Praca dyplomowa

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Art. 76 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1668, z późn. zm.)), „Jeżeli praca dyplomowa jest pracą pisemną, uczelnia sprawdza ją przed egzaminem dyplomowym z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego, o którym mowa w art. 351 ust. 1”.

Oznacza to, że wszystkie prace dyplomowe studentów Wydziału Ekonomicznego od 2015 r. podlegają sprawdzeniu programem antyplagiatowym.
Obowiązuje termin złożenia pracy na przynajmniej 2 tygodnie przed planowaną datą egzaminu licencjackiego/magisterskiego.

Pracę dyplomową należy złożyć w 3 wydrukowanych egzemplarzach (w tym egzemplarz archiwalny wydrukowany dwustronnie).

 

1)  Do egzemplarza archiwalnego należy dołączyć:
 a)Wersję elektroniczną na płycie CD lub DVD (szczegółowa informacja nt. formatów plików w punkcie 4)
 b)Oświadczenie o zgodności wersji papierowej złożonej pracy dyplomowej z wersją elektroniczną zawartą na płycie CD lub DVD (poświadczone przez autora i opiekuna pracy dyplomowej)
 c)Oświadczenie o samodzielności wykonania pracy dyplomowej
d)Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej
e)Plik z opisem pracy dyplomowej, wygenerowany ze strony: http://opispracy.ug.edu.pl/  (gdy praca dyplomowa powstała w języku innym niż polski pola opisowe np. słowa kluczowe, tytuł, spis treści itd. należy wypełnić w tym języku, w którym powstała praca)
f)Nazwy plików pdf i word nazwać Nazwisko Imię

 

2) Pliki do pobrania:
 Wzór strony tytułowej pracy dyplomowej zaakceptowany przez Senacką Komisję ds. Kształcenia Uniwersytetu Gdańskiego (strona tytułowa pracy dyplomowej nie może zawierać logo UG)
 Aktualnie obowiązujące wzory oświadczeń o samodzielności wykonania pracy dyplomowej
Oświadczenie o zgodności wersji papierowej złożonej pracy dyplomowej z wersją elektroniczną zawartą na płycie CD
Oświadczenie o udostępnieniu pracy dyplomowej

 

3) 7 dni przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej do dziekanatu należy złożyć:
 a)rozliczoną kartę obiegową (karta obiegowa)
 b)pokwitowanie uiszczenia opłaty za dyplom w wysokości 60 zł (dotyczy opłat w kasie UG).
c)dokumenty potwierdzające umiejętności, kwalifikacje i doświadczenia studenta zdobyte na Uczelni lub poza Uczelnią na podstawie skierowania z UG, które na życzenie studenta mogą być umieszczone w suplemencie.

 

4) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UG nr 26/R/13  na płycie  CD/DVD powinno znajdować się:
 a)Praca dyplomowa w jednym pliku źródłowym (np. MS-WORD)
 b)Praca dyplomowa w formacie tekstowym w standardzie kodowania Unicode (patrz instrukcja) z polskimi czcionkami – Uwaga: przed zapisaniem pliku należy z pracy usunąć następujące elementy: spis treści, oświadczenia, spis tabel, spis rysunków, załączniki, wszystkie tabele i grafikę (rysunki, wykresy, zdjęcia itp.)
 c)Praca dyplomowa w formacie PDF (na stronie Ośrodka Informatycznego UG udostępniona jest dla studentów instrukcja instalacji i zastosowania programu PDF Creator - http://www.ug.edu.pl/pl/oi/instrukcje_pdf/)
 d)Plik ( xml ) opisu pracy wygenerowany ze strony: http://opispracy.ug.gda.pl/

 

Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego nr 70/R/15 z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie postępowania z pracami dyplomowymi studentów Uniwersytetu Gdańskiego