Konkurs prac magisterskich i doktoranckich

Opublikowano 08 sierpnia 2019 roku
CEL KONKURSU

Celem konkursu jest:

 • zwiększanie zainteresowania absolwentów szkół wyższych oraz doktorantów problemami pracy i polityki społecznej;
 • ujawnienie utalentowanych osób, którym należy stworzyć warunki i zachęcać do pogłębiania wiedzy w wymienionych wyżej dziedzinach;
 • wskazywanie na kierunki i tematy prac odpowiadające aktualnym potrzebom systemu społeczno-gospodarczego kraju;
 • popularyzowanie wiedzy o problemach pracy i polityki społecznej.

PRZEDMIOT KONKURSU
 • Konkursem objęte są prace magisterskie i doktorskie zakończone w roku kalendarzowym 2018 i 2019, które podejmują w szczególności tematy związane z problematyką przedstawioną w regulaminie.
 • Za pracę zakończoną uważa się pracę obronioną, na podstawie której nadany został tytuł magistra lub stopień doktora.
 • Przedmiotem konkursu są zarówno prace przygotowane w ramach studiów dziennych, jak i wieczorowych oraz zaocznych.

UCZESTNICTWO W KONKURSIE

Zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje dziekan wydziału lub dyrektor jednostki nadającej
stopień doktora. Promotor może wskazać najwyżej 2 prace. Formularz zgłoszenia pracy
do pobrania ze strony www.ipiss.com.pl

 • Zgłoszenie pracy do konkursu wymaga przesłania:
  1. Rekomendacji promotora bądź opiekuna naukowego pracy zawierającej informacje o walorach naukowych i aplikacyjnych pracy;
  2. Pracy, stanowiącej przedmiot zgłoszenia (wydruk w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej w pliku PDF);
  3. Opinii recenzentów pracy;
  4. Danych kontaktowych autora pracy (adres do korespondencji, tel. kom., adres mailowy).
 • Pracę można zgłosić tylko do jednej edycji konkursu.
 • Zgłoszenie pracy do konkursu powinno być dokonane w terminie do 21 października 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

  Zgłoszenia należy kierować pod adresem:
  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
  01-022 Warszawa, ul. J. Bellottiego 3 b

  z dopiskiem na kopercie „Konkurs na najlepsze prace magisterskie i doktorskie”.
  Prace nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi.

  Szczegółowe informacje: www.ipiss.com.pl
  Barbara Sajkiewicz e-mail:b.sajkiewicz@ipiss.com.pl
  tel.: (+48 22) 53 67 511 lub (+48 22) 53 67 537

ORGANIZACJA KONKURSU
 • Konkurs jest organizowany przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Patronat nad uroczystością wręczenia nagród w konkursie sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Konkurs jest przeprowadzany odrębnie dla dwóch kategorii prac:
  • magisterskich,
  • doktorskich.
 • Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.
 • Przewodniczący Komisji Konkursowej może, za zgodą Komisji, powołać recenzentów spoza Komisji Konkursowej, dla dokonania oceny zgłoszonych prac.
 • Organizacyjną obsługę działalności Komisji Konkursowej zapewnia Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

ZASADY I OGÓLNE KRYTERIA OCENY

Komisja Konkursowa dokonuje oceny zgłoszonych prac konkursowych,
biorąc pod uwagę:

 • tematyczną zgodność pracy z ustalonym zakresem konkursu,
 • aktualność i oryginalność podjętego tematu,
 • poznawczą i merytoryczną wartość pracy konkursowej,
 • przydatność pracy dla rozwoju teorii i/lub doskonalenia praktyki,
 • właściwość zastosowania metod badawczych oraz poprawność interpretacji i opracowania wyników badań,
 • formę ujęcia oraz prezentacji tematu.

Na konkurs będą przyjmowane prace napisane w języku polskim lub angielskim.
Na podstawie dokonanej oceny prac konkursowych Komisja Konkursowa przyznaje nagrody i wyróżnienia.

Wyniki konkursu będą ogłoszone
w terminie
do 19 grudnia 2019 r.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Najlepsze prace w obrębie dwóch kategorii (prac magisterskich i prac doktorskich) premiowane są nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Patrona konkursu oraz honorowymi wyróżnieniami.

Najlepsza praca z zakresu ubezpieczeń społecznych może być nagrodzona nagrodą specjalną Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Istnieje możliwość opublikowania artykułów opracowanych na podstawie nagrodzonych i wyróżnionych prac na łamach „Polityki Społecznej”, „Zarządzania Zasobami Ludzkimi”, „Edukacji Ekonomistów i Menedżerów”, „Rynku Pracy”,
„Niepełnosprawności i Rehabilitacji”


POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Interpretacja założeń i trybu przeprowadzania konkursu należy do Komisji Konkursowej.
 • Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 • Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo unieważnienia konkursu, innego podziału nagród lub nie przyznania nagrody.

WYKAZ PROBLEMATYKI
PRAC MAGISTERSKICH I DOKTORSKICH

I. Problemy pracy
Rynek pracy: segmentacja, elastyczność, formy aktywności ekonomicznej, polityka rynku pracy: instytucje, instrumenty, procesy integracji europejskiej
Bezrobocie, środki i metody przeciwdziałania
Migracje zarobkowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wynagrodzenia i systemy motywacyjne
Czas pracy, elastyczne systemy organizacji czasu pracy
Rozwój zawodowy i zawodoznawstwo
II. Polityka społeczna
Teoretyczne problemy polityki społecznej
Społeczne problemy integracji europejskiej
Podmioty: publiczne i niepubliczne; instytucje i instrumenty polityki społecznej
Społeczeństwo obywatelskie, dialog obywatelski, problemy kapitału społecznego
Zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia społeczne
Problemy redystrybucji dochodów
Zróżnicowania społeczne, ubóstwo, wykluczenie społecznie i metody przeciwdziałania
Rodzina i polityka rodzinna
Społeczno-ekonomiczna sytuacja grup szczególnego ryzyka
Uwarunkowania i skutki pracy zawodowej kobiet
III. Prawo pracy i zbiorowe stosunki pracy w ramach nauk o pracy i polityce społecznej
Indywidualne i zbiorowe prawo pracy; dialog społeczny
Międzynarodowe i europejskie prawo pracy


Formularz zgłoszenia pracy