dr hab. Anita Szymańska

stanowisko:
adiunkt
funkcja:
kierownik katedry
telefon:
058-523-1420
tel. sekretariat:
1420
nr pokoju:
226
WWW:
Inne funkcje:
Kariera
 • Od 2000 - adiunkt w Katedrze Polityki Gospodarczej UG
 • 2000 - stopień naukowy doktora (tytuł rozprawy doktorskiej: Determinanty poziomu zatrudnienia i bezrobocia rejestrowanego w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego)
 • Od 1992 do 2000 asystent w KPG UG
 • 1992 tytuł magistra Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Ekonomiki Transportu, specjalnośc: Ekonomika i Organizacja Transportu Morskiego)
Publikacje

WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH PO UZYSKANIU TYUŁU DOKTORA

 O ZASIĘGU KRAJOWYM

Narzędzia polityki gospodarczej stosowane przez zwolenników podejścia popytowego w: Polityka gospodarcza pod red. H. Ćwiklińskiego, UG, wydanie III, Gdańsk 2000

Regiony Polski - profile regionalne, Rynek pracy. (16 województw) II edycja / 16 zeszytów, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000  

Rynek pracy w: Polska Regionów, pr. zbior. pod red. K. Gawlikowskiej-Hueckel i M. Dudkowskiego, IBnGR, Gdańsk-Warszawa 2000

Rozwój gospodarczy źródłem zmian w strukturze zatrudnienia w: Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, pr. zbior. pod red. G. Szczodrowskiego, UG, Gdańsk 2002

Polityka przeciwdziałania bezrobociu i pobudzania zatrudnienia w Polsce w: Transformacja gospodarcza a sektor publiczny, pr. zbior. pod red. G. Szczodrowskiego, UG, Gdańsk 2002

Liczba i struktura podmiotów gospodarczych w latach 1996-1999 w: Popyt i podaż na gdyńskim rynku pracy w drugiej połowie dekady lat dziewięćdziesiątych, WSAiB, Gdynia 20027.      

Pracujący na gdyńskim rynku pracy w latach 1996-1999 w: Popyt i podaż na gdyńskim rynku pracy w drugiej połowie dekady lat dziewięćdziesiątych, WSAiB, Gdynia 20028.       Uwarunkowania tworzenia nowych miejsc pracy na gdyńskim rynku pracy, w: Przedsiębiorstwa u progu XXI wieku, WSZ, Słupsk 2002

Bezrobocie i jego uwarunkowania demograficzne na gdańskim rynku pracy w: Zarządzanie, finanse, e-biznes, rynek pracy, ZN WSAiB w Gdyni, Gdynia 2003

Wolne miejsca pracy i warunki ich tworzenia na gdyńskim rynku pracy w: Zarządzanie, finanse, e-biznes, rynek pracy, ZN WSAiB w Gdyni, Gdynia 2003

Podmioty gospodarcze i pracujący na gdyńskim rynku pracy w latach 1996-1999; w: Zarządzanie, finanse, e-biznes, rynek pracy, ZN WSAiB w Gdyni, Gdynia 2003

Efektywność wykorzystania zasobów ludzkich jako priorytet Strategii Lizbońskiej, w: Polska w rozszerzonej Unii Europejskiej - uwarunkowania i perspektywy rozwoju, red. M. Klamut, E. Pancer-Cybulska, pr. nauk. AE Wrocław, 2004

Narzędzia polityki gospodarczej stosowane przez zwolenników podejścia popytowego w: Polityka gospodarcza pod red. H. Ćwiklińskiego, UG, wydanie IV, Gdańsk 2004 

Zdolności adaptacyjne polskiego rynku pracy w kontekście wyzwań stawianych przez Europejską Strategię Zatrudnienia, w: Transformacja polskiej gospodarki, ocena kierunków i dynamiki zmian strukturalnych, red. Naukowa H. Ćwikliński, FRUG, Gdańsk 2005

Porównanie wpływu polityki gospodarczej w USA i w Polsce na zdolność kreowania miejsc pracy, w: Amerykański model rozwoju gospodarczego, red. W. Bieńkowski, M. Radło, SGH, Warszawa 2006

Możliwości stosowania elastycznych form zatrudnienia w przemyśle okrętowym, "Zarządzanie zasobami ludzkimi" 5/2008

Kierunki przemian współczesnego rynku pracy w warunkach globalizacji, w: Gospodarka i finanse w warunkach globalizacji, red. B. Kłosowska, P. Prewysz-Kwinto, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2008. tom II

Znaczenie elastycznych form zatrudnienia na współczesnym rynku pracy w: Symulator Korzyści Stosowania Elastycznych Form Zatrudnienia, IBnGR-GAB, Gdańsk 2008

Elastyczność polskiego rynku pracy na tle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, w: Tworzenie i realizacja polityki społeczno-ekonomicznej w Polsce, tom II, pr. zbior. pod red. E. Kryńskiej, UŁ, Łódź 2008

Oddziaływanie bezpośrednich instrumentów polityki rynku pracy na poziom           bezrobocia w krajach OECD, w: Problemy ekonomii, polityki ekonomicznej i finansów publicznych, tom I, red. naukowa: J. Sokołowski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009

Ocena oferty edukacyjnej w kontekście potrzeb rynku pracy - wnioski z badań, w: "Edukacja Pomorska", nr 37/październik/2009

Ochrona rynku pracy a zdolność gospodarki do kreowania miejsc pracy. W poszukiwaniu kompromisu, w: Polityka gospodarcza w Polsce i Unii Europejskiej na początku XXI w., Pr. zbior. pod red. A. Barteczka, A. Lorek, A. Rączaszka, AE, Katowice 2009

Wpływ systemu negocjacji płacowych na funkcjonowanie rynku pracy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 113, "Ekonomia", Wrocław 2010

 

O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

Comparison of Economic Policies Impact on Ability to Create Jobs in the USA and in Poland, referat prezentowany na konferencji: “American Economic Way", Warszawa 22-23 października 2004, opublikowany na płycie CD.

Policy of Improvements in the Labour Market Performance in the European Union: Lessons for Poland; Centrum Europejskie Natolin/EUI Research Laboraory, zeszyt 12 Warszawa 2004

 

INNE

Strategia rozwoju województwa Pomorskiego, (zagadnienia związane z rynkiem pracy), IBnGR, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2000

Stan i prognoza popytu na pracę w województwie pomorskim w ujęciu krótko- i średniookresowym, (współautorstwo), PARP, WUP Gdańsk, ECORYS, Gdańsk 2004, materiał opublikowany w Internecie na stronie: www.pomorskiewunii.pl

Ekspertyzy opracowane na zlecenie Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańskiej Akademii Bankowej w Gdańsku w ramach projektu EUROSTER finansowanego z EFS. Projekt o zasięgu międzynarodowym:

Elastyczne formy zatrudnienia we współczesnej gospodarce rynkowej, Kwiecień 2007

Stan i ocena bieżących potrzeb kadrowych stoczni, Maj 2007

Budowa modelu elastycznych form zatrudnienia, Sierpień 2007

Wyniki testowania modelu elastycznych form zatrudnienia, Listopad  2007

Specyfikacja wymagań i założeń funkcjonalnych do PEFZ, Czerwiec 2007

Metodologia oceny możliwości zastosowania elastycznych form zatrudnienia, Październik 2007

Ocena oferty edukacyjnej szkół zawodowych dla dorosłych pod kątem zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na przykładzie województwa pomorskiego, w: Raport końcowy w ramach projektu "Formalne kształcenie dorosłych a potrzeby lokalnego rynku pracy - model dialogu", Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2009, s. 7-37 (wydane bez numeru)

 

Zainteresowania
 • Rynek pracy
 • Czynniki kształtujące zjawisko bezrobocia
 • Elastycznosc rynku pracy
 • Międzynarodowe porównania rynków pracy.
Inne
 • Liczne udziały w projektach badawczych, współprcownik Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku - prowadzenie badań w zakresie rynku pracy
 • Staże i stypendia naukowe: Adger College - Kristiansand, Norway
 • University of Edinburgh, Edinburgh, UK
 • Institut fur Weltwirschaft in Kiel, Kiel, Germany
 • Park Lane College, Leeds, UK
 • European University Institute, Florence, Italy
 • University of Glasgow, Glasgow, UK
 • Nagrody: Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla Młodych Naukowców
 • Nagroda Rektora, zespołowa stopnia pierwszego za osiągnięcia naukowe (za książkę "Polityka gospodarcza")
 • Nagroda Rektora, zespołowa stopnia drugiego za osiągnięcia naukowe (za książkę "Sektor publiczny a gospodarka polska w dobie transformacji systemowej")
 • Wyróżnienie Rady Wydziału Ekonomicznego rozprawy doktorskiej "Determinanty poziomu zatrudnienia i bezrobocia rejestrowanego w Polsce w okresie transformacji systemu gospodarczego"
 • Członek Rady Wydziału w latach 1996-1999