dr hab. Marek Szczepaniec, profesor Uniwersytetu Gdańskiego

stanowisko:
prof. UG
funkcja:
telefon:
058-523-1237
tel. sekretariat:
1324
nr pokoju:
223
WWW:
Inne funkcje:
Informacje dla studentów

Wykład z Makroekonomii 1 w poniedziałek 23.11.2020 o godz. 13:30 w MS Teams.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWZlOWZmMDctYjg2MC00ZmE5LWEzYmEtMjc1ODE0YmM4Yjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221a550051-370e-4b6a-9667-0fa07afdf99d%22%7d

 

Ćwiczenia z Zachowań konsumenckich i marketingu relacyjnego w poniedziałek 23.11.2020 o godz. 15:15 w MS Teams.

Link do spotkania:

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YWU4Yjc0M2MtYzk5OS00NTI2LWEzMTUtMThjZmEwZGUzMmQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221a550051-370e-4b6a-9667-0fa07afdf99d%22%7d

 

Seminarium magisterskie w środy o godz. 9:45 w MS Teams

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzE0MmJlYzQtOTc3OS00YTExLWI3MjAtMjgyMzFmYzZiNWU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221a550051-370e-4b6a-9667-0fa07afdf99d%22%7d