Job recruitment

Posted on 2015-09-16

Na podstawie § 78 i 89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Ośrodku Badań Integracji Europejskiej

Wymogi:

 • stopień doktora nauk ekonomicznych
 • specjalizacja naukowa w dziedzinie ekonomii
 • udokumentowany dorobek naukowy
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej
 • dobra znajomość co najmniej jednego obcego języka
 • plany dotyczące dalszego rozwoju naukowegoWykaz wymaganych dokumentów:

 • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
 • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 );
 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych;
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.


Termin i miejsce składania dokumentów: od 16.09.2015 r. do 16.10.2015 r.


Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, sekretariat OBIE, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot , pokój 120.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi:  19.10.2015 r.


Dziekan Wydziału Ekonomicznego


Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski