Job recruitment

Posted on 2012-07-13

Na podstawie paragrafu  89 Statutu UG Dziekan Wydziału Ekonomicznegoza zgodą Rektora UG ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków WalutowychInstytutu Handlu Zagranicznego

Wymogi:

 • stopień magistra lub doktora z zakresu nauk ekonomicznych,
 • wiedza w zakresie finansów międzynarodowych i bankowości,
 • biegła znajomość j. ang. na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku,
 • plany rozwoju naukowego,
 • predyspozycje do pracy dydaktycznej,

dodatkowe punkty za:

 • doświadczenie dydaktyczne,
 • działalność  w studenckim ruchu naukowym,
 • posiadanie Thomson Reuters Certificate, dokumentujący znajomość programów Thomson Reuters,
 • znajomość innych języków obcych.

Wykaz  wymaganych dokumentów:

 • odpis dyplomu
 • list motywacyjny
 • CV
 • wykaz dorobku naukowego, organizacyjnego i ewentualnie dydaktycznego
 • kandydat może także złożyć list rekomendacyjny od profesora znającego jego dotychczasowe dokonania badawcze i organizacyjne.


Zgłoszenie pisemne należy składać do dnia 12 września 2012 r. w Instytucie Handlu Zagranicznego (pokój 302 lub 332), ul. Armii Krajowej 119/121,
81-824 Sopot. (Tel. 058 523 13 84; 058 523 14 90).
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 17 września 2012 roku,
o godz. 10.00 w Sekretariacie IHZ (pok. 302).

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof.  UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski