Moduły specjalnościowe na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze

Od roku akademickiego 2022/2023 na studiach niestacjonarnych (II stopień) wprowadzone zostają tzw. moduły specjalnościowe.

Począwszy od pierwszego semestru studiów Student realizuje przedmiot ogólny, grupę przedmiotów podstawowych oraz grupę przedmiotów kierunkowych. Natomiast od semestru drugiego Student co semestr wybiera moduł specjalnościowy, na który składa się kilka przedmiotów dotyczących wybranego obszaru międzynarodowych stosunków gospodarczych.

Specyfika programu modułowego polega na umożliwieniu dokonania wyboru pomiędzy różnymi zakresami tematycznymi w kolejnych semestrach studiów. Dzięki temu student, kierując się własnymi zainteresowaniami i ambicjami, samodzielnie tworzy własną ścieżkę kształcenia.

Moduły w poszczególnych semestrach mają różny charakter, począwszy od zagłębienia się w określone obszary międzynarodowej praktyki gospodarczej, poprzez zbadanie efektywności procesów gospodarczych zachodzących na rynkach zagranicznych, a skończywszy na narzędziach usprawniających te procesy. Samodzielne kształtowanie ścieżki rozwoju umożliwia studentowi uzyskanie kompleksowej wiedzy niezbędnej w pracy w przedsiębiorstwach międzynarodowych lub do prowadzenia biznesu w skali międzynarodowej na własny rachunek.


UKŁAD MODUŁÓW SPECJALNOŚCIOWYCH NA POSZCZEGÓLNYCH SEMESTRACH:

 
II semestr:
Moduł A1: Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw (MEP)
albo
Moduł A2: Projekty w biznesie międzynarodowym (PBM)

III semestr:
Moduł B1: Strategie w biznesie międzynarodowym (SBM)
albo
Moduł B2: Transport morski w biznesie międzynarodowym (TMBM)

IV semestr:
Moduł C1: Wyzwania w biznesie międzynarodowym (WBM)
albo
Moduł C2: Społeczna odpowiedzialność biznesu (SOB)


Co semestr Student wybiera jeden spośród dwóch oferowanych w danym semestrze modułów. Uruchomienie modułu specjalnościowego uzależnione jest od preferencji wskazanych przez studentów studiów niestacjonarnych na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze. Moduł nie uruchomi się, jeśli nie zapisze się na niego wymagana liczba studentów (zgodnie z Uchwałą nr 71/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku).


Program specjalności
 
Opis modułów specjalnościowych:

II semestr:

Moduł A1: Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw (MEP)

Ekspansja na rynki zagraniczne stanowi współcześnie podstawę realizacji strategii rozwoju niemal każdego przedsiębiorstwa. Od osób zarządzających przedsiębiorstwem wymaga wiedzy i umiejętności nie tylko w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym, ale również zrozumienia procesów zachodzących w ich otoczeniu oraz związanych z nimi zagrożeń. Moduł Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw jest pierwszym z modułów w ramach spójnej ścieżki modułowej, mającej na celu kształcenie przyszłych menedżerów w przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym oraz przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje firmy w otoczeniu globalnym. Przeznaczony jest dla Studentów, którzy w przyszłości chcą pełnić zarówno funkcje menedżera wszystkich szczebli, a także tych, którzy realizują się jako liderzy zespołów.

Zaletą modułu Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw jest fakt, że treści teoretyczne analizowane są w oparciu o przykłady z praktyki gospodarczej, zajęcia mają charakter warsztatowy i prowadzone są przez osoby mające doświadczenia w biznesie międzynarodowym.


W ramach modułu realizowane są cztery przedmioty:

Ekspansja przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, którego celem jest przekazanie uporządkowanej i pogłębionej wiedzy na temat motywów, form oraz ryzyka ekspansji zagranicznej przedsiębiorstw. Analiza case study wskaże na skuteczne strategie ekspansji i kluczowe wyzwania w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwa;

Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie międzynarodowym, w ramach którego Student zdobędzie pogłębioną wiedzą dotyczącą zarządzania finansami współczesnego przedsiębiorstwa w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, pozna uwarunkowania, zasady i konsekwencje decyzji finansowych podejmowanych w jego strukturach mające na celu rozwój;

Zarządzanie projektem międzynarodowym, którego celem jest nabycie wiedzy z zakresu uwarunkowań prowadzenia projektów, w tym zasad planowania, analizy ryzyka oraz monitorowania postępów projektu realizowanego w otoczeniu międzynarodowym;

Zagraniczne rynki branżowe, w ramach którego analizowana jest specyfika wybranych rynków branżowych oraz specyficzne dla nich uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej.


Moduł A2: Projekty w biznesie międzynarodowym (PBM)

W ramach modułu Projekty w biznesie międzynarodowym Student zdobędzie wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu realizacji projektów. Obecnie metoda projektowa wykorzystywana jest zarówno w małym i dużym biznesie, jaki i administracji publicznej. Tak więc znajomość zasad realizacji projektów jest kluczowa, zarówno przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej, jak i w pracy w biznesie i administracji publicznej.
W ramach modułu Projekty w biznesie międzynarodowym Studentowi przekazana zostanie wiedza i umiejętności, które pozwalają na samodzielne stworzenie i realizację udanego projektu biznesowego oraz na pracę w różnych rolach w zespołach projektowych. W trakcie zajęć realizowanych w ramach modułu słuchacze poznają: − metody i techniki zarządzania projektami; - teorię i praktykę realizacji projektów biznesowych; - specyfikę realizacji projektów finansowanych ze źródeł UE; - zasady finansowania i budżetowania projektów; - narzędzia informatyczne wspierające realizację projektów.
W ramach modułu nacisk położony zostanie na nabycie przez Studentów wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania i realizacji projektów. Zajęcia realizowane w ramach modułu będą miały przede wszystkich charakter warsztatowy.


III semestr:

Moduł B1: Strategie w biznesie międzynarodowym (SBM)

Strategie w biznesie międzynarodowym to drugi z modułów w ramach spójnej ścieżki modułowej, mającej na celu kształcenie przyszłych menedżerów w przedsiębiorstwach działających na rynku międzynarodowym oraz przyszłych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje firmy w otoczeniu globalnym. W ramach modułu Strategie w Biznesie Międzynarodowym Studenci poznają zagadnienia związane z kształtowaniem konkurencyjnej i wygrywającej oferty na rynkach zagranicznych, skuteczną ekspansją handlową, w tym budowaniem międzynarodowych struktur handlowych i zarządzaniem sprzedażą, a także będą mieli możliwość doskonalenia kompetencji w obszarze negocjacji. Dopełnieniem wiedzy są zagadnienia związane z całokształtem cyklu transakcyjnego w obrocie międzynarodowym.
Moduł Strategie w Biznesie Międzynarodowym jest modułem szczególnie nastawionym na aspekty praktyczne skutecznej ekspansji na rynki zagraniczne, a poprzez liczne ćwiczenia i konwersatoria pozwala nie tylko nabyć niezbędną wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim rozwinąć umiejętności jej praktycznego zastosowania.


Moduł B2: Transport morski w biznesie międzynarodowym (TMBM)

Oferta studiów w ramach modułu Transport morski w biznesie międzynarodowym jest adresowana do Studentów, którzy chcieliby związać swoją karierę zawodową z biznesem międzynarodowym, a w szczególności z przedsiębiorstwami uczestniczącymi w międzynarodowej wymianie towarowej lub przedsiębiorstwami (w tym transportowymi lub logistycznymi) obsługującymi tę wymianę. Obecnie ponad 80% wolumenu handlu światowego stanowi handel morski, a to oznacza, że zdecydowana większość dóbr będących przedmiotem wymiany międzynarodowej jest przewożona drogą morską. Współczesne przedsiębiorstwa, uczestniczące w handlu zagranicznym, ale także przedsiębiorstwa funkcjonujące w szybko rozwijającym się sektorze usług logistycznych (nazywanych w Polsce sektorem TSL, tj. przedsiębiorstwa transportowe, w tym portowe, spedycyjne i logistyczne) potrzebują specjalistów znających specyfikę handlu morskiego.
Zawieranie transakcji dotyczących realizacji procesów transportowych ładunków z wykorzystaniem drogi morskiej wymaga specjalistycznej wiedzy nie tylko w zakresie dokumentacji handlowej i transportowej, prawa morskiego, funkcjonowania rynków usług żeglugowych i portowych oraz lądowo-morskich łańcuchów transportowych, ale także wyzwań związanych ze zmianami klimatu, stymulujących wdrażanie w transporcie morskim  innowacji służących ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego, oraz realizacją koncepcji zrównoważonego rozwoju.
W ramach modułu Studenci zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje z przedmiotów Międzynarodowy handel morski, Międzynarodowe prawo morza i prawo morskie, Polityka żeglugowa i portowa, Międzynarodowe rynki żeglugowe i portowe oraz Zrównoważony transport morski. Zapoznają się z istotą i znaczeniem handlu morskiego, a w szczególności z formalnoprawnymi uwarunkowaniami jego rozwoju oraz rolą transportu morskiego w obsłudze handlu międzynarodowego; zdobywają wiedzę o prawie morskim i międzynarodowym prawie morza (poznając instytucje prawa morskiego), umowach przewozu ładunków drogą morską, a także o wypadkach morskich; poznają metody i narzędzia kształtowania warunków działalności morskiej żeglugi handlowej oraz funkcjonowania portów morskich, umożliwiające osiągnięcie celów zgodnych z interesami państw morskich i organizacji międzynarodowych będących podmiotami polityki żeglugowej i portowej. Dowiadują się, jak funkcjonują i rozwijają się międzynarodowe rynki usług żeglugowych i portowych, poznają płaszczyzny konkurencji na tych rynkach oraz czynniki konkurencyjności ich uczestników. Zapoznają się z najważniejszymi wyzwaniami dotyczącymi funkcjonowania i rozwoju transportu morskiego, zwłaszcza w kontekście zmian klimatu i konieczności realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju. Nabywają umiejętności identyfikacji przyczyn, prawidłowości i konsekwencji wprowadzania zmian w funkcjonowaniu przedsiębiorstw armatorskich i portowych, które mają ograniczyć ich szkodliwe emisje do środowiska naturalnego. Uczą się dostrzegać konieczność wdrażania ekoinnowacji w transporcie morskim i podejmowania działań służących jego zrównoważonemu rozwojowi.


IV semestr:

Moduł C1: Wyzwania w biznesie międzynarodowym (WBM)

Dzisiejsza skala zmian i nieprzewidywalność ich kierunków wymaga od zarządzających wiedzy i umiejętności w zakresie funkcjonowania organizacji międzynarodowych. Stawia to przed zarządzającymi konieczność sprostania różnorodnym wyzwaniom jakie niesie ze sobą globalizacja, zwłaszcza potrzebę intensywnego wykształcenia „miękkich” kompetencji w różnych aspektach funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych.

Problematyka modułu Wyzwania w biznesie międzynarodowym doskonale koresponduje z zagadnieniami realizowanymi w ramach modułów Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw i Strategie w biznesie międzynarodowym. Celem modułu jest wskazanie na najważniejsze wyzwania, przed jakimi staje biznes międzynarodowy, szczególnie z punktu widzenia kształtowania relacji pracowniczych oraz sposobów rozwiązywania zaistniałych problemów. Moduł ten przeznaczony jest dla studentów, którzy w przyszłości chcą pełnić funkcje zarówno menedżera wszystkich szczebli, jak i lidera zespołów w przedsiębiorstwie. Pozwala również brać pod uwagę budowanie ścieżek kariery, pełnienie roli coacha czy konsultanta w biznesie międzynarodowym. Dla chętnych możliwa jest również indywidualna charakterystyka osobowości, która daje możliwość określenia indywidualnych   predyspozycji do pełnienia roli menedżera w biznesie międzynarodowym.
Układ przedmiotów i ich treść stanowi spójną całość. Rozważania teoretyczne ilustrowane są konkretnymi przykładami pochodzącymi z praktyki – krótkimi informacjami ukazującymi ciekawe, wartościowe lub kontrowersyjne przypadki dotyczące rozważanych zagadnień.  Nacisk położony jest na zdobycie przez studentów praktycznych umiejętności pozwalających na skuteczne rozwiązywanie różnorodnych wyzwań, stąd zajęcia będą miały przede wszystkim charakter warsztatowy. Moduł Wyzwania w biznesie międzynarodowym poprzez swoją praktyczną formę i połączenie doświadczeń praktyków z różnych dziedzin, zapewnia kompleksową wiedzę i skutecznie rozwija umiejętności wykorzystane w każdej organizacji, której zależy nie tylko na przetrwaniu, ale na osiąganiu najlepszych możliwych rezultatów

W ramach tego modułu realizowane są cztery przedmioty.

Przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi na rynku globalnym umożliwia pogłębienie wiedzy na temat głównych problemów i wyzwań stojących przed zarządzającymi personelem w przedsiębiorstwach międzykulturowych. Szczególne miejsce w tym przedmiocie stanowi problematyka komunikacji i inteligencji międzykulturowej oraz ścieżka rozwoju expatów.

Przedmiot Przedsiębiorstwo inkluzywne zwraca uwagę na nowy model zarządzania, którego filarami są: różnorodność oraz inkluzywność.  Różnorodność jest rzeczywistością a inkluzywność wyborem stwarzającym możliwość odnalezienia się w tej różnorodności. Wspierając podejście inkluzywne przedsiębiorstwo z jednej strony akceptuje i szanuje różnice dotyczące wszystkich obszarów zróżnicowania kadry między innymi: płci, wieku, narodowości, orientacji seksualnych, pochodzenie czy stanu cywilnego, z drugiej pozwala pracownikom odnaleźć w tej różnorodności własne sposoby dojścia do sukcesu. charakteryzujący nas sposób zachowania, ale również stosowane p

Przedmiot Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie umożliwia pogłębienie wiedzy na temat strategii zarządzania kryzysem, który w zglobalizowanej gospodarce często prowadzi do bankructwa wielu przedsiębiorstw. Każda nieprzewidziana, gwałtowna zmiana w samej organizacji lub w jej   otoczeniu może stanowić dla zarządzających ogromne wyzwanie. Opracowanie modelu skutecznego zarządzanie kryzysem tak, aby spowodował jak najmniejsze straty materialne i psychologiczne dla organizacji to jedno z wyzwań, któremu muszą sprostać współcześni menedżerowie.  

Przedmiot Zarządzanie zmianą w przedsiębiorstwie międzynarodowym koncentruje się na zagadnieniach związanych z koniecznością wprowadzanie zmian w przedsiębiorstwie niezbędnych do jego efektywnego funkcjonowania w ciągle zmieniającym się otoczeniu. Umiejętność skutecznego wprowadzania zmian w organizacji to nieodłączna część biznesu międzynarodowego i ważne kompetencje liderów przyszłości.


Moduł C2: Społeczna odpowiedzialność biznesu (SOB)

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego jest najważniejszym wyzwaniem stojącym przed współczesnymi gospodarkami. Z jednej strony przejście do gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonej produkcji i konsumpcji, czy też włączenie społeczne są konieczne dla ochrony środowiska i zapewnienia godnych warunków życia przyszłych pokoleń. Z drugiej strony, uwarunkowania te stawiają trudne zadania przed podmiotami gospodarczymi i wymagają określenia nowych strategii biznesowych, zgodnych z nowym paradygmatem rozwoju, a jednocześnie pozwalających kreować wartość dla właścicieli i interesariuszy.
Moduł Społeczna odpowiedzialność biznesu powstał w odpowiedzi na potrzeby podmiotów gospodarczych, instytucji otoczenia gospodarczego i wszystkich tych osób, które pragną poznać znaczenie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedmioty, zaproponowane w niniejszym module, pozwalają spojrzeć na problematykę zrównoważonego rozwoju z kilku perspektyw: przedsiębiorstwa, pracownika, konsumenta, ale także drobnego przedsiębiorcy, czy każdej osoby zaangażowanej społecznie.   
Teoria i uwarunkowania i społecznej odpowiedzialności biznesu to przedmiot, w trakcie którego zostaną omówione fundamentalne pojęcia z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, metody pomiaru wpływu przedsiębiorstwa na środowisko, a także teorie społeczno-psychologiczne wyjaśniające CSR, również w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi.
Świadomość konsumencka to przedmiot, w trakcie którego uwaga zostanie skupiona na kluczowych pojęciach i trendach w postępowaniu nabywców indywidualnych w odniesieniu do zrównoważonej konsumpcji, a także na konfliktach etycznych i odpowiedzialności konsumenta. W trakcie zajęć zostaną zaprezentowane metody perswazji i manipulacji w trakcie procesu zakupowego oraz zagadnienia ochrony konsumenta.
Głównym celem przedmiotu Finansowanie społecznościowe jest pokazanie możliwości formy finansowania przedsięwzięć przez społeczność, które może być z powodzeniem wykorzystywane do sfinansowania inicjatyw zarówno komercyjnych, jak i społecznych. W trakcie zajęć zostanie przyjęta praktyczna perspektywa, studenci będą pracować na realnych projektach, analizować czynniki ich sukcesu, także z zastosowaniem metod statystycznych oraz nauczą się jak tworzyć efektywną kampanię.
Celem przedmiotu Analiza danych biznesowych w społecznie odpowiedzialnym przedsiębiorstwie jest zwiększenie umiejętności analizy danych, co pozwoli studentom na samodzielne rozwiązywanie problemów analitycznych w przedsiębiorstwach, w szczególności tych, które przygotowują się do wprowadzenia raportowania w zakresie CSR. Zajęcia odbywać się będą przy wykorzystaniu raportów CSR spółek i w oparciu o realne dane.
Przedmiotem opartym w pełni na studiach przypadku są Strategie zrównoważonego rozwoju – studia przypadku. W jego trakcie studenci uzyskają wiedzę, w jaki sposób są ujmowane i wdrażane zasady społecznej odpowiedzialności biznesu w strategiach przedsiębiorstw. Analiza przypadków pozwoli na lepsze zrozumienie mechanizmów implementacji oraz sposobów inkorporacji 3P (people, planet, profit).

Korzyści: zdobycie wiedzy z obszaru zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, której brak jest aktualnym problemem w wielu instytucjach; zwiększenie umiejętności analizy, wizualizacji i interpretacji danych, które są wspomagające w rozwiązywaniu złożonych problemów biznesowych; zdobycie umiejętności krytycznej oceny działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa i inne podmioty w zakresie zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności; zdobycie umiejętności rozróżnienia  działań pozornych od tych, które mają realny wpływ na osiągnięcie zrównoważonych celów.