Uchwała Nr 74/12/WEUG

Uchwała Nr 74/12/WE UG w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Łukasza Szulista podjęta 13 grudnia 2012 r.

Rada Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego działając na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 i art. 14 ust. 2 pkt 1) Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późniejszymi zmianami), po wysłuchaniu opinii opiekuna naukowego prof. UG, dr hab. Mirosława Krajewskiego, podjęła uchwałę o wszczęciu przewodu doktorskiego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii mgr. Łukasza Szulista pt. „Efektywność ekonomiczna banków spółdzielczych i ich perspektywy rozwoju w Polsce na tle wybranych krajów UE za lata 2005-2011” powierzając prof. UG, dr hab. Mirosławowi Krajewskiemu funkcję promotora.

Przy obecności 36 osób uprawnionych do głosowania za podjęciem uchwały opowiedziały się 32 osoby, 3 osoby głosowały „przeciwnie” i 1 osoba „wstrzymała się” od głosowania.


Dziekan
Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski