Job recruitment

Posted on 2012-10-26

Na podstawie paragrafu 89 Statutu  Uniwersytetu Gdańskiego Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora  Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych  Instytutu Handlu Zagranicznego.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005 roku  (Dz.U. nr 164, poz.1365, z późn. zm.)

Wymagania kwalifikacyjne:  

 • stopień doktora nauk ekonomicznych;
 • zainteresowania naukowe: międzynarodowe stosunki gospodarcze, finanse międzynarodowe;
 • udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych;
 • biegła znajomość j. ang. na poziomie umożliwiającym prowadzenie zajęć w tym języku;
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej;
 • plany dotyczące dalszego rozwoju naukowego.


Wymagane dokumenty:

 • potwierdzone kopie dokumentów (dyplomu) stwierdzających uzyskanie stopnia naukowego doktora,
 • list motywacyjny,
 • życiorys i kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania ze strony http://www.ug.edu.pl/pl/strukturaug/pokaz_jedn.php?id_jedn=23 ),
 • oświadczenie, iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy;
 • informacje o dorobku naukowo-badawczym (w tym wykaz publikacji naukowych), dydaktycznym i organizacyjnym w ramach szkolnictwa wyższego.


Zgłoszenie pisemne należy składać do dnia 30 listopada 2012 r. w Instytucie Handlu Zagranicznego (pokój 302 lub 332), ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot. (tel. 058 523 13 84).

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się dnia 5 grudnia 2012 roku, o godz. 11.15 w Sekretariacie IHZ (pok. 302).

Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski