dr hab. Dariusz Tłoczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
585231429
tel. sekretariat:
1429
nr pokoju:
136
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • od 2017 - profesor nadzwyczajny w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2016 r. - uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, rozprawa habilitacyjna "Konkurencja na polskim rynku usług transportu lotniczego"
 • od 2005 - adiunkt w Katedrze Rynku Transportowego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego
 • 2004 - stopień naukowy doktora (rozprawa doktorska: "Strategie marketingowe w polskich portach lotniczych")
 • 1994-2005 - asystent w KRT
 • 1990-1995 - studia wyższe na Uniwersytecie Gdańskim, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalność: Transport Lądowy (praca magisterska: "Źródła zasilania kapitałowego małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce")
Publikacje

2011

 1. "Impact of urban transport systems on the attractiveness of Polish airports".  “Transbaltica 2011. Proceedings of the 7th International Scientific Conference", ISBN 978-9955-28-840-4, ISSN 2029-2376 print, ISSN 2029-2384 online, s. 226-231.     Vilnius, Lithuania 2011.                    
 2. "Handling Service Process in the Development of Passenger Mobility in Air Transport. "Contemporation Systems. Selected Theoretical and Practical Problems. New Mobility Culture". Edited by R. Janecki and G. Sierpiński, s. 103-112, ISBN 978-83-7335-830-0   Gliwice 2011.             
 3. "Przewoźnicy niskokosztowi jako element rynku usług lotniczych". "Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Współczesne zarządzanie, uwarunkowania, kierunki rozwoju, perspektywy". Red. W. Golnau, I. Seredocha, s. 310-324, ISBN 978-83-89113-47-4 Elbląg 2011.               
 4. "Dywersyfikacja pozalotniczych źródeł przychodów polskich portów lotniczych".  "Logistyka. Systemy transportowe. Bezpieczeństwo w transporcie". Red. E. Szychta, s. 321, ISBN 978-83-7351-443-0   Radom 2011.             
 5. "Możliwości wykorzystania nowoczesnej technologii RFID w transporcie lotniczym".  "Logistyka. Systemy transportowe. Bezpieczeństwo w transporcie". Red. E. Szychta, streszczenia referatów, s. 322, ISBN 978-83-7351-443-0. Radom 2011.         
 6. D. Tłoczyński "Inwestycje w transport lotniczy w procesie rozwoju regionu. Studium na przykładzie województwa pomorskiego".  "Systemy transportowe. Teoria i praktyka. materiały konferencyjne".  ISBN 978-83-926923-3-1. Gliwice 2011.             
 7. D. Tłoczyński "Transport lotniczy jako czynnik kreowania konkurencyjności miast i regionów". "Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów". s. 143-157, ISBN 978-83-7789-044-8. Radom 2011.              
 8. "Wybrane problemy zarządzania przestrzenia powietrzną". "Logistyka" nr 6, s. 3787 - 3794  Warszawa 2011.               
 9. "Funkcjonowanie europejskich portów lotniczych podczas dużych imprez sportowych. (w:) "Funkcjonowanie i rozwój transportu". Pod red. W. Rydzkowskiego "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu Lądowego" Nr 41, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011,ISSN 0208-4821, s. 65-78.            Gdańsk 2011.                        
        

2010

Publikacje zwarte:

 1. Monitoring ekonomiczny jako narzędzie rozwoju polskich portów lotniczych. [w:] LogiTrans. Logistyka. Systemy transportowe. Bezpieczeństwo w transporcie. Pod red. E. Szychty, PR, Radom 2010, s. 258, ISBN - 978-83-7351-362-4,  udział 100%
 2. Innowacyjne metody zarządzania europejską przestrzenią lotniczą. [w:] Innowacje w transporcie. Organizacja i zarządzanie. Pod red. P. Niedzielskiego i R. Tomanka, US, Szczecin 2010, s. 267-274, ISSN 1640-6818, udział 100%
 3. Transport availability of an airports in Gdansk and in Szczecin as the development factor of Polish regions. [w:] Morskaja industrial, transport i logistyka w stranach regiona baltijskowo moria. Federalnoje agentstwo po rybołowstwa, Baltijskaja gosudarstwa akademia rybołówstwa fłota, Sewero-zapadnaja akademia gospodarstwa służby, Kaliningrad 2010, s.  189-193, ISBN 978-5-7481-0179-0, udział 100%
 4. Proces obsługi handlingowej w kształtowaniu mobilności pasażerów w transporcie lotniczym. [w:] Systemy Transportowe. Teoria i praktyka. PŚ, Gliwice 2010, s. 80, ISBN 978-83-926923-2-4, udział 100%
 5. Sesar Programme and the European Air Space Managment. [w:] Contemporary Transportation Systems, Selected Theoretical and Practical Problems, The Development of Transportation Systems. Edited by R. Janecki, G. Sierpiński, PŚ, Gliwice 2010, s. 235-240, ISBN 978-93-7335-672-6, udział 100%
 6. Transport lotniczy w obsłudze miast i regionów. [w:] Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. SIiTK RP, Radom 2010, s. 135-134, ISBN 978-83-7204-957-5, udział 100%
 7. Transport lotniczy w obsłudze polskich portów lotniczych. [w:] Efektywność transportu w teorii i praktyce. Pod red. M. Michałowskiej. AE, Katowice 2010, s. 278-294, ISBN 978-83-7246-583-2, udział 50% (współautor: K. Hebel)
 8. Rola władz samorządowych w funkcjonowaniu i rozwoju regionalnych portów lotniczych jako multimodalnych węzłów transportowych. [w:] Technologia i Infrastruktura lotnisk. Pod red. B. Jancelewicza, SIiTK RP, Warszawa 2010, s. 65-68, udział 100%
 9. Rola władz samorządowych w funkcjonowaniu i rozwoju regionalnych portów lotniczych jako multimodalnych węzłów transportowych. [w:] Samolot-lotnisko-samolot. Pod red. B. Jancelewicza, Targi Kielce, Kielce 2010, płyta CD,  udział 100%

 

Publikacje w czasopismach:

 1. Wyzwania dla polskich portów lotniczych w kontekście Euro 2012 jako instrument strategii zrównoważonego rozwoju. "Przegląd Komunikacyjny" 2010, nr 3, s. 12-15, udział 100%
 2. Monitoring ekonomiczny jako narzędzie rozwoju polskich portów lotniczych. "Logistyka" 2010, nr 2, płyta CD, udział 100%

 

2009

Publikacje zwarte:

 1. Implementation of partnership marketing in regional airports. [w:] Transbaltica 2009. Vilnius Gediminas Technical University, Vilno 2009, s. 226-231, ISSN 2029-2376, ISSN 2029-2384 - 100%
 2. The open sky policy for polish air transportation market. Results and advantage. [w:] Problemy socjalno-ekonomiczeskowo razwitija stron balitijskiego regiona. Pod red. W. F. Zacharowa. Meżdynarodnyj Uniwersitet w Moskwie, Kalingrad 2009, s. 259-271, ISBN 978-5-904009-08-3 - 100%
 3. Badania marketingowe i rynkowe jako podstawa podejmowania decyzji strategicznych przez przewoźników lotniczych. [w:] Efektywne aspekty zarządzania organizacjami. Teoria i praktyka. Pod red. A. Friedberg i W. Mikołajczewskiej, Wyd. GWSA, Gdańsk 2009, s. 189-197, ISBN 978-83-89762-21-4 - 100%
 4. Instrumenty konkurencyjności regionalnego transportu lotniczego. [w:]Efektywny transport-konkurencyjna gospodarka. Pod red. M. Michałowskiej. Wyd. A.E. w Katowicach, Katowice2009, s. 195-205, ISBN 978-83-7246-451-4, - 100%
 5. Jakościowe czynniki osiągania przewagi konkurencyjnej w transporcie lotniczym. [w:] Konkurencyjność przedsiębiorstw - ujęcie mezoekonomiczne. Pod red. M. Juchniewicz, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2009, s. 135-140, ISBN 978-83-89112-79-8, - 100%
 6. Korzyści wynikające z integracji Polski z Unią Europejską dla transportu lotniczego. [w:] Wybrane problemy integracji europejskiej. Pod red. A. Stępniaka, S. Umińskiego i A. Zabłockiej. FRUG, Sopot 2009, s. 391-400, ISBN 978-83-7531-018-4 - 100%
 7. Kreowanie i ocena działalności marketingowej przedsiębiorstw transportu lotniczego. [w:] Rozwój lotnictwa w regionach. Pod red. A. Barskiego, W. Fabirkiewicza, Cz. Jarosza, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 181-197, ISBN 978-83-7611-449-1 - 100%
 8. Kształtowanie jakości zarządzania kapitałem ludzkim na przykładzie wybranych przewoźników lotniczych. [w:] Koszty jakości zarządzania kapitałem ludzkim a ryzyko personalne. Pod red. A. Lipki i S. Waszczaka, Wyd. A.E. w Katowicach, Katowice 2009, s. 227-236, ISBN 978-83-7246-514-6 - 100%
 9. Nowoczesne trendy w zarządzaniu personelem w transporcie lotniczym. [w:] Współczesne koncepcje zarządzania. Pod red. J. Gonickiej, Wyd. WSH-E, Łodź 2008, s. 215-224, ISBN 978-83-7405-298-6 - 100%
 10. Perspektywy rozwoju pomorskiego węzła lotniczego. [w:] Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw sektora TSL. Pod red. J. Hawleny, Wyd. A.E. w Katowicach, Katowice 2009, s. 37-42, ISBN 978-83-61026-57-0 - 50%
 11. Program SESAR w zarządzaniu europejską przestrzenią lotniczą. [w:] Systemy transportowe. Teoria i praktyka. Wyd. Politechniki Śląskiej, Katowice 2009, s. 487-493, ISBN 978-83-926923-1-7 - 100%
 12. Rewitalizacja Portu Lotniczego Szczytno-Szymany jako element wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju. [W:] Gospodarka i społeczeństwo w europejskiej perspektywie. Zrównoważony rozwój regionu Warmii i Mazur. Pod red. D. Rucińskiej i H. Horbaczewskiego, EUH-E, Elbląg 2009, s. 99-106, ISBN 978-83-89113-37-5 - 100%
 13. Transport kolejowy w obsłudze europejskich portów lotniczych. [w:] Zintegrowany transport publiczny w obsłudze miast i regionów. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Radom 2009, s. 200-210, ISBN 97883-7204-840-0 - 100%
 14. Transport lotniczy. [w:] Transport jako składnik produktu turystycznego. Pod red. M. Turka, FRUG, Sopot 2009, s. 105-120, ISBN 978-83-7531-117-4 - 100%
 15. Zarządzanie procesami gospodarczymi w polskich portach lotniczych. [w:] Podejście procesowe w organizacjach. Pod red. S. Nowosielskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 347-356, ISSN 1899-3192, -  100%
 16. Zarządzanie jakością obsługi pasażerów w transporcie lotniczym. [w:] Logistyka Systemy transportowe Bezpieczeństwo w transporcie. Pod red. E. Szychty, Prace Naukowe "Transport" nr 1/27/2009, Wyd. PR, Radom 2009, s. 230, ISSN 1230-7823 - 50% (współautor: P. Gałka)
 17. Dostępność transportowa portów lotniczych jako czynnik konkurencyjności polskich regionów. [w:] Dostępność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Pod red. E. Załogi, Zeszyty Naukowe nr 538, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 33, Wyd. US, Szczecin 2009, s. 235-242, ISSN 1640-6818 - 100%
 18. Możliwości rozwoju portów lotniczych w świetle unijnej perspektywy finansowej na lata 2007-2013 [w:] Finansowanie rozwoju transportu europejskiego. Pod red. E. Załogi, Zeszyty Naukowe nr 535, Ekonomiczne Problemy Usług Nr 32, Wyd. US, Szczecin 2009, s. 493-501, ISSN 1640-6818 - 100%
 19. Rola miast i regionów w rozwoju polskich portów lotniczych w rejonie Morza Bałtyckiego. [w:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Pod red. B. Filipiak, Zeszyty Naukowe nr 530, Ekonomiczne Problemy Usług nr 31, Wyd. US, Szczecin 2009, s. 422-431, ISSN 1640-6818 - 100%
 20. Bezpieczeństwo logistyki ekspedycyjnej na przykładzie zabezpieczenia procesów logistycznych w konflikcie afgańskim. [w:] Logistyka Systemy transportowe Bezpieczeństwo w transporcie. Pod red. E. Szychty, Prace Naukowe "Transport" nr 1/27/2009, Wyd. PR, Radom 2009, s. 155, ISSN 1230-7823 - 50% (współautor: P. Gałka)

Publikacje w  czasopismach:

 1. Bezpieczeństwo logistyki ekspedycyjnej na przykładzie zabezpieczenia procesów logistycznych w konflikcie afgańskim. [w:] Logistyka 2009, nr 3, płyta CD - 50% (współautor: P. Gałka)
 2. Zarządzanie jakością obsługi pasażerów w transporcie lotniczym. [w:] Logistyka 2009, nr 3, płyta CD - 50% (współautor: P. Gałka)
Zainteresowania
 • Strategiczne zarzadzanie marketingowe
 • Transport lotniczy
 • Rynek transportowy
 • Ubezpieczenia gospodarcze
 • Marketing sportowy
Inne

Funkcje:

 • V-ce przewodniczący i członek Wydziałowej Komisji Stypendialnej
 • uczestnik wielku szkoleń realizowanych przez miedzynarodowe instytucje lotnicze

Nagrody:

 • Nagroda Ministra Transportu za najlepszą książkę o tematyce transportowej wydaną w roku akademickim 2005/2006 – „Porty lotnicze wobec polityki otwartego nieba” pod redakcją: Andrzeja Rucińskiego, Warszawa 2006,
 • Nagroda Rektora Zespołowa stopnia pierwszego za osiągnięcia naukowe, za książkę pt.: „Marketing na rynku usług lotniczych”, Gdańsk 2001

Zainteresowania pozanaukowe:

 • podróże i sport