dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
zastępca dyrektora instytutu
telefon:
058-523-1274
tel. sekretariat:
1390
nr pokoju:
337
WWW:
Inne funkcje:

Koordynator Programu Erasmus+ w Instytucie

Przedstawiciel WE w kolegium Wydawnictwa UG

Opiekun Erasmus Student Network

Kariera
 • od maja 2015 - profesor nadzwyczajny UG
 • 27.11.2014 - kolokwium habilitacyjne (rozprawa habilitacyjna: J. Bednarz, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013)
 • od 2004 - adiunkt w Instytucie Handlu Zagranicznego
 • 2003 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska pt. "Marketingowe modelowanie rynku dóbr konsumpcyjnych. Studium na przykładzie rynku przemysłu tłuszczowego w Polsce")
 • 1997-1998 - Master en sciences de gestion approfondies, studia podyplomowe Groupe HEC de Paris i Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej
 • 1997-2004 - aktywność zawodowa w przedsiębiorstwach w branży FMCG
 • 1991-1997 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim (praca magisterska pt. "Faktoring jako forma finansowania krótkoterminowego w praktyce francuskiej i polskiej")
Publikacje

Książki:

 1. J. Bednarz, M. Markiewicz, From confrontation to cooperation - institutional support in building cooperation of Polish enterprises, [in:] Market or Government? ed. A.P. Balcerzak, PTE Toruń, Toruń 2015.
 2. J. Bednarz, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na wybranych rynkach zagranicznych (na podstawie badania ankietowego), [w:]  Monitoring konkurencyjności polskich producentów żywności (5). Synteza, red. I. Szczepaniak, Raport z Programu Wieloletniego 2011-2014, nr 115, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej IERiGŻ-PIB, Warszawa 2014.
 3. J. Bednarz, Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynkach europejskich na przykładzie wybranych branż, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 4. J. Bednarz, Konkurencyjność międzynarodowa (rozdział 10), [w:] Międzynarodowe stosunki gospodarcze, red. E. Oziewicz, T. Michałowski, PWE, Warszawa 2013.
 5. J. Bednarz, Podmioty gospodarki światowej (rozdział 2) oraz Konkurencyjność miedzynarodowa (rozdział 5), [w:] Gobalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej, red. R. Orłowska, K. Żołądkiewicz, PWE, Warszawa 2012.
 6. J. Bednarz, Gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe (rozdział 12), [w:] Rozliczenia międzynarodowe, red. D. Marciniak-Neider, PWE, Warszawa 2011.
 7. J. Bednarz, E. Gostomski, Działalność małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009.
 8. J. Bednarz, E. Gostomski, Pozyskiwanie kapitału na działalność gospodarczą na rynkach zagranicznych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2008.
 9. J. Bednarz, E. Gostomski, Finansowanie działalności gospodarczej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006.

Inne (wybrane):

 1. J. Bednarz, Koncepcja zarządzania przez cele a optymalizacja działalności podmiotów gospodarczych, [w:] Optymalna alokacja zasobów w systemach gospodarczych i gospodarujących, red. A. Letkiewicz, M. Suchanek, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2014, s. 43-55.
 2. J. Bednarz, Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorstw w latach 2004-2013, [w]: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Możliwości rozwoju, red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014, s. 41-52.
 3. J. Bednarz, Wykorzystanie koncepcji łańcucha wartości w budowaniu przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarczych, [w:] Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, red. J. Schroeder, R. Śliwiński, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 4. M. Markiewicz, J. Bednarz, Znaczenie metody case study w kreowaniu postaw przedsiębiorczych studentów i absolwentów szkół wyższych, [w:] Efektywność innowacyjnych narzędzi dydaktycznych w procesach kształtowania postaw przedsiębiorczych, red. W. Bizon, A. Poszewiecki, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 5. J. Bednarz, Ekspansja inwestycyjna polskich przedsiębiorstw do Republiki Czeskiej, [w]: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Dylematy i kierunki rozwoju, red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2013.
 6. J. Bednarz, Ochrona własności intelektualnej w innowacyjnych przedsiębiorstwach w Polsce, w: Innowacyjne przedsiębiorstwa - standard XXI wieku, red. J. Fryca i T. Nowosielski, PTE Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2011, rozdział 1.4.
 7. J. Bednarz, Klasyczne a nowe teorie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, w: Problemy współczesnej gospodarki światowej, red. H. Treder, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UG nr 30, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 8. J. Bednarz, Poszukiwanie oszczędności w czasie współczesnego kryzysu gospodarczego na przykładzie optymalizacji podatkowej z wykorzystaniem znaku towarowego przedsiębiorstwa, w: Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym, red. J. Schroeder, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 9. J. Bednarz, Ekspansja polskich przedsiębiorstw na rynek niemiecki, w: Przedsiębiorstwo w otoczeniu globalnym. Rozwój w warunkach niestabilności gospodarczej, red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, InfoGlobMar 2011, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011.
 10. J. Bednarz, Metodologia badań konkurencyjności gospodarek narodowych - rankingi konkurencyjności, w: Wyzwania gospodarki globalnej, red. H. Treder, K. Żołądkiewicz, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UG nr 28/1, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010.
 11. J. Bednarz, Motywy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorstwo na rynku globalnym, red. A. Oniszczuk-Jastrząbek, T. Gutowski, J. Żurek, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 12. J. Bednarz, Wpływ relacji z klientami detalicznymi na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku, w: Behawioralne determinanty rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, red. P. Kulawczuk, A. Poszewiecki, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010.
 13. J. Bednarz, Motywy ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw w dobie globalnego kryzysu finansowego i gospodarczego, czasopismo elektroniczne "Współczesna Gospodarka" nr 1/2010, http://www.wspolczesnagospodarka.pl
 14. J. Bednarz, Zasoby jako podstawa potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, w: Problemy współczesnej gospodarki światowej, red. H. Treder, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego UG nr 29, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2010.
 15. J. Bednarz, Influence of national marketing on brands’ management in Polish enterprises on foreign markets, in: International Journals of Emerging and Transition Economies, ed. Y. Arbak, I. Sobol, Volume 2, Number 2, 2009, Dokuz Eylul University and University of Gdansk.
 16. J. Bednarz, Small and Medium-Sized Enterprises in Poland: Financial Aspects, w: IJETE International Journal of Emerging and Transitional Economies, Volume 1, number 1, red. Y. Arbak, I. Sobol, Dokuz Eylul University and University of Gdansk, 2008
 17. J. Bednarz, Acquisition of capital by enterprises composing trans-national corporations, w: Meeting global challenges, red. K. Żołądkiewicz, T. Michałowski, Working Papers Institute of International Business number 25, University of Gdansk, Sopot 2008
Zainteresowania
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Internacjonalizacja przedsiębiorstw
 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie marką
 • Kreowanie marki narodowej
 • Bankowość detaliczna
 • Bankowość korporacyjna
Inne
 • członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
 • członek IESE Business School Alumni Association, University of Navarra