dr hab. Barbara Pawłowska, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
58-523-12-81
tel. sekretariat:
1190
nr pokoju:
201A
WWW:
Inne funkcje:

Dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych  Uniwersytetu Gdańskiego

Członek Komisji ds. Europejskiej Karty Naukowca

Członek Komisji ds. realizowania polityki społecznej odpowiedzialności nauki

Kariera
 • Od 1.06.2014 - prof. UG w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego (rozprawa habilitacyjna Zrównowazony rozwój transportu na tle procesów społeczno-gospodarczych, Wyd. UG, Gdańsk 2013)
 • Od 1998 - adiunkt w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 1998 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Zewnętrzne koszty działalności transportowej - problemy ekonomicznej wyceny negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne"
 • 1988-1998 - asystent w KBPST
 • 1984-1989 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalnośc: Handel zagraniczny (praca magisterska: "Wpływ konteneryzacji na organizacyjne apekty funkcjonowania spedytorów i przewoźników")
Publikacje

PUBLIKACJE W JĘZYKACH OBCYCH:

 1)     Modern Environmental Management in Transport, [in]: Innovative Perspective of Transport And Logistics, ed. by J. Burnewicz, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7326-676-6;

2)     Reforming road and railway infrastructure charges in the EU new member states, (współautorka: M. Bąk, udział autorki: 50%), Networks for Mobility, the 4th International Symposium, Stuttgart 2008, ISBN 978-3921882-24-5;

3)     Handbook on estimation of external costs in the transport sector  (wspólautorzy: M. Maibach, C. Schreyer, D. Sutter, H.P. van Essen, B.H. Boon, R. Smokers, A. Schroten, C. Doll, M. Bąk). Delft February 2008, stron 332.

4)     Improvements in  transport infrastructure accessibility as important factor of regional development in Poland, (współautorka: A. Koźlak, udział autorki: 50%), Networks for Mobility, the 4th International Symposium, Stuttgart 2008, ISBN 978-3921882-24-5;

5)     Towards the sustainable transport system in  CEECs  - the Polish experience. (w) W. Möhlenbrink, F.C. Englmann, M. Friedrich, U. Martin, U. Hangleiter:  Networks for Mobility 2nd International Symposium Stuttgrad, Germany 2004, Universitat Stuttgard, 2004, ISBN:3-89301-180-3.

6)     Implementation of EU transport policy - new member states’ point of view (współautorka: M. Bąk, udział autorki 50%).  In: Networks for Mobility, 3rd International Symposium. Edited by W. Möhlenbrink. Universität Stuttgart, Stuttgart 2006, ISBN:3-89301-087-4

7)     Sustainability, Environment and Natural  Resources pod red Peder’a Jensen w: Enlargement Futures Series 04/2, European Commission, Joint Research Centre (DG JRC), European Communities, 2001 (współautorstwo w zakresie polskiego sektora energetyki i transportu)  Report EUR 20117 EN.

8)     How much does the society pay for road transport development in terms of road accidents? - European experience, [in]: TRANSBALTICA 2009, Proceedings of the 6th International Scientific Conference, Vilnus Gediminas Technical University,Vilnus 2009,  ISSN 2029-2376 print, ISSN 2029-2384 online;

9)     Transport infrastructure investments in North-South TEN-T corridors as a factor activating Polish seaports, (współautorka: A. Koźlak, udział autorki 50%).Proceedings of the 2nd SoNorA University Think Tank Conference Published in the Proceedings  ISSN 1868-841;

10)Challenges for implementation of sustainable transport development in global economy, “Podniková ekonomika a manažment", Żilina 2009, ISSN 1336-5878,

 PUBLIKACJE W JĘZYKU POLSKIM:

 1)     Doświadczenia europejskie w zakresie metodologii szacowania kosztów zewnętrznych wypadków  drogowych, [w]: GAMBIT Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego VII Międzynarodowe Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2008, Politechnika Gdańska Katedra Inżynierii Drogowej, Gdańsk 2009, ISBN 987-83-922034-3-8;

2)     Inteligentne opłaty transportowe warunkiem zrównoważonego rozwoju transportu, [w]Ekologiczne problemy zrównoważonego rozwoju, pod red. D. Kiełczewskiego i B. Dobrzańskiej, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok 2009, ISBN 978-83-61247-07-4;

3)     Wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na podnoszenie konkurencyjności regionów,(współautorka: A. Koźlak, udział autorki 50%) [w]: Efektywny transport- konkurencyjna gospodarka, pod red. M. Michałowskiej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, ISBN 987-83-7246-451-4;

4)     Zarządzanie środowiskowe nowoczesnym modelem zarządzania przedsiębiorstwem w kierunku poprawy konkurencyjności, [w]: Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, pod red. M. Juchniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, ISBN 978-83-89112-84-2;

5)     Koszty i opłaty w transporcie, praca zbiorowa pod red. M. Bąk, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009, ISBN 978-83-7326-629-2,           (Rozdziały 1.5, 2.5, 2.6, 3.2.4, 3.2.5, 3.3.1, 3.4, 4.3);

6)     Zrównoważony transport - mity czy rzeczywistość, [w] Zrównoważony rozwój regionów uprzemysłowionych, Tom 2, pod redakcją E. Lorek, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2009, ISBN 978-83-7246-453-8,

7)     Ekologiczna reforma podatkowa - konsekwencje społeczne i ekonomiczne. (w:) Polski przedsiębiorca we współczesnym otoczeniu prawno-ekonomicznym. Część I: Fiskalne bariery rozwoju przedsiębiorczości w Polsce. pod red. J. Ostaszewskiego, Zeszt Naukowy, SGH, Warszawa 2004, ISBN: 83-7378-076-9.

8)     Ekologiczne konsekwencje rozwoju transportu - zintegrowany pakiet instrumentów proekologicznych.  w: Gospodarowanie w transporcie. Praca zbiorowa pod red. S. Miecznikowskiego. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, ISBN 83-87359-31-9, Gdańsk 1998, s. 65-81.

9)     Nowe regulacje transportowe Unii Europejskiej wprowadzone w życie w latach 1999-2000 (współautorzy: J.Burnewicz, M. Bąk, udział autorki 33%), Rozdział w monografii: Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Wyzwania dla przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2001. ISBN 83‑7326-004-8 i ISBN 83-88829-09-2

10)Koncepcja zrównoważonego rozwoju w europejskiej polityce transportowej.  Dotychczasowe osiągnięcia oraz planowane działania. Rozdział w monografii: Rola transportu w integracji europejskiej, pod red. St. Miecznikowskiego, Wydawnictwo Gdańskie, Gdańsk 2001, ISBN 83-87359-58-0.

11)Zewnętrzne koszty transportu - problem ekonomicznej wyceny.  Monografia na podstawie rozprawy doktorskiej. Wydawnictwo UG, ISBN 83-7017-922-3, Sopot 2000, ss. 237.

12)Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu drogowego i kolejowego w Polsce (współautorka M Bąk, udział autorki 50%), w: Europa Regionum. Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu i infrastruktury. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISSN 1428-278X, Szczecin 2000, s. 5-34.

13)Ekonomika Transportu. (współautorzy: J. Burnewicz, E.Adamowicz, T.Miler, J.Zysnarski). Skrypty uczelniane. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 1993. ISBN 83-7017-434-5. (Udział autorki  20% - 2 rozdziały)

14)Regulacje techniczne i ekologiczne w transporcie (współautorka M. Bąk, udział autorki 50%) w: "Polski rynek transportowy". Książka z materiałami z IV Konferencji Naukowo-Technicznej Cargotrans. Polski rynek transportowy, Szczecin 1998, s. 157-186

Udział w międzynarodowych projektach badawczych:

4 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

 • EXCOST, 1994-95 (External costs of transportation and internalisation),
 • CODE-TEN, 1997-98 (Strategic Assessment of Corridor Developments, TEN Improvements and Extensions to the CEEC/CIS),
 • SCENES, 1998-2000 (European Transport Scenarios)

5 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

SPECTRUM, 2002-2005 (Study of policies regarding economic instruments complementing transport regulations and the undertaking of physical measures)

6 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

 • GRACE, 2005-2006 (Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation)
 • IMPRINT-NET, 2006-2007 (Implementing Pricing Reforms in Transport Networking), członkostwo w grupie eksperckiej ds. opłat w transporcie drogowym międzymiastowym
 • CATRIN, 2007-2009 (Cost Allocation of Transport Infrastructure Cost)

 7 Program Ramowy Unii Europejskiej - realizacja projektów badawczych:

 • INTERCONNECT, 2009-2011 (Interconnection Between Short And Long Distance Transport Networks)
 • ORIGAMI OPTIMAL REGULATION AND INFRASTRUCTURE FOR GROUND, AIR AND MARITIME INTERFACES (2-11-2013) 
 • COMPASS OPTIMISED CO-MODAL PASSENGER TRANSPORT FOR REDUCING CARBON EMISSIONS  (2011-2013)
 • SOUTH-NORTH AXIS (SONORA) (2008-2012)
 • IMPACT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE ON INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF EUROPE -  I-C-EU (2012-2014)

Udział w realizacji projektów badawczych dla Komisji Europejskiej (m.in. TREMOVE, ASSESS), Parlamentu Europejskiego, hiszpańskiego ministerstwa rozwoju i innych.

Udział w realizacji grantów KBN: nr PBZ-009-10 "Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu i infrastruktury", 1998-1999

 Inne:

 • Członek WCTR (World Conference on Transport Research)
 • Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Nagroda Indywidualna stopnia drugiego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe 1999,
 • Srebrny Krzyż Zasługi, sierpień 2002,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, lipiec 2006.

 

Działalność organizacyjna

 • Zarządzanie pracą strony polskiej oraz koordynowanie zadań w międzynarodowych projektach badawczych w ramowych programach UE oraz projektach zleconych (CODE-TEN, SPECTRUM, TREMOVE, IMPACT i inne),
 • Aktywny udział w pozyskiwaniu środków na finansowanie prac badawczych (opracowywanie wniosków, współpraca z partnerami zagranicznymi),
 • Wielokrotny członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (w 1997 r. sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej).
 • Członek Wydziałowej Komisji Planów w 2001 r.
 • Członek Komisji Oceny  Okresowej Adiunktów w 2006 r.
 • Członek Rady Wydziału w latach 1993-1996, 2005-2007 i 2008-12;
 • Koordynator programu PENSUM;

 

 

Zainteresowania
 • Zrównoważony rozwój gospodarczy
 • Ekologiczna strona działalności gospodarczej
 • Antopopresja
 • Zrównoważony rozwój transportu
 • Estymacja kosztów zewnetrznych transportu
 • Straty i korzyści ekologiczne
 • Efektywność energetyczna transportu
 • Polityka transportowa i ekologiczna UE
 • Innowacje środowiskowe
Inne