Płatny trzymiesięczny staż w Brukseli

Opublikowano 27 stycznia 2017 roku

 


UWAGA STUDENCI !!!

STAŻE BRUKSELSKIE
POD PATRONATEM JAROSŁAWA WAŁĘSY
POSŁA DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO


Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego JAROSŁAWA WAŁĘSY ufundowało jeden staż dla studenta Uniwersytetu Gdańskiego, który odbywać się będzie przez trzy miesiące w Biurze Posła do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Celem stażu jest zapoznanie studenta Uniwersytetu Gdańskiego z pracami w Biurze Poselskim w Brukseli oraz w Parlamencie Europejskim w zakresie szeroko pojętych nauk społecznych.

Staż trwa 3 miesiące: od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. 

Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego gwarantuje uczestnikowi stażu stypendium w wysokości 1000 Euro miesięcznie brutto, z których uczestnik stażu pokrywa koszty zamieszkania, zakwaterowania oraz podróży. Koszty ubezpieczenia w okresie trwania stażu student ponosi we własnym zakresie.

Warunkiem uczestnictwa w stażu jest bardzo dobra znajomość języka angielskiego (na poziomie minimum B2/C1) lub francuskiego (w mowie i piśmie) potwierdzona kserokopią dokumentów poświadczających ukończenie kursów, lektoratów bądź egzaminów językowych oraz podstawowa wiedza na temat instytucji europejskich i ich zasad oraz dobre wyniki w nauce.

DO KONKURSU MOGĄ PRZYSTĄPIĆ STUDENCI WYDZIAŁU EKONOMICZNEGO UG, którzy w okresie stażu utrzymają status studenta.

Formularze aplikacyjne wraz z kopiami certyfikatów znajomości języka obcego należy złożyć do 13 lutego 2017 roku, do godz. 12.30 w Dziekanacie p. 127.

Informacje dodatkowe i formularz aplikacyjny dostępne są poniżej.
UWAGA - na formularzu musi znajdować się średnia ocen, obliczona i potwierdzona przez dziekanat


Regulamin Konkursu Uniwersytetu Gdańskiego „Staże Brukselskie”

Formularz zgłoszeniowy - Staże Brukselskie