Monika Bąk, Associate Professor

position:
duties:
Dean of Faculty of Economics
phone:
58-523-1253
secretary's office phone:
1190
room:
203
Other duties:

- Head of the Chair

- Head of English Language Part-Time Doctoral Studies in Economics

- Head of specialisation international tourism

Career
 • From 2007 - associate professor
 • 2007 - habilitated doctor degree (habilitation book: "Central and Eastern Europe towards transformation challenges" / in Polish)
 • 1996-2007 - tutor in the Chair of Comparative Research of Transport Systems (the Chair of Transport Economics currently)
 • 1996 - PhD degree (thesis: "Transport as a subject and determinant of the Europen integration" / in Polish)
 • 1994-1996 - asistant in the Chair of Comparative Research of Transport Systems
 • 1989-1994 - studies in the University of Gdansk (MSc degree, diplom on "Experiences of tourism market development in Europe and their application in Poland")
Publications

ONLY BOOKS AND CHAPTERS IN BOOKS

in English and other foreign languages

Reforming road and railway infrastructure charges in the EU new member states. Networks for Mobility (współautorka: B.Pawłowska).  Pod red. U.Martin. 4th International Symposium. Proceedings. Abstracts and CD-Rom, ISBN 978-3-921882-24-5. Universitat Stuttgart, 2008

Faktory i rezultaty ekonomiczeskoj transformacji w Centralnoj i Wostocznoj Ewropie. Ekonomiczeskaya Polityka. Akademia Narodnogo Choziajstwa. Moskwa, 2008

Handbook on estimation of external costs in the transport sector  (współautorzy: M. Maibach, C. Schreyer, D. Sutter, H.P. van Essen, B.H. Boon, R. Smokers, A. Schroten, C. Doll, B.Pawlowska). Publ. no 07.4288.52, Delft, CE, 2008

Implementation of EU transport policy - new member states’ point of view (współautorka: B.Pawłowska).  In: Networks for Mobility, 3rd International Symposium. Edited by W. Möhlenbrink. Universität Stuttgart, Stuttgart 2006, ISBN:3-89301-087-4

Financing motorways in Poland (współautor: J. Burnewicz). In: Procurement and financing of motorways in Europe. Edited by G.Ragazzi and W.Rothengatter. Elsevier, ISBN: 0-7623-1232-7, Oxford 2005

Model of economic transformation in Central and Eastern Europe - analysis of changes in transport sector. In: 10th World Conference on Transport Research selected proceedings, Istanbul 2004. Oficjalna publikacja na płycie CD-ROM

Transport in economies in transition (współautor J. Burnewicz). Rozdział w podręczniku międzynarodowym Analytical Transport Economics. Edited by J. B. Polak & A.Heertje. Edward Elgar Publishing, ISBN 1-85898-786-5. Wydanie I Cheltenham 2000.  Wydanie II: Cheltenham 2001

Comparaison du transport routier pour compte propre en Pologne et dans l’Union Européenne - différences surprenantes (współautor J. Burnewicz). En: Le transport routier de marchandises pour compte propre en Europe. CEMT. Les Éditions de l’OCDE, ISBN 9282123618, Paris 2001 (wydanie w jęz.francuskim)

A comparison of own-account road transport in Poland and the EU shows surprising differences. In: Road freight transport for own account in Europe. ECMT. OECD Publication Service, ISBN 9282113612, Paris 2001 (wydanie w jęz.angielskim)

The effects of transformation in transport sector in economies in transition - experiences of the countries in Central and Eastern Europe. In: 9th World Conference on Transport Research selected proceedings. WCTR, Seoul 2001. Oficjalna publikacja na płycie CD-ROM

Economic transformation of transport in Central and Eastern European countries. In: World Transport Research. Volume 4. Transport Policy. Edited by H.Meersman, E. Van de Voorde, W.Winkelmans, Elsevier, Pergamon, ISBN: 0-08-0435904, Oxford 1999

Internalisation in transition economies (współautorzy: V. Slavicek, J. Matejovic). In: Efficient transport for Europe. Policies for internalisation of external costs. ECMT, OECD Publication Service, ISBN 9282112268, Paris, 1998 (wydanie w jęz.angielskim)

Internalisation dans les économies en transition (współautorzy: V. Slavicek, J. Matejovic). En: Des transports efficients pour l’Europe: Politiques pour l’internalisation des coűts externes. CEMT,  Éditions de l’OCDE, ISBN 9282122263, Paris 1998 (wydanie w jęz.francuskim)

Basic European Union regulations governing road transportation (współautor: J. Burnewicz). In: International transport and spedition in Poland 1998/99. Europa Busines. Warszawa 1998, ISBN 83-904422-2-1

Polish Foreign Trade Cargo Shipping Projections (współautor: A.Tylutki). In: International Transport and Forwarding in Poland. III Edition. Europa Business. ISBN 83-904422-1-3, Warszawa 1997

Initial experiences in adapting Polish transport to European Union conditions (współautor: J. Burnewicz). In: Poland and the European Union - between association and membership. Editors: P. Ch.Müller-Graff, A.Stępniak. Nomos Verlagsgesellschaft, ISBN 3-7890-4652-3, Baden-Baden 1997

Fiscal charges of transport enterprises in Europe (współautor: J.Burnewicz). In: Common Europe. Opportunities and Risks for Transport. PWE, Warszawa 1995


In Polish

Koszty i opłaty w transporcie (pod red. M.Bąk oraz współautorstwo  rozdziałów: 2,3 i 4). Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN……, Gdańsk 2009

Transformacja w Europie Środkowej i Wschodniej jako proces wpływający na dynamikę integracji europejskiej. W: Wybrane problemy integracji europejskiej. Pod red. A.Stępniaka, J.Stefaniak, J.Taraszkiewicz. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7531-067-2, Gdańsk 2008

Kalkulacja kosztów zewnętrznych transportu - krok naprzód w polityce Unii Europejskiej (współautorka: B.Pawłowska).  Oficjalna publikacja materiałów konferencyjnych na CD. Euro-Trans2008. SGH i Uniwersytet Szczeciński. Warszawa 2008

Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 83-7326-338-1, Gdańsk 2006 (rozprawa habilitacyjna)

Zasady i formy określania odpłatności użytkowników za korzystanie z różnych składników infrastruktury transportu. Rozdział w: Formy i metody finansowania infrastruktury transportu w Polsce. Problemy optymalizacji systemu finansowania infrastruktury transportu. Praca monograficzna pod red. A.S.Grzelakowskiego. Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, ISBN 83-7421-050-8, Gdynia 2005; oraz: Innowacyjne formy finansowania infrastruktury transportu w USA. Podrozdział w ww. monografii

Środki finansowe Unii Europejskiej jako czynnik przyspieszający zakończenie procesów transformacji gospodarczej w Europie Środkowo-Wschodniej. Rozdział w: Fundusze Unii Europejskiej a rozwój gospodarczy Polski. Praca zbiorowa pod red. E. Kaweckiej-Wyrzykowskiej. Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, ISBN 83-7379-047-5, Warszawa 2003

Nowe regulacje transportowe Unii Europejskiej wprowadzone w życie w latach 1999-2000  (współautorzy: J. Burnewicz, B.  Pawłowska, udział autorki 33%). Rozdział w: Dostosowanie polskiego transportu do Unii Europejskiej. Wyzwania dla przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 83 7326-004-8 i ISBN 83-88829-09-2, Gdańsk 2001

Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 83-7017-713-1, Sopot 1997 (monografia na podstawie rozprawy doktorskiej)

Swoboda ruchu turystycznego w świetle polityki transportowej i turystycznej Unii Europejskiej. Rozdział w: Ewolucja integracji gospodarczej w Unii Europejskiej. Wyzwania dla Polski. Praca zbiorowa pod red. A.Zielińskiej-Głębockiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 83-7017-761-1, Sopot 1997

Koszty zewnętrzne transportu samochodowego - skutki ich internalizacji dla firm przewozowych (współautorka: E. Adamowicz). Rozdział w: Wspólna Europa. Ekologiczne dylematy transportu i ekologii. Praca zbiorowa pod red. H.Brdulak, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, ISBN, 83-208-1109-0, Warszawa 1997

Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej. Rozdział w: Przemiany własnościowe w transporcie. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, ISBN 83-85843-73-6, Gdańsk 1997

Znaczenie restrukturyzacji transportu samochodowego dla strategii wzmacniania konkurencyjności firm i usług na rynku europejskim (współautor J. Burnewicz). Rozdział w: Strategie zmian strukturalnych w krajowym transporcie samochodowym i spedycji. Uniwersytet Szczeciński, Polska Izba Gospodarcza, ISBN 83-97249-05-X. Szczecin 1997

Prognoza przewozów ładunków polskiego handlu zagranicznego (współautorka A.Tylutki).  Rozdział w: Międzynarodowy transport i spedycja w Polsce 1997. Europa Business, ISBN 83-904422-1-3, Warszawa 1997

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw transportowych w Europie. Rozdział w: Wspólna Europa. Szanse i zagrożenia dla transportu (współautor: J. Burnewicz). PWE, ISBN-83-904801-0-7, Warszawa 1995

Koszty, podatki i ograniczenia ruchu w międzynarodowym transporcie samochodowym (współautor: J.  Burnewicz). Rozdział w: Międzynarodowy transport i spedycja w Polsce 1995/96. Europa Business, ISBN 83-904422-0-5, Warszawa 1995

Research interests
 • Economic development in the Central and Eastern European countries, international competitiveness studies
 • Heterodox economic theories (out-of the main stream) in explaining contemporary socio-economic problems (new institutional economics, public choice economics, incl. rent seeking analysis and constitutional economics,  neoliberalism, economic order concepts)
 • Transport economics and integration of transport modes and processes
 • Analysis of efficiency and effectiveness of transprot systems
 • Energy sector developments in the context of economic, ecological and political interrelations
 • Internatioal tourism, economic impacts, conditions and challenges of sector development
Other
Funkcje pełnione na Uczelni:
 • W kadencji od 2008 do 2012 prodziekan ds. kształcenia, od 2012 do 2016 prodziekan do spraw nauki i kształcenia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. 
 • członek Senackiej Komisji Kształcenia UG
 • członek Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej UG,
 • członek Wewnętrznego Zespołu Zapewnienia Jakości Kształcenia UG,
 • członek Komisji ds. wdrożenia Indeksu Elektronicznego w Uniwersytecie Gdańskim,
Funkcje pełnione na Wydziale Ekonomicznym:
 • kierownik studiów doktoranckich z ekonomii w języku angielskim,
 • przewodnicząca Komisji Programowo-Dydaktycznej na Wydziale Ekonomicznym,
 • przewodnicząca Wydziałowego Zespołu Jakości Kształcenia na Wydziale Ekonomicznym,
 • opiekun specjalności turystyka międzynarodowa na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze.

International research projects:

EU projects:

Fourth Framework Programme:

EXCOST, 1994-95 (External costs of transportation and internalisation),
SCENARIOS, 1996-97 (Scenarios for the Trans-European Network),
CODE-TEN, 1997-98 (Strategic Assessment of Corridor Developments, TEN Improvements and Extensions to the CEEC/CIS),
SCENES, 1998-2000 (European Transport Scenarios)

Fifth Framework Programme:

SPECTRUM, 2002-2005 (Study of policies regarding economic instruments complementing transport regulations and the undertaking of physical measures)
IMPRINT-EUROPE, 2003 (Implementing Reform in transport Effective Use of research on pricing in Europe), ekspertyza podwykonawcza
TEN-STAC, 2004 (Scenarios, traffic forecasts and analysis of corridors on the Trans-European network), ekspertyza podwykonawcza

Sixth Framework Programme:

HEATCO, 2005 (Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment). 6th Framework Programme (ekspertyza podwykonawcza)
GRACE, 2005-2006 (Generalisation of Research on Accounts and Cost Estimation)
IMPRINT-NET, 2006-2007 (Implementing Pricing Reforms in Transport Networking), member of the expert group - interurban road transport
CATRIN, 2007-2009 (Cost Allocation of Transport Infrastructure Cost)

Seventh Framework Programme:

INTERCONNECT, 2009-2011 (INTERCONNECTION BETWEEN SHORT AND LONG DISTANCE TRANSPORT NETWORKS)

Projects for the Europen Commission (TREMOVE, ASSESS), Europen Parliament, European Conference of Ministers of Transport, Spanish Ministry of Transport and other.

National research projects:

Individual grant KBN Nr 2 H02C 069 22 "Transformacja gospodarcza w krajach Europy Środkowej i Wschodniej na przykładzie transportu", 2002-2004

KBN grants:

nr PBZ-009-10 "Internalizacja kosztów zewnętrznych transportu i infrastruktury", 1998-1999

nr 2 H02C 079 23 23 "Optymalny model finansowania infrastruktury transportu w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej", 2004-2005

research projects for ministries.

 

Inne:

 • Zarządzanie pracą strony polskiej oraz koordynowanie zadań w międzynarodowych projektach badawczych w ramowych programach UE oraz projektach zleconych,
 • Aktywny udział w pozyskiwaniu środków na finansowanie prac badawczych (opracowywanie wniosków, współpraca z partnerami zagranicznymi),
 • Członek WCTR (World Conference on Transport Research) oraz EEFS (European Economics and Finance Society),
 • Członek Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.
 • Nagroda Kolegium Gospodarki Światowej SGH za wyróżniające osiągnięcia w badaniach  naukowych w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • Nagroda Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w zakresie nauk społecznych i humanistycznych,
 • Nagroda Indywidualna stopnia drugiego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za osiągnięcia naukowe,
 • Srebrny Krzyż Zasługi, sierpień 2002,
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, lipiec 2006
 • Nagroda Indywidualna stopnia pierwszego Rektora Uniwersytetu Gdanskiego za osiągnięcia naukowe, 2014
 • Przewodnicząca Komitetu organizacyjnego konferencji TranSopot 2014 Wyzwania rozwoju transportu w XXI wieku (2013, 2014).