Uchwała Nr 172/15/WEUG

Uchwała Nr 172/15/WEUG Rady Wydziału Ekonomicznego UG z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Szulista

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof.  SGGW, dr hab. Mirosława Wasilewskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i prof. UG, dr. hab. Eugeniusza Gostomskiego z Wydziału Ekonomicznego UG, postanawia przyjąć i dopuścić do publicznej obrony rozprawę doktorską w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Łukasza Szulista pt. „Efektywność ekonomiczna banków spółdzielczych i ich perspektywy rozwoju w Polsce na tle wybranych krajów UE za lata 2005-2011”. Obrona odbędzie się w dniu 3 grudnia 2015 r. o godzinie 11.00.

Wynik głosowania: oddano: 36 głosów, za: 36 głosów, przeciw: 0 głosów, wstrzymujących się: 0 głosów.

Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski