Job recruitment

Posted on 2012-10-15

Na podstawie paragrafu 89 Statutu  Uniwersytetu Gdańskiego Dziekan Wydziału Ekonomicznego za zgodą Rektora  Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Handlu Morskiego Instytutu Transportu i Handlu Morskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dn. 27 lipca 2005 roku  (Dz.U. nr 164, poz.1365, z późn. zm.)


Wymagania kwalifikacyjne:   

 • stopień doktora  nauk ekonomicznych,
 • zainteresowania naukowe: ekonomika i funkcjonowanie transportu morskiego, polityka transportowa Unii Europejskiej, transport intermodalny,
 • udokumentowany dorobek naukowy i dydaktyczny,
 • znajomość co najmniej jednego obcego języka,
 • predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej,
 • mile widziane doświadczenie w zakresie uczestnictwa w międzynarodowych projektach naukowych.


Wymagane dokumenty:

 • odpis dyplomu doktora nauk ekonomicznych,
 • kwestionariusz osobowy,
 • podanie - zgłoszenie do konkursu,
 • cv,
 • informacja o dorobku naukowym, organizacyjnym i dydaktycznym.


Dokumenty należy składać w sekretariacie Instytutu Transportu
i Handlu Morskiego (pokój 324) do dnia 12. 11. br


                                
Dziekan Wydziału Ekonomicznego

Prof. UG, dr hab. Krzysztof Dobrowolski