dr hab. Krzysztof Grzelec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
-
telefon:
058 523-1243
tel. sekretariat:
1345
nr pokoju:
205
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • 1998 doktorat
 • 2012 habilitacja
 • do października 2018 wykładowca PG
 • od października 2018 wykładowca UG
Publikacje

2017

Uwarunkowania obsługi miasta elektrobusami na przykładzie Sopotu. [w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. "Ekonomika Transportu i Logistyka" nr. 62. Gdańsk 2017.

The structure of demand and its economic consequences for urban transport. [w]: Research Journal of the University of Gdańsk. Transport economics and logistics. Nr 70/2017. ISSN: 2544-3224 

Preferences and Transport Behavior of Gdansk Residents in the Light of the Result of Complex Traffic Survey." [w]: New Research Trends in Transport Sustainability and Innovation. Springer Proceed. Business, Economics. 2017. 

Ewaluacja interwencji w obszarze transport miejskiego i  aglomeracyjnego - stan obcny vs pożądany oraz próba standaryzacji metodyki badań. [w]: Ewaluacja wpływu programów transportowych: teoria i praktyka. Red. J. Obarymska-Dzierzgwa, E. Boratyńska-Karpiej. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Warszawa 2017. 

Przesłanki i zakres interwencji publicznej w transporcie miejskim. [w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. "Ekonomika Transportu i Logistyka" nr 75. Gdańsk 2017. 

Wyzwania funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. [w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. "Ekonomika Transportu i Logistyka" nr 75. Gdańsk 2017.

Polityka transportowa w miastach i aglomeracjach. [w]: Współczesna polityka transportowa. Pod red. W. Rydzkowskiego. PWE. Warszawa 2017. ISBN: 978-83-208-2282-3.

Modelowanie podróży z przesiadkami w transporcie miejskim. "Transport Miejski i Regionalny Nr 1/2017.

Regionalizacja drogowego transportu autobusowego w Polsce. "Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe" 2016, nr 4/2017.

Changes in travel behavior and preferences of Gdańsk inhabitants in the years 

2009-2016.  Referat wygłoszony na konferencji TranSopot 2017. Sopot 2017. 

Funkcjonowanie publicznego transport zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot. Konferencja: Transport elektromobilny w obsłudze podróży miejskich w OM G-G-S. SITK, Gdańsk, styczeń 2017.

 

2016

Uwarunkowania zmian taryfowych w miejskim transporcie zbiorowym w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej.[w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego Ekonomika transportu i rynek usług transportowych. Nr 61. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2016.

Przewodnik do opracowania planów zrównoważonej mobilności. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Publikacja zrealizowana w ramach projektu projektu CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility), europejski projekt realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS, finansowany z 7-go Programu Ramowego Komisji Europejskiej. Gdańsk 2016.

Instruments shaping sustainable mobility of urban residents.[w]: Torun Bussines Review 15(3). 2016

Developing a cycling subsystem as part of a sustainable mobility strategy: the case of Gdansk. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport.  DOI: 10.20858/sjsutst.2016.92.9.

The development of trolleybus public transport in Gdynia as part of a strategy of sustainable mobility. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport.  DOI: 10.20858/sjsutst.2016.92.9.

Perspektywy obsługi miast autobusami elektrycznymi na przykładzie Sopotu. "Autobusy. Technika, eksploatacja, systemy transportowe" nr 11/2016. 

Opinia naukowa dotycząca budowy i funkcjonowania Szybkiej Kolei Miejskiej w Gminie Police. Opinia przygotowana na zlecenie Prezydenta Miasta Police. Gdynia-Police 2016.

Koreferat do analizy wielokryterialnej wariantów przebiegu trasy Nowa Politechniczna w Gdańsku. Gdańsk 2016. Umowa z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska Nr 288-2016/I/PU/2014/16

 

2015

Plan zrównoważonego rozwoju transportu publicznego [w]: Współczesne uwarunkowania rozwoju transportu w regionie. Pod. Red. M. Michałowskiej. Zeszyty Naukowe Wydziałowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach nr 143. Katowice 2013, s. 69-77. 

Koncepcja funkcjonowania szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście i Pomorskiej kolei metropolitalnej w obsłudze transportowej obszaru metropolitalnego oraz integracji transportu publicznego w obszarze metropolitalnym i regionie, w tym integracji taryfowo-biletowej na obszarze OMT oraz zasad jej rozliczeń pomiędzy jej uczestnikami. Praca zbiorowa pod redakcją H. Kołodziejskiego. Wydawnictwo FRIL. Gdańsk, marzec 2015. 

R. 2.2. Ekonomiczne relacje na rynku usług transportowych,100% R. 5.1. Istota i obszary badań marketingowych w transporcie, 100% R. 4.2. Formuła i przedmiot interwencjonizmu państwa na rynku usług transportowych 100%, R. 4.3 Interwencjonizm bezpośredni i pośredni na rynku usług transportowych 100%, R. 5.2 Źródła i metody badań marketingowych w transporcie. 100% [w]: Rynek usług transportowych w Polsce. Pod red. D. Rucińskiej. PWE, Warszawa 2015.

Koncepcja integracji taryfowo-biletowej transportu zbiorowego w Obszarze Metropolitalnym Trój-miasta [w]: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka. Nr 57/2015. 

Preferencje i zachowania transportowe mieszkańców gmin położonych na obrzeżu aglomeracji w kształtowaniu oferty przewozowej transportu zbiorowego. "Transport Miejski i Regionalny" nr 3/2015, s. 4-8. 

Wybrane elementy logistycznej obsługi klienta w transporcie miejskim na przykładzie Gdyni. "Przegląd Komunikacyjny" nr 12/2015.

Standardy wyposażenia technicznego systemów transportu miejskiego - uwarunkowania i perspektywy zastosowania. "Transport Miejski i Regionalny" Nr 12/2015. 

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015. , s. 1-19.

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Gminie Szemud w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015, s. 1-11. 

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Sopocie w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015, s. 1-165. 33%. Współautorzy: K. Hebel, O. Wyszomirski.

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Gminie Wejherowo w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015, s. 1-12. 

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Żukowie w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015, s. 1-14..

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Kosakowie w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015, s. 1-18. 

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Rumi w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015. , s. 1-19.

Sytuacja eksploatacyjno-ekonomiczna komunikacji miejskiej w Gminie Szemud w świetle wyników badań marketingowych z 2015 r. Gdynia 2015, s. 1-11. 

Strategia transportu i mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030. Diagnoza. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Gdańsk 2015.

 Strategia transportu i mobilności Obszaru Metropolitalnego do roku 2030. Fundacja Rozwoju Inżynierii Lądowej. Gdańsk 2015.

 

Projekty krajowe i międzynarodowe

 

Analiza funkcjonowania transportu publicznego w Polsce z punktu widzenia możliwości realizacji celów transportu publicznego określonych we wspólnotowej polityce transportowej. Opracowanie na zlecenie Ministra Transportu. Gdynia 2006, s. 1-38. 30%. Współautorzy: M. Wołek, H. Kołodziejski, O. Wyszomirski.

Monitorowanie przemian, funkcjonowania i rozwoju polskiego rynku usług transportowych (proj. nr. 1256/B/H03/2009/36, koordynator: Prof. zw. dr hab. Danuta Rucińska).

Trolley. Program Interreg IVB Central Europe (2013+. Projekt w ramach obszaru interwencji: Promo-wanie mobilności bezpiecznej i zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Koordynator: dr M. Wołek Uniwersytet Gdański.

 

CIVITAS DYN@MO (DYNamic citizens @ctive for sustainable MObility) - europejski projekt nauko-wo-badawczy realizowany w ramach inicjatywy CIVITAS II PLUS (finansowany z 7-go Programu Ra-mowego Komisji Europejskiej).

Projekt badawczy finansowany w ramach działalności statutowej Kolegium Zarządzania i Finansów SGH z dotacji na rok 2014 Badanie nr KZIF/BMN/13/14.

Wytyczne poszerzenia jezdni o dodatkowe pasy ruchu o dodatkowe pasy ruchu w zależności od przewidywanego natężenia ruchu drogowego. Umowa z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa nr DDP-U-118/2016.

Zainteresowania
 • funkcjonowanie rynku transportowego
 • gospodarowanie w transporcie miejskim i regionalnym
 • badania marketingowe
 • polityka transportowa
 • preferencje i zachowania konsumentów
 • zarządzanie strategiczne
 • marketing i zarządzanie marketingowe
Inne