Studia II stopnia niestacjonarne Ekonomia: Finanse w przedsiębiorstwach
Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • zasad sporządzania i analizy sprawozdań finansowych,
 • podstaw prawa gospodarczego i handlowego,
 • systemu podatkowego oraz jego wpływu na działalność przedsiębiorstwa,
 • analizy otoczenia przedsiębiorstwa,
 • zarządzania wynikiem przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzania audytu przedsiębiorstwa,
 • zarządzania finansami przedsiębiorstwa.

Absolwent nabywa umiejętności:

 • sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat,
 • przeprowadzenia analizy mikro-, mezo- i makrootoczenia przedsiębiorstwa,
 • analizy dokumentów przedsiębiorstwa,
 • opisu i analizowania przyczyn oraz przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych przez pryzmat dokumentacji finansowej przedsiębiorstwa,
 • stosowania technik rachunku kosztów,
 • stosowania sytemu podatkowego w przypadku osób fizycznych i przedsiębiorstw,
 • wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu zarządzania wynikiem przedsiębiorstwa,
 • skutecznej oceny inwestycji,
 • wyceny wartości przedsiębiorstwa różnymi metodami,
 • podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka,
 • szacowania i analizy ryzyka w przedsiębiorstwie.

Uzyskane efekty kształcenia umożliwiają absolwentowi:

 • pracę na samodzielnych stanowiskach związanych z analizą finansową, księgowością, kontrolingiem, a także na stanowiskach menadżerskich lub analitycznych. Uzyskanie uznawanych na całym świecie prestiżowych dyplomów ACCA (m.in.  Advanced Diploma in Accounting and Business), potwierdzających wysokie kompetencje w zakresie rachunkowości i finansów, które umożliwiają zdobycie pracy w międzynarodowych firmach na wysokich stanowiskach.

Przedmioty specjalnościowe:

Przedmioty specjalizacyjne odpowiadają przedmiotom oraz egzaminom ACCA na następujących poziomach:
 • Podstawy wiedzy z zakresu finansów i rachunkowości (AB+FA+MA)
 • Prawo handlowe (LW)
 • Zarządzanie wynikiem przedsiębiorstwa (PM)
 • Podatki (TX)
 • Sprawozdawczość finansowa (FR)
 • Podstawy audytu oraz Audyt wewnętrzny i zewnętrzny (AA)
 • Zarządzanie finansami oraz Wycena przedsiębiorstw i zarządzanie ryzykiem (FM)

Studenci tej specjalności mają możliwość uzyskania następujących dyplomów:
 • Diploma in Accounting and Business (po spełnieniu dodatkowych wymogów),
 • Advanced Diploma in Accounting and Business (po spełnieniu dodatkowych wymogów),
 • dyplom ukończenia studiów licencjackich Oxford Brooks University (po spełnieniu dodatkowych wymogów).

Przykładowe tematy prac dyplomowych:

 1. Wpływ wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie na jego konkurencyjność.
 2. Rola funduszy poręczeniowych w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw.
 3. Perspektywa rozwoju przedsiębiorstwa XYZ na podstawie wyceny metodą DCF i EVA.
 4. Metody analizy i oceny rentowności na przykładzie spółki X.
 5. Wpływ otoczenia na wycenę przedsiębiorstwa metodą dochodową.
 6. Rentowność produkcji w Polsce i zagranicą  - porównanie na przykładzie spółki X.
 7. Optymalizacja procesów księgowych w przedsiębiorstwie poprzez wprowadzenie centrum usług wspólnych.
 8. Gospodarka finansowa w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej.
 9. Wpływ fuzji i przejęć na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Opiekun specjalności:dr Anna Blajer-Gołębiewska

Katedra Mikroekonomii
e-mail: a.blajer@ug.edu.pl