Konkurs na stanowisko asystenta

Opublikowano 21 czerwca 2012 roku

Na podstawie § 78 i 89 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego Dziekan Wydziału Ekonomicznego, za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Makroekonomii

Wymogi:

  • ukończone studia magisterskie o profilu ekonomicznym;
  • zainteresowanie ekonomią i przedsiębiorczością;
  • znajomość co najmniej jednego języka obcego oraz umiejętność pracy na komputerze;
  • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej.


Wykaz wymaganych dokumentów:  

  • oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla potrzeb niezbędnych dla realizacji postępowania konkursowego (zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r.
  • ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.);
  • wniosek o zatrudnienie skierowany do JM Rektora UG;
  • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 );
  • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie tytułu zawodowego magistra;
  • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.


Kandydat może także złożyć list rekomendacyjny od profesora znającego jego dotychczasowe dokonania badawcze i organizacyjne.

Termin i miejsce składania dokumentów: do  20 lipca 2012 r.

Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Sekretariat Katedry Makroekonomii,
ul. Armii Krajowej 119/121, pokój 204.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: do  19 sierpnia 2012 r.

Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof.  UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski