Job recruitment

Posted on 2015-10-08

Na podstawie § 79 i 89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego  za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Transportu  i Handlu Morskiego w Zakładzie Gospodarki Globalnej

Wymogi:

 • stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych;
 • stopień doktora nauk ekonomicznych; 
 • •doświadczenie w zakresie krajowej i międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej oraz w realizacji projektów naukowo-badawczych;
 • •legitymowanie się dorobkiem naukowym i osiągnięciami dydaktycznymi w zakresie: przedsiębiorczości, marketingu, ekonomii menedżerskiej oraz innowacji i innowacyjności;
 • •znajomość co najmniej jednego języka obcego;
 • •predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23);
 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomów) stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego;
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 • informacje o dorobku naukowo-badawczym, dydaktycznym i organizacyjnym  w ramach szkolnictwa wyższego;
 • wykaz publikacji naukowych.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 9  listopada 2015 r.
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny
Sekretariat Instytutu Transportu i Handlu Morskiego
ul. Armii Krajowej 119/121, pokój 324.

 

                           Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  10  listopada 2015 r.