dr Anna Galik

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
telefon:
+48585231331
tel. sekretariat:
1389
nr pokoju:
317
Inne funkcje:

Członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji InfoGlob 2018-2020

Redaktor tematyczny w czasopiśmie Współczesna Gospodarka

Studia stacjonarne i niestacjonarne

URLOP WYPOCZYNKOWY: 10.07-13.09.2020
W razie potrzeby uprzejmie proszę o kontakt mailowy.

Poprawa egzaminu z Technologii Informacyjnych (zaliczenie wykładów) odbędzie się dnia 14.09.2020 (poniedziałek) o godzinie 10:00. Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzAwMTJlOTEtMWMyOC00NDdjLTlmM2YtNGRkY2RjMjU3MDFl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%2254e73113-a0fc-4493-ab9e-d11eb666f46a%22%7d


Uwaga: od dnia 16.03.2020 do odwołania konsultacje odbywać się będą w poniżej wskazanych terminach w formie mailowej.

Konsultacje w letniej sesji poprawkowej 2019/2020 (01-13.09.2020)

wtorek, 01.09.2020, 9:00-10:00

poniedziałek, 07.09.2020, 9:00-10:00

Konsultacje w sesji letniej 2019/2020 (do 30.06.2020)

studia stacjonarne:

poniedziałek, 9:00-10:00

wtorek, 9:00-9:30


studia niestacjonarne:

20.06.2020 (sobota), 9:30-10:30

27.06. 2020 (sobota), 9:30-10:30