową konsultant

1994 r. - 1996r. Gdańska Akademia Bankowa wykładowca

1993 r. - 1997 r. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne wykładowca