Current issue

International Business and Global Economy Nr 38

ISSN 2300-6102

e-ISSN 2353-9496

 

Editor-in-chief: Joanna Adamska-Mieruszewska

 

Publishing editor: Anna Świtalska-Jopek

 

Scientific Board: Hans H. Bass, Joanna Bednarz, Banu Durukan, Alina Hyż, Wolfgang Kremser, Natalja Lāce, Ewa Oziewicz, Nijole Petkevièiute, Joanna Pietrzak, Asta Radzevièiene, Iveta Simberova, Christiane Trüe

 

Publisher: Gdansk University Press, Gdańsk 2019

 

The electronic form is the original version of our journal 


Front Page [PDF]

 

Editorial Page [PDF]

 

Table of contents [PDF]

 

 

Articles

 

Sławomir Antkiewicz
Uniwersytet Gdański

 
 
 
DOI 10.4467/23539496IB.19.001.11500
 
 
Niezbędnym warunkiem właściwego funkcjonowania polskich przedsiębiorstw jest stabilność rozwiązań podatkowych. Na przestrzeni lat 2018–2019 pojawiło się jednak kilka wariantów zmian opodatkowania, co może mieć istotny wpływ na strukturę kapitału przedsiębiorstw. Wdrożenie jednego z wariantów stworzy określone preferencje dla wykorzystania kapitału własnego lub obcego. Celem artykułu jest przeanalizowanie wpływu możliwych zmian poziomu opodatkowania na decyzje zarządów przedsiębiorstw dotyczące sposobów finansowania polskich przedsiębiorstw i kształtowanie ich struktury kapitałowej. Aby osiągnąć tak sformułowany cel badawczy, przedstawiono istotę struktury kapitału oraz ewolucję koncepcji teoretycznych dotyczących preferencji finansowania przedsiębiorstw akcjami lub obligacjami. Szczególną uwagę poświęcono modelowi Mertona Howarda Millera, który dowodził, że przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać odsetkowe tarcze podatkowe zmniejszające podstawę wymiaru płaconego podatku dochodowego. Posłużono się metodą analityczno-opisową oraz porównawczą. Przedstawiono scenariusze zmian opodatkowania i przy wykorzystaniu modelu Millera wykazano preferencje dla wykorzystania kapitału własnego lub obcego. Wyniki badań wskazują, że w obecnym stanie prawnym występują preferencje dla finansowania podmiotu obligacjami korporacyjnymi, które w przypadku urzeczywistnienia najbardziej realnego scenariusza likwidacji podatku od odsetek od obligacji ulegną dalszemu zwiększeniu.
 
 
Application of Merton Howard Miller’s capital structure model in the conditions of the volatility of fiscal policy in Poland in the years 2018–2019
 
An essential condition for the proper functioning of Polish enterprises is the stability of tax solutions. However, over the years 2018–2019, several variants of tax changes appeared, which may have a significant impact on the capital structure of enterprises. The implementation of one of the variants will create specific preferences for the use of equity or foreign capital. The purpose of the papers is to analyse the impact of possible changes in the tax rates on the decisions of management boards of enterprises regarding the methods of financing Polish enterprises and shaping their capital structure. To achieve the research goal, the paper presents the capital structure and the evolution of theoretical concepts regarding the preferences for financing enterprises with shares or bonds. Particular attention was paid to Merton Howard Miller’s model, which argued that enterprises can use interest tax shields that reduce the basis for calculating income tax. The analytical-descriptive and comparative methods were used. Scenarios of changes in taxation were presented and preferences for the use of equity or foreign capital were demonstrated using the Miller model. The research results indicate that in the current legal situation there are preferences for financing an entity with corporate bonds and if the most realistic scenario of liquidating the tax levied on interest paid to bondholders plays out, these preferences will further increase.
 
 
Keywords: capital structure, equity capital, debt, shares, bonds, tax shield
 
 
 
 
 
Małgorzata Czermińska
Krakowska Akademia im. A.F. Modrzewskiego
 
Joanna Garlińska-Bielawska
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
Marta Ulbrych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 
 
 
DOI 10.4467/23539496IB.19.002.11501
 
 
Celem artykułu jest prezentacja wyników badania dotyczącego funkcjonowania unii celnej pomiędzy Unią Europejską a Turcją. W opracowaniu wykorzystano metodę krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz przegląd dokumentów Źródłowych i danych statystycznych, co pozwoliło zidentyfikować słabości oraz wskazać przesłanki modernizacji i proponowane kierunki zmian obowiązującego porozumienia. Za podstawowy mankament umowy należy uznać fakt, że obejmuje ona jedynie liberalizację handlu artykułami przemysłowymi. Ponadto Turcja nie ma statusu obserwatora w unijnym Komitecie ds. Polityki Handlowej. Z tych powodów w grudniu 2016 r. Komisja Europejska zaproponowała rewizję obowiązującej umowy celnej z Turcją i poszerzenie
relacji handlowych poprzez stworzenie nowego rodzaju umowy handlowej. Proponuje się, by do ram regulacyjnych nowej umowy włączyć dodatkowe obszary, w tym przede wszystkim rolnictwo, usługi oraz dostęp do przetargów publicznych.
 
 
Słowa kluczowe: unia celna, Unia Europejska, Turcja
 
 
The functioning of the customs union between the European Union and Turkey – state and prospects
 
The aim of the paper is to present the results of a research into the functioning of the customs union between the European Union and Turkey. The survey uses a method of critical analysis of the literature and a review of source documents and statistical data, which allowed to identify the weaknesses and indicate the reasons for modernization and proposed directions of changes of the current agreement. The main drawback of the agreement is that it only covers the liberalization of trade in industrial goods. In addition, Turkey does not have observer status in the EU Trade Policy Committee. For these reasons in December 2016 the European Commission proposed a review of the existing customs union agreement with Turkey and an extension of trade relations by creating a new type of trade agreement. It is proposed to include additional areas in the regulatory framework of the new agreement, in particular agriculture, services, and access to public tenders.
 
Keywords: customs union, European Union, Turkey
 
 
 
 
 
Eugeniusz Gostomski, Tomasz Michałowski
Uniwersytet Gdański
 
 
 
 
DOI 10.4467/23539496IB.19.003.11502
 
 
Lata 1980–2017 to okres bardzo szybkiego wzrostu światowego handlu usługami. Ekspansji sektora usługowego w skali międzynarodowej towarzyszą zmiany zarówno struktury rzeczowej, jak i geograficznej światowej wymiany usług. Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie zmian zachodzących w światowym handlu usługowym, wyjaśnienie ich przyczyn i wskazanie kierunków rozwoju międzynarodowego handlu usługowego w najbliższych latach. Autorzy oparli swoje rozważania na analizie opracowań specjalistów z zakresu poruszanej tematyki, jak i analizie danych statystycznych pozyskanych od różnych instytucji i organizacji międzynarodowych. Autorzy zauważają, że międzynarodowy handel usługami rośnie szybciej niż międzynarodowa wymiana towarowa, wzrasta przy tym znaczenie eksportu usług biznesowych oraz usług informacyjnych, informatycznych i telekomunikacyjnych kosztem znaczenia eksportu usług transportowych i usług związanych z dystrybucją towarów. W międzynarodowym handlu usługami zwiększa się udział krajów azjatyckich, zwłaszcza Chin i Indii.
 
Słowa kluczowe: usługi, handel, GATS, TiSA
 
 
 
Major changes in global trade in services
 
In the period 1980–2017, we could see a rapid growth in global trade in services. The world-wide expansion of the service sector has been accompanied by changes in the structure of international trade in services. The aim of this study is to present the changes which have been taking place in global trade in services, to explain their determinants, and indicate the directions of development of international trade in services in the coming years. The study is based on the analysis of current research on trade in services, as well as on the analysis of statistical data obtained from various international institutions and organizations. The authors note that international trade in services is growing faster than international trade in goods. What is more, the importance of business services as well as information, IT, and telecommunications services exports is growing, while the importance of exports of transport services and services related to the distribution of goods is decreasing. The share of Asian countries, especially China and India, in international trade in services is increasing.
 
Keywords: services, trade, GATS, TiSA
 
 
 
 
Kamran Davari Nikou
 

DOI 10.4467/23539496IB.19.004.11503
 
 
The nature of idea generation in new product development is challenging, competing, risky, and requires an interdisciplinary approach. Being aware of the types, sources, techniques, and metrics of ideation is crucial for the achievement of effective and efficient idea generation. The present research attempts to identify the support mechanisms used within different national cultures in terms of generating new product ideas. A descriptive survey was conducted in order to exemplify idea generation norms in new product development and to establish the nature of this process from a multidisciplinary perspective. Then, an explorative qualitative research was carried out with the participation of 78 experts from 39 countries. Subsequently, partial raw data were refined, categorized, and interpreted via content analysis. The literature on idea generation in new product development ought to be more explorative rather than confirmative; it also needs to adopt a wider perspective because of the multidisciplinary nature of the phenomenon it is concerned with. Since successful idea generation can be cultivated along with the development of human capital, more importance should be attached to interdisciplinarity in human resources, multidisciplinarity in human skills, and perceptual vision than to technical excellence.
 
 
Keywords: high-tech, idea generation, nature, new product development, new service development
 
 
Międzynarodowe badania standardów i cech generowania pomysłów na nowe produkty
  
Obszar generowania pomysłów w rozwoju nowych produktów jest pełen wyzwań, cechuje się wysoką konkurencyjnością i ryzykiem, a przy tym ma charakter interdyscyplinarny. Znajomość typów, a także właściwych technik i wskaźników tworzenia idei jest kluczowa w procesie skutecznego generowania pomysłów. Celem niniejszego artykułu jest określenie mechanizmów wspierających generowanie pomysłów na nowe produkty w różnych kulturach. Aby zilustrować standardy obowiązujące w procesie generowania pomysłów na nowe produkty i określić naturę tego procesu z perspektywy multidyscyplinarnej, przeprowadzono badanie ankietowe. Przeprowadzono także eksploracyjne badanie jakościowe z udziałem 78 ekspertów z 39 krajów. Następnie pozyskane w badaniach dane surowe zostały skategoryzowane i zinterpretowane poprzez zastosowanie metody analizy treści. Literatura dotycząca generowania pomysłów w rozwoju nowych produktów powinna mieć charakter bardziej eksploracyjny niż potwierdzający, a także obejmować szersze spojrzenie i uwzględniać multidyscyplinarną naturę tego zjawiska. Ponieważ proces tworzenia idei postępuje wraz z rozwojem kapitału ludzkiego, szczególnie ważne jest położenie większego nacisku na interdyscypliność zasobów ludzkich, multidyscyplinarność kompetencji miękkich oraz wizję niż na doskonałość techniczną.
 
 
Słowa kluczowe: high-tech, generowanie pomysłów, rozwój nowych produktów, rozwój nowych usług
 
 
 
 
Jacek Pera
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 
 

DOI 10.4467/23539496IB.19.005.11504
 
 
This paper analyses the safety of investing in Polish cooperative banks’ bonds in the aspect of risk. The main purpose of the paper is to identify and analyse the risk resulting from Polish cooperative banks’ issuing bonds. The paper assumes the following research hypothesis: investments in cooperative bonds are relatively safe. As a rule, cooperative banks issue bonds in pursuing their business defined in the articles of association (development of lending activity), investing in branch network or innovative technological solutions, restructuring/diversifying financing sources, restructuring maturity structure for liabilities, restructuring liability revaluation dates, or increasing regulatory capital. The analysis covered all Polish cooperative bonds issued in 2018 and maturing
in 2026, i.e. all 24 bond issues performed by 20 cooperative banks. The research identified general risks applicable to all cooperative bonds, as well as risks specific to each of the 24 bond issues analysed. Based on the classification, the cooperative bonds were divided by type into eight groups. The author adopted the method of critical analysis of literature. The modified Fisher–Weil model, risk classification on the Stanisz scale, and selected risk indicators were also used in the evaluation of the bonds. For his analysis, the author drew data from full-year, half-year, and current reports found on the Catalyst and NBP websites. The security of cooperative bonds was analysed for D(average duration),V(convexity), and the risk indicator ID (issuer’s debt). The analysis revealed that investments in the bonds analysed are relatively secure. The accepted research hypothesis was therefore verified positively against these parameters. A high level of risk has been identified for the PID (profitability against the issuer’s debt) indicator. Here, the research hypothesis was verified negatively.
 
 
Keywords: bonds, risk, securities, cooperative bank, security
 
 
Bezpieczeństwo inwestycji w obligacje spółdzielcze – aspekt ryzyka
 
W artykule przeanalizowano bezpieczeństwo inwestowania w obligacje polskich banków spółdzielczych w aspekcie ryzyka. Głównym celem artykułu jest identyfikacja i analiza ryzyka wynikającego z emisji obligacji polskich banków spółdzielczych. W artykule przyjęto następującą hipotezę badawczą: inwestycje w obligacje spółdzielcze są stosunkowo bezpieczne. Co do zasady, banki spółdzielcze emitują obligacje w ramach prowadzenia działalności określonej w statucie (rozwój działalności kredytowej), inwestowania w sieć oddziałów lub innowacyjne rozwiązania technologiczne, restrukturyzacji/dywersyfikacji źródeł finansowania, restrukturyzacji struktury zapadalności zobowiązań, restrukturyzacji terminów przeszacowania zobowiązań lub zwiększenia kapitału regulacyjnego. Analiza objęła wszystkie polskie obligacje spółdzielcze wyemitowane w 2018 r. i zapadające w 2026 r., tj. wszystkie 24 emisje obligacji przeprowadzone przez 20 banków spółdzielczych. W ramach badania zidentyfikowano ogólne ryzyka mające zastosowanie do wszystkich obligacji spółdzielczych, a także ryzyka specyficzne dla każdej z 24 analizowanych emisji obligacji. W oparciu o klasyfikację obligacje spółdzielcze zostały podzielone według rodzaju na osiem grup. Autor przyjął metodę krytycznej analizy literatury. W ocenie obligacji wykorzystano również zmodyfikowany model Fishera–Weila, klasyfikację ryzyka w skali Stanisza oraz wybrane wskaźniki ryzyka. Do analizy wykorzystano dane z raportów całorocznych, półrocznych i bieżących zamieszczonych na stronach internetowych Catalyst i NBP. Bezpieczeństwo obligacji spółdzielczych analizowano dla D (średni czas trwania), V (wypukłość) oraz wskaźnika ryzyka ID (dług emitenta). Analiza wykazała, że inwestycje w analizowane obligacje są stosunkowo bezpieczne. Przyjęta hipoteza badawcza została zatem pozytywnie zweryfikowana w odniesieniu do tych parametrów. Wysoki poziom ryzyka został zidentyfikowany dla wskaźnika PID (rentowność w stosunku do zadłużenia emitenta). Tutaj hipoteza badawcza została zweryfikowana negatywnie.
 
 
Słowa kluczowe: obligacje, ryzyko, papiery wartościowe, bank spółdzielczy, bezpieczeństwo
 
 
 
 
Bamituni Etomi Abamu
Wekerle Business School
 
Joanna Pietrzak
University of Gdańsk
 
 

DOI 10.4467/23539496IB.19.006.11505
 
 
 
Foreign direct investment (FDI) is now an important factor in the development of an economy considering the benefits that come with it. This study aims to investigate the relationship between FDI and international trade from an exports perspective. A correlation analysis was performed to determine whether there is a relationship between the two variables. Findings show that there is a strong positive relationship between FDI and exports. A regression analysis using OLS showed a very significant relationship between the two and revealed that an increase in FDI causes an increase in the country’s exports. The composition of exports is limited as oil accounts for more than 90% of Nigeria’s exports, thereby exposing the country to external shocks. This study recommends that more efforts should be made to diversify the economy by attracting FDI to non-oil sectors such as agriculture, manufacturing, and mining in order to diversify the export base.
 
Keywords: international trade, foreign direct investments, exports
 
 
 
Zależność między inwestycjami bezpośrednimi a handlem międzynarodowym – perspektywa Nigerii
 
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są znaczącym czynnikiem rozwoju ekonomicznego. Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie zależności między napływem BIZ a poziomem eksportu w kraju przyjmującym na przykładzie Nigerii. Zależność między tymi dwoma zmiennymi została zbadana metodą korelacji. Wyniki wskazują na istnienie silnego związku między BIZ a eksportem. Analiza regresji z użyciem OLS wskazuje, że wzrost zagranicznych inwestycji bezpośrednich powoduje wzrost wartości eksportu. Struktura eksportu Nigerii jest uproszczona, jako że ropa naftowa stanowi 90% jego wartości, co naraża kraj na szoki zewnętrzne. Autorzy zalecają, aby rząd położył większy nacisk na przyciąganie inwestycji zagranicznych do innych sektorów, takich jak rolnictwo, przemysł wytwórczy i wydobywczy, aby zdywersyfikować strukturę eksportu Nigerii.
 
Słowa kluczowe: handel międzynarodowy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, eksport
 
 
 
 
Zdzisław W. Puślecki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 
 

DOI 10.4467/23539496IB.19.007.11506
 
 
 
Głównym celem artykułu jest przedstawienie stanowiska Unii Europejskiej wobec Nowego Jedwabnego Szlaku jako nowego chińskiego projektu skierowanego zarówno do państw rozwiniętych, jak i rozwijających się, który ma poszerzyć powiązania ekonomiczne w skali globalnej. Główną metodą badawczą zastosowaną w opracowaniu była metoda naukowa, w tym instytucjonalna, komparatywna, dokumentacyjna i statystyczna. Dodatkowo zastosowano także metodę dedukcyjną i metodę przewidywania indukcyjnego. Podjęte badania wskazują, że w Unii Europejskiej, m.in. w Niemczech, intensywnie rozmyśla się nad reakcją na chińskie plany inwestycyjne. Zauważa się, iż „Nowy Jedwabny Szlak” nie jest, jak sądzą niektórzy, jedynie sentymentalnym wspomnieniem, a próbą stworzenia ogromnego systemu, za pomocą którego Chińczycy chcą wycisnąć swoje piętno w świecie. Państwa Unii Europejskiej obawiają się, że celem tego nowego projektu jest przede wszystkim wzmocnienie oddziaływania Chin na gospodarkę światową i dążenie do zaspokojenia wyłącznie własnych interesów. We wnioskach wskazuje się, że w zależności od tego, jakie reguły będą obowiązywać w powyższym projekcie, będzie to albo współpraca, albo hegemonia.
 
 
Słowa kluczowe: Unia Europejska, Chiny, Nowy Jedwabny Szlak, rozwój ekonomiczny, geopolityczna kalkulacja
 
 
European Union and New Silk Road
 
The main aim of the article is to present the European Union’s position on the New Silk Road (One Belt One Road – OBOR, or ‘Belt and Road Initiative’ – BRI) understood as a project launched by China and directed at both developed and developing countries in order to broaden its economic connections. The main method applied in this research was the scientific method, including institutional, comparative, documentation, and statistical methods. Additionally, the methods of deductive and inductive forecasting were also used. The research indicates that in the European Union, i.e. Germany, there is much deliberation about the reaction to the Chinese investment plans. It has been noted that the ‘New Silk Road’ is not, as some seem to think, merely a sentimental memory, but an attempt to create an enormous system through which China wants to make its mark in the world. The Member States of the European Union fear that the aim of the new project is first and foremost to strengthen China’s influence on the global economy and its pursuit of satisfying only its own interests. It has been concluded that depending on the principles governing the project it will be either a cooperation, or a hegemony.
 
 
Keywords: European Union, China, New Silk Road, economic development, geopolitical calculation
 
 
 
 
Katarzyna Wysocka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 

 DOI 10.4467/23539496IB.19.008.11507
 
 
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie pozytywnych i negatywnych cech, które dostrzegają u siebie Polacy i Hiszpanie. Skupiono się na autostereotypach, które często pokrywają się z postrzeganiem jednych narodowości przez drugie. Opisano przedstawicieli kultur indywidualnych i bardzo patriotycznych, a jednocześnie mających inne podejście do otaczającego ich środowiska. Jako metodę badawczą przyjęto analizę dostępnych pozycji literaturowych, obserwacje różnych badaczy i własne. Artykuł opiera się na pozycjach literaturowych polskich autorów oraz czasopismach i publikacjach anglojęzycznych. Przedstawiono w nim i podparto wieloma przykładami zachowania Polaków i Hiszpanów z perspektywy ich rodaków. Polacy i Hiszpanie różnią się pod wieloma względami, ale należy wspomnieć, iż występują między nimi pewne podobieństwa. Niezwykle cenią tradycje, doceniają więzi rodzinne i szanują osoby starsze. Pomimo europejskiego pochodzenia obie kultury różnią się podejściem do życia. Niniejszy artykuł, będący charakterystyk ą Polaków i Hiszpanów, może również służyć za opracowanie tłumaczące przejawiane przez nich zachowania, które mogą być różnie interpretowane przez inne kultury.
 
Słowa kluczowe: stereotyp, Polak, Hiszpan, autostereotyp, indywidualizm
 
 
Cultural individualism on the example of a stereotypical Pole and Spaniard
 
The purpose of this article is to show positive and negative characteristics perceived in themselves by representatives of Polish and Spanish cultures. It focuses on self-stereotypes, which often coincide with the perception of one nationality by another. The article describes the representatives of individual and very patriotic cultures which at the same time have a different approach to the surrounding environment. The research method adopted was the analysis of available literature, observations of the author and of various other researchers. The article is based on Polish and foreign literature and publications. It presents and supports many examples of the behaviour of Poles and Spaniards from the perspective of their countrymen. Poles and Spaniards differ in many ways, but it should be mentioned that there are some similarities between them. They greatly value traditions, appreciate family ties, and respect older people. Despite their European origin, both cultures differ in their approach to life. This article, which characterises Poles and Spaniards, can also serve as a study explaining their behaviours that can be interpreted differently by other cultures.
 
Keywords: stereotype, Pole, Spaniard, self-stereotype, individualism
 
 
 
 
Katarzyna Wysocka
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 
 
 
DOI 10.4467/23539496IB.19.009.11508
 
 
 
Celem niniejszego artykułu jest ukazanie wpływu turystyki na gospodarkę hiszpańską. Metodą badawczą jest analiza dostępnych danych statystycznych zgromadzonych przez różne organizacje i instytucje, m.in. ŚCD, UNWTO oraz Unię Europejską. Artykuł opiera się na pozycjach literaturowych polskich autorów oraz czasopismach i publikacjach hiszpańskojęzycznych. Podstawa teoretyczna pracy ułatwia analizę gromadzonych danych empirycznych. W artykule przedstawiono zależność pomiędzy turystyką a rozwojem gospodarczym Hiszpanii. To zbiór najważniejszych informacji o sytuacji gospodarczej największego kraju Półwyspu Iberyjskiego. Zgromadzone zostały najaktualniejsze dane statystyczne, które pozwalają ocenić sytuację omawianej gospodarki. Warto wspomnieć, iż Hiszpania jako wiodący obszar recepcji turystycznej nieustannie poszukuje innowacji przyciągających turystów. Życie zawodowe wielu Hiszpanów zależy głównie od rozwoju turystyki, dlatego też dążą oni do sprostania oczekiwaniom najbardziej wymagających gości z całego świata.
 
Słowa kluczowe: turystyka, Hiszpania, turysta
 
 
The impact of tourism on the Spanish economy
 
The purpose of this article is to show the influence of tourism on the Spanish economy. The research method is the analysis of available statistical data collected by various organizations and institutions, including ŚCD, UNWTO and the European Union. The article is based on Polish literature and Spanish magazines and publications. The theoretical basis of the work facilitates the analysis of collected empirical data. The article presents the relationship between tourism and the economic development of Spain. It is a collection of the most important information about the economic situation of the largest country in the Iberian Peninsula. The most up-to-date statistical data have been collected to assess the situation of the said economy. It is worth mentioning that Spain as a leading tourist reception area is constantly looking for innovations that can attract tourists. The professional life of many Spaniards depends mainly on the development of tourism, so they strive to meet the expectations of the most demanding guests from around the world.
 
Keywords: tourism, Spain, tourist