Moduły specjalnościowe na studiach niestacjonarnych II stopnia na kierunku Ekonomia

Od roku akademickiego 2020/2021 na studiach niestacjonarnych (II stopień) wprowadzone zostają tzw. moduły specjalnościowe.
Student od  pierwszego semestru studiów realizuje przedmiot ogólny, grupę przedmiotów podstawowych oraz grupę przedmiotów kierunkowych. Natomiast od semestru drugiego student wybiera moduł specjalnościowy, w skład którego wchodzi kilka przedmiotów.

Specyfika takiego programu polega na umożliwieniu dokonania wyboru pomiędzy różnymi zakresami tematycznymi w kolejnych semestrach studiów. Dzięki temu student, kierując się własnymi zainteresowaniami i ambicjami, może samodzielnie stworzyć własną ścieżkę kształcenia.

Moduły w poszczególnych semestrach mają różny charakter, począwszy od zagłębienia się w określone sfery życia gospodarczego, poprzez zbadanie efektywności procesów gospodarczych, a skończywszy na narzędziach usprawniających te procesy. Samodzielne kształtowanie ścieżki rozwoju umożliwia studentowi uzyskanie kompleksowej wiedzy niezbędnej w pracy ekonomisty.

Jednocześnie kandydaci, który zainteresowani są akredytowanym programem ACCA mogą również taką ścieżkę wybrać. Dla tych studentów dodatkowo przygotowano zestaw przedmiotów już w semestrze pierwszym w ramach modułu  Wprowadzenie do finansów ACCA.
Inne moduły wybierane są od drugiego semestru studiów (Logistyka i transport, Finanse w przedsiębiorstwach, Doskonalenie procesów gospodarczych, Sprawozdawczość i audyt, Innowacyjne technologie informacyjne, Gospodarowanie finansami).

Układ modułów specjalnościowych w poszczególnych semestrach:


 
I semestr: (dodatkowy moduł dla studentów zainteresowanych akredytowaną ścieżką ACCA : Wprowadzenie do finansów ACCA


II semestr:
B1: Moduł: Logistyka i transport
B2: Moduł: Finanse w przedsiębiorstwach


III semestr:
C1: Moduł: Doskonalenie procesów gospodarczych
C2: Moduł: Sprawozdawczość i audyt


IV semestr:
D1: Moduł: Innowacyjne technologie informacyjne
D2: Moduł: Gospodarowanie finansami


Uruchomienie modułu specjalnościowego uzależnione będzie od preferencji wskazanych przez studentów studiów niestacjonarnych na kierunku ekonomia. Moduł nie uruchomi się, jeśli nie zapisze się na niego wymagana liczba studentów (zgodnie z Uchwałą nr 71/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 maja 2019 roku).


Program specjalności
 

Opis modułów specjalnościowych:


A1: Wprowadzenie do finansów ACCA
Moduł przeznaczony jest dla studentów, pragnących w czasie studiów zdawać egzaminy z prestiżowej kwalifikacji Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Studenci, którzy wybrali ścieżkę ACCA wybierają moduł "Wprowadzenie do finansów ACCA" już na pierwszym semestrze studiów.

W ramach tego modułu znajdują się dwa przedmioty oparte na programie ACCA. Pierwszy to Podstawy wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości, będący wprowadzeniem do kwalifikacji ACCA i obejmujący swoim zakresem programowym trzy pierwsze egzaminy z tej kwalifikacji: Accountant in Business, Management Accounting oraz Financial Accounting. Studenci, którzy zapiszą się do ACCA, uzyskują również prawo do zwolnienia z trzech wymienionych powyżej egzaminów w ACCA.

Drugim przedmiotem opartym na programie ACCA jest Prawo handlowe. Przedmiot ten uzupełnia wiedzę z Prawa gospodarczego (przedmiotu obowiązkowego dla całego kierunku studiów). Dla chętnych istnieje możliwość zdania specjalnego akredytowanego przez ACCA egzaminu obejmującego Prawo gospodarcze i Prawo handlowe. W ten sposób studenci zyskują prawo do zwolnienia z egzaminu ACCA Corporate and Business Law.

Zwolnienia łączą się z opłatami wnoszonymi do ACCA, więcej na stronie:
http://ekonom.ug.edu.pl/web/acca/index.html?lang=pl&ao=studia_na_specjalnosci_finanse_w_przedsiebiorstwach_akredytowanej_przez_acca


B1: Moduł: Logistyka i transport

Logistyka jest dziedziną wiedzy, która odnosi się niemal do każdej celowej aktywności człowieka i to nie tylko w zakresie jego działalności gospodarczej, ale także w realizacji każdej jego funkcji życiowej. Każdy proces gospodarczy, niezależnie od tego czy ma charakter produkcji rzeczowej, czy usługowej, niezależnie od tego czy jest realizowany w ramach jednej organizacji, czy też w kooperacji z innymi, wymaga dla swojego urzeczywistnienia różnego rodzaju działań logistycznych, polegających na skoordynowanym, zsynchronizowanym z każdym realizowanym procesem produkcyjnym zapewnianiu zasobów, niezbędnych dla realizowalnych procesów gospodarczych. Zadania logistyczne obejmują zasoby rzeczowe, ludzkie i informacyjne, które muszą być zapewnione w odpowiednim miejscu, we właściwym czasie, po akceptowalnych kosztach. Znaczącą rolę w realizacji właśnie takich celów logistycznych pełni transport. Procesy transportowe przesądzają zarówno o czasie trwania całego procesu logistycznego, podobnie jak koszt procesu transportowego jest często główną pozycją kosztów całego wsparcia logistycznego niemal każdej działalności gospodarczej, nie mówiąc o dostępności transportowej na określonym obszarze gospodarowania.

Obsługa logistyczna gospodarowania może być realizowana w ramach samoobsługi przez podmioty wytwarzające wszelkie dobra lub też zamawiana na rynku u producentów, wytwórców takich usług. Korzyści ekonomiczne wynikające ze specjalizacji produkcji w sposób naturalny przyczyniły się do powstania sektora usług logistycznych, często określonych w Polsce jako sektor TSL (transport, spedycja, logistyka). Usługa logistyczna stała się towarem i funkcjonuje obecnie w pełnych uwarunkowaniach rynkowych w globalnej gospodarce. Gospodarowanie procesami i systemami logistycznymi wymaga specjalistycznej wiedzy o celach i funkcjach logistyki oraz umiejętności identyfikacji i optymalizacji procesów i systemów logistycznych, która ma zawsze charakter wielokryterialny. Powszechnie obowiązujące kryteria minimalizacji kosztu, czasu w obsłudze logistycznej przyjmują nowy wymiar zależności trade off, a kryterium minimalizacji kosztów ma zastosowanie jedynie w rachunku kosztów całkowitych: produkcyjnych i logistycznych. Logistyka staje się coraz bardziej rozległym polem walki konkurencyjnej na lokalnych i globalnych rynkach. Jest też źródłem szeroko rozumianej kreatywności rozwiązań innowacyjnych we współczesnym świecie.


B2: Moduł: Finanse w przedsiębiorstwach

Studenci modułu Finanse w przedsiębiorstwach mają możliwość zdobywania wiedzy z zakresu Zarządzania wynikiem przedsiębiorstwa oraz Podatków.

W ramach Zarządzania wynikiem przedsiębiorstwa studenci poznają m. in. specjalistyczne techniki rachunku kosztów oraz rachunkowości zarządczej, techniki podejmowania decyzji, budżetowanie, rachunek kosztów standardowych i analizę odchyleń oraz systemy zarzadzania wynikiem przedsiębiorstwa.

Przedmiot Podatki umożliwi studentom zapoznanie się z polskim systemem podatkowym, w tym ze specyfiką zobowiązań z tytułu podatków dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz z podatkiem od towarów i usług.

Atutem studiowania w ramach tego modułu są zajęcia z doradcą podatkowym oraz wykładowcami posiadającymi wiedzą praktyczną, a także dyplomy prestiżowej organizacji Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Dla chętnych istnieje możliwość zdawania egzaminów uniwersyteckich akredytowanych przez ACCA. Zdanie egzaminów w formule ACCA nie tylko umożliwia rozliczenie semestru studiów na uczelni, ale i uprawnia dodatkowo do zwolnień z egzaminów Performance management oraz Taxation w ACCA.

Zwolnienia łączą się z opłatami wnoszonymi do ACCA, więcej na stronie:
http://ekonom.ug.edu.pl/web/acca/index.html?lang=pl&ao=studia_na_specjalnosci_finanse_w_przedsiebiorstwach_akredytowanej_przez_acca


C1: Moduł: Doskonalenie procesów gospodarczych

Procesy gospodarcze są jedynym elementem systemów gospodarczych, które wraz ze zdarzeniami gospodarczymi (np. sytuacją otrzymania zamówienia), zasobami (ludzkimi, materiałowymi, informacyjnymi, pieniężnymi) i relacjami je łączącymi, umożliwiają transformację wymienionych zasobów w produkty i usługi zaspokajające potrzeby ludzkie.  Ze względu na ograniczoność zasobów zasilających procesy i nieograniczoność potrzeb ludzkich, ta transformacja nie może przebiegać w sposób dowolny, lecz efektywny ekonomicznie. Dlatego też, działania mające na celu doskonalenie procesów gospodarczych, wydobycia z nich najwyższej efektywności ekonomicznej, są immanentnym elementem codziennej praktyki gospodarczej. Jeśli jednak te działania doskonalące procesy gospodarcze mają być działaniami świadomymi i celowymi, to powinny być realizowane w oparciu o wiedzę naukową. Dlatego też, treści programowe wykładów oraz zajęć ćwiczeniowych oferowanych w ramach modułu „Doskonalenie procesów gospodarczych” dostarczają wiedzy oraz wyrabiają umiejętności z zakresu tworzenia koncepcji, zastosowania metod i narzędzi usprawniania, racjonalizacji, restrukturyzacji i optymalizacji procesów gospodarczych. Podstawę teoretyczną całego modułu stanowi wykład nt. współczesnych wyzwań gospodarczych dostarczający usystematyzowanej wiedzy o problemach, oczekiwaniach i sposobach radzenia sobie z procesami gospodarczymi. Uszczegółowieniem tej wiedzy są treści programowe oferowane w ramach kolejnych przedmiotów, w szczególności rozwijających umiejętności z zakresu technik planowania biznesowego, finansowania rozwoju przedsiębiorstw, oceny inwestycji, zarządzania jakością oraz modelowania i optymalizacji z uwzględnieniem specyfiki usprawnianych procesów gospodarczych. Forma ćwiczeniowa i warsztatowa tych przedmiotów jest uzupełnieniem wykładów i pozwala na przełożenie wiedzy teoretycznej na grunt praktyczny. Stanowi to o dużej wartości merytorycznej oferowanego modułu doskonalenia procesów gospodarczych.


C2: Moduł: Sprawozdawczość i audyt

Moduł przeznaczony jest dla studentów, pragnących poszerzyć zdobyte wykształcenie nie tylko w zakresie finansów, ale i rachunkowości. W ramach tego modułu studenci zdobywają wiedzę z przedmiotów Sprawozdawczość finansowa, Podstawy audytu oraz Audyt wewnętrzny i zewnętrzny.

W ramach Sprawozdawczości finansowej studenci rozszerzą swoją wiedzę odnośnie do zasad rachunkowości, ram regulacyjnych sprawozdawczości finansowej, analizy i interpretacji sprawozdań, a także nauczą się przygotowywać skonsolidowane sprawozdania finansowe.

Na zajęciach z audytu studenci pogłębią nabytą wcześniej wiedzę z finansów i rachunkowości w zakresie planowania procesów audytu wewnętrznego i zewnętrznego, przeprowadzania procedury audytu oraz przygotowywania raportów z audytu.
Atutem studiowania w ramach tego modułu są zajęcia z praktykami: audytorami, biegłymi rewidentami oraz członkami prestiżowej organizacji Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Dla chętnych istnieje możliwość zdawania egzaminów uniwersyteckich akredytowanych przez ACCA. Zdanie egzaminów w formule ACCA nie tylko umożliwia rozliczenie semestru studiów na uczelni, ale i uprawnia dodatkowo do zwolnień z egzaminów Financial Reporting oraz Audit and Assurance w ACCA.

Zwolnienia łączą się z opłatami wnoszonymi do ACCA, więcej na stronie:
http://ekonom.ug.edu.pl/web/acca/index.html?lang=pl&ao=studia_na_specjalnosci_finanse_w_przedsiebiorstwach_akredytowanej_przez_acca


D1: Moduł: Innowacyjne technologie informacyjne

Nowoczesne technologie i innowacje odgrywają coraz większą rolę we współczesnej gospodarce. Uwarunkowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, cechujące się dynamicznym wzrostem natężenia konkurencji wywołanej globalizacją gospodarki, zacieraniem się granic między sektorami i ekspansją wytwórców produktów substytucyjnych, spowodowały wzrost rangi przepływu informacji, szybkiego reagowania, globalnego zarządzania, koordynacji i komunikowania się. Spowodowało to zmianę postrzegania technologii informacyjnych oraz innowacji, jako krytycznego czynnika dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Moduł ten poświęcony jest poznaniu nowoczesnych rozwiązań z zakresu technologii informacyjnej i komunikacyjnej (ICT), przybliżeniu pojęcia innowacyjności sektorowej i regionalnej, w tym funkcjonowania Regionalnych i Sektorowych Systemów Innowacji. W ramach zajęć w module możliwe będzie praktyczne poznanie (praca w laboratoriach komputerowych) najczęściej wykorzystywanych przez przedsiębiorstwa systemów wspierających procesy zarządzania na wszystkich szczeblach jego działalności, w tym narzędzi do realizacji procesów logistycznych, systemów do analityki biznesowej, zarządzania relacjami z klientem,  prowadzenia projektów i badań rynkowych a także narzędzi chmurowych wspomagających sprawną komunikację. 


D2: Moduł: Gospodarowanie finansami

Moduł przeznaczony jest dla studentów, pragnących poszerzyć zdobyte wykształcenie z zakresu finansów. W ramach tego modułu studenci zdobywają wiedzę z przedmiotów Zarządzanie finansami oraz Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem.

Przedmiot Zarządzanie finansami umożliwia pogłębienie wiedzy z zakresu: powiązań pomiędzy finansami a strategią przedsiębiorstwa, źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw, wpływu otoczenia gospodarczego (w tym rynków i instytucji finansowych) na finanse przedsiębiorstwa. Studenci zgłębią problematykę zarządzania kapitałem obrotowym, oceny inwestycji oraz struktury kapitałowej i kosztu kapitału.

Na zajęciach z Wyceny przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem studenci poznają różnorodne metody wyceny przedsiębiorstw i ich akcji, prawa rządzące rynkami akcji, elementy finansów behawioralnych, podejścia do zarządzania ryzykiem, przyczyny różnic kursowych i wahań stóp procentowych, techniki zabezpieczenia ryzyka walutowego, a także techniki zabezpieczenia ryzyka zmian stopy procentowej.

Program zajęć oparty jest na prestiżowej kwalifikacji Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). Wśród prowadzących zajęcia są wykładowcy posiadający dyplomy ACCA.

Dla chętnych istnieje możliwość zdawania (w ramach przedmiotu Zarządzanie finansami) egzaminu akredytowanego przez ACCA. Egzamin obejmuje oba przedmioty (Zarządzanie finansami oraz Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem) i uprawnia dodatkowo do zwolnień z egzaminu Performance management w ACCA.

Zwolnienia łączą się z opłatami wnoszonymi do ACCA, więcej na stronie:
http://ekonom.ug.edu.pl/web/acca/index.html?lang=pl&ao=studia_na_specjalnosci_finanse_w_przedsiebiorstwach_akredytowanej_przez_acca