Rekrutacja

Informujemy, że w styczniu 2019 r. na Wydziale Ekonomicznym UG rozpocznie się rekrutacja do projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).1.    Wizyta studyjna w siedzibie WTO (M2: Zadanie 4, poz. 25)


Rekrutacja obejmuje studentów kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność international business, studia II stopnia (2018/19).

Do rekrutacji przystąpić mogą studenci II roku studiów II stopnia kierunku msg, specjalności International Business na WE według następujących zasad:

  1. student musi mieć zaliczony I i II semestr I roku studiów;
  2. ranking według średniej ocen z I roku studiów;
  3. studenci mający dług ECTS mogą przystąpić do rekrutacji jedynie w przypadku wolnych miejsc i w takim przypadku decyduje średnia ocen z I roku studiów;
  4. studenci , którzy mają zaplanowane wyjazdy w ramach Programu Erasmus+, współpracy międzyuczelnianej, itp. w semestrze letnim 2018/2019 mogą przystąpić do rekrutacji pod warunkiem, że ich wyjazd nie pokrywa się z terminem wizyty studyjnej.