Job recruitment

Posted on 2024-02-09

Dziekan Wydziału Ekonomicznego dr hab. Monika Bąk profesor Uniwersytetu Gdańskiego, z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego Wydziału Ekonomicznego.  
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 8 marca  2024 r., godz. 10.00
 
WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę; wysokość wynagrodzenia – według Regulaminu wynagrodzeń UG.
 
TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  8 marca 2024 r.

Słowa kluczowe: ekonomia międzynarodowa, sektory off-shore, morska energetyka wiatrowa, rozwój lokalny.
 
WYMAGANIA:

 • tytuł naukowy magistra  nauk ekonomicznych,
 • praktyczna i teoretyczna wiedza z zakresu procesów wzrostu  gospodarczego, szczególnie rozwoju lokalnego, rozwoju obszarów morskich w tym morskiej energetyki wiatrowej
 • doświadczenie w badaniach z zakresu rozwoju regionalnego i rozwoju gospodarczego  ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki morskiej i nowych sektorów off-shore,
 • znaczący dorobek naukowy, udokumentowany publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych krajowych i międzynarodowych w ww. zakresie
 • zaawansowanie w co najmniej 80% przygotowania rozprawy doktorskiej w ww. zakresie tematycznym udokumentowane opinią opiekuna naukowego lub promotora, lub kierownika Szkoły doktorskiej
 • doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu funduszy na prowadzenie badań naukowych  z takich źródeł jak NCN, NCBR granty uczelniane etc.,
 • udokumentowany udział w kursach i konferencjach naukowych, w tym międzynarodowych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • znajomość języka polskiego i angielskiego na poziomie umożliwiającym przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych (np. udokumentowana publikacjami w językach konferencyjnych).Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie w sekretariacie Katedry Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego, Wydział Ekonomiczny UG, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, w pok. A 220 (kontakt: tel. 58 523-12-31 lub e-mail: barbara.meyer@ug.edu.pl ) następujących dokumentów:

 1. Podania o zatrudnienie (skierowanego do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego);
 2. Kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  (dostępny na stronie: https://ug.edu.pl/pracownicy/strony_jednostek/dzial_kadr);
 3. Kopii dyplomu;
 4. Wykazu dorobku naukowego i dydaktycznego za ostatnich 5 lat (lata 2019-2024);
 5. Opinii z dotychczasowego miejsca pracy lub szkoły doktorskiej;
 6. Dokumentów potwierdzających wymagane umiejętności i kwalifikacje;
 7. Zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji;
 8. Oświadczenia o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 9. Oświadczenia, że w przypadku zatrudnienia w Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.


W przypadku stwierdzenia braków w nadesłanych dokumentach lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji o kandydacie Komisja konkursowa wezwie kandydatów do ich uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Prosimy o umieszczenie w podaniu o zatrudnienie klauzuli "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Katedrze Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju Gospodarczego Wydziału Ekonomicznego,  zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r, a ponadto oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, iż jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

Organizator konkursu:

 • skontaktuje się z wybranymi osobami, które złożą dokumenty aplikacyjne;
 • oświadcza, że oferty nadesłane pocztą nie będą odsyłane;
 • zastrzega sobie prawo zaproszenia wybranych osób na rozmowę kwalifikacyjną;
 • zastrzega sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.


Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.
KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.
 5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.
 7. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.
 9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych,
  2. prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
  3. prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,
  6. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.