Studia II stopnia stacjonarne - Ekonomia: Innowacyjność w gospodarceAbsolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • podstaw teorii innowacji,
 • roli innowacji w gospodarce światowej, znaczenia innowacji dla rozwoju gospodarczego krajów i regionów,
 • innowacyjnych sektorów gospodarczych,
 • innowacyjnych przedsiębiorstw, mechanizmów ich tworzenia i rozwoju,
 • programów i narzędzi wspierania innowacyjności przez krajową i regionalną politykę innowacyjną oraz programów operacyjnych i rozwojowych Unii Europejskiej, w tym Funduszy strukturalnych, instrumentów Strategii Lizbońskiej, programów na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • analizowania roli innowacji w skali przedsiębiorstwa, regionu, kraju i gospodarki światowej, posługując się koncepcjami teoretycznymi oraz praktycznym doświadczeniem wybranych podmiotów,
 • krytycznej oceny innowacyjnych zjawisk gospodarczych i zaproponowania rozwiązania problemu w wybranym obszarze wiedzy,
 • rozróżniania tradycyjnych i innowacyjnych zachowań gospodarczych w przedsiębiorstwie i regionie,
 • tworzenia biznes planu dla nowej firmy i podejmowania kolejnych kroków w budowie i rozwoju innowacyjnego przedsięwzięcia,
 • komunikowania się w grupie i prowadzenia pracy zespołowej ze względu na duży wymiar zajęć aktywizujących i warsztatów praktycznych.

Uzyskane efekty uczenia się umożliwiają absolwentowi:

 • pracę w warunkach gospodarki opartej na wiedzy i tworzenia własnej firmy innowacyjnej (program specjalności odpowiada standardom kształcenia na kierunku ekonomia, uzupełnionym o dodatkowe kwalifikacje określone we współpracy z kierownictwem Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego z siedzibą w Gdyni).

Przedmioty specjalnościowe:

 • Podstawy wiedzy o innowacjach
 • Innowacyjne przedsiębiorstwo - zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwie
 • Budowa i funkcjonowanie zespołu
 • Innowacyjne regiony i klastry
 • Tworzenie i finansowanie innowacyjnych firm - warsztaty praktyczne
 • Innowacje w gospodarce światowej
 • Psychologia menedżerska
 • Organizacja przemysłowa i procesy innowacyjne
 • Strategiczne zarządzanie przedsiębiorstwem innowacyjnym - warsztaty praktyczne
 • Project management - kierowanie projektem
 • Inno-regiony

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Aspekty ekonomiczne funkcjonowanie sektora kultury w Polsce.
 2. Ocena działalności inwestycyjnej gminy/powiatu/przedsiębiorstwa XYZ.
 3. Analiza użytkowników kryptowaluty bitcoin pod kątem teorii 5 grup konsumenckich.
 4. Wpływ konfliktów militarnych na poziom i tempo rozwoju gospodarczego.
 5. Przyjazna administracja podatkowa w Polsce – innowacyjne zmiany na przykładzie urzędu skarbowego w latach 2005-2011 w mieście X.
 6. Proces konwergencji technologicznej wybranych nowych krajów członkowskich względem najwyżej rozwiniętych krajów UE.
 7. Prognoza cen surowców krytycznych w UE.
 8. Znaczenie grupy seniorów w wielkości i strukturze konsumpcji w Polsce.

Opiekun specjalności:

 dr hab. Tomasz Brodzicki
profesor Uniwersytetu Gdańskiego


Katedra Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego
e-mail: t.brodzicki@ug.edu.pl