Innovative education studies at the Master level

Posted on 2021-07-12

"Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health Care Technology" to unikatowy i pierwszy w Polsce tego typu kierunek, zaprojektowany w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”.

Jest to kierunek na studiach niestacjonarnych II stopnia łączący spojrzenie ekonomiczne, prawne i techniczne. Potrzebny zwłaszcza w obecnych czasach, ale jednocześnie odpowiadający na potrzeby społeczne i wykorzystujący możliwości  związane z rozwojem technologicznym.

Informacje o kierunku: https://www.youtube.com/watch?v=qjew8opVhkc

Wykładowcami są eksperci z trzech pomorskich uczelni oraz przedstawiciele pięciu przedsiębiorstw sektora ochrony zdrowia. Telemedycyna to kierunek, który z pewnością usprawni pracę w służbie zdrowia. Jest formą świadczenia usług medycznych i opieki zdrowotnej na odległość, mając na celu poprawę zdrowia pacjenta.

Wprowadzanie do ośrodków ochrony zdrowia oraz upowszechnianie w społeczeństwie systemów telemedycznych prowadzi do wzrostu komfortu pracy lekarzy i pacjentów i do ułatwienia dostępu do specjalistycznej opieki medycznej mieszkańcom małych miast i wsi.

Dodatkowo telemedycyna umożliwia zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjentów i nadzorowanie wyników jego leczenia, prowadzi również do zmniejszenia liczby hospitalizowanych pacjentów i zredukowania kosztów ich dojazdu do szpitali.

Co istotne stosowanie systemów telemedycznych umożliwia także uzyskanie szybkiej diagnozy w ratownictwie medycznym, ułatwia dostęp do profesjonalnej pomocy medycznej w poważnych, nagłych przypadkach lub w wypadku wystąpienia katastrof naturalnych.

Absolwenci kierunku będą gotowi do pracy w podmiotach ochrony zdrowia wdrażających najnowsze rozwiązania organizacyjne i techniczne, jak również do zarządzania takimi procesami. Poznają nowoczesne rozwiązania telemedyczne, telematyczne i biomedyczne, a także dowiedzą się jak je skutecznie i zgodnie z prawem wdrażać w placówkach zdrowia. Otrzymają również kompleksową wiedzę na temat zarządzania projektami w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem pozyskiwania funduszy i negocjacji.

Programy tego rodzaju prowadzą najlepsze światowe uczelnie, w tym europejskie i amerykańskie m.in.:  Harvard University (Healthcare Management) oraz the Stanford University (The Department of Health Research and Policy).

Na Uniwersytecie Gdańskim zajęcia na kierunku „Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia” prowadzone są na kierunku interdyscyplinarnym, na dwóch wydziałach: na Wydziale Ekonomicznym (odpowiedzialnym również za rekrutację na ten kierunek) oraz na Wydziale Prawa i Administracji.

Szczegółowe informacje i program studiów: Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

Informacje o rekrutacji na kierunek: Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia

 

 

 

Biznes i technologia ekologiczna (BiTE) to interdyscyplinarny kierunek studiów prowadzony przez Wydział Ekonomiczny i Wydział Chemii, którego celem jest wyposażenie absolwenta w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej.

Jest to kierunek na studiach stacjonarnych II stopnia.

 

Student ma możliwość nauki diagnozowania sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw ekologicznych oraz wskazywania kierunków usprawnień jego działania, zdobycia kompetencji umożliwiających przygotowanie koncepcji biznesu ekologicznego i planu technologiczno – biznesowego w zakresie przedsiębiorstwa lub przedsięwzięcia ekologicznego.

Wśród umiejętności absolwenta należy wymienić planowanie i organizowanie procesów ekonomicznych w przedsiębiorstwie branży ekologicznej, eksploatacji urządzeń i instalacji ekologicznych oraz prowadzenia przedsiębiorstw tej branży.

Studenci mają okazję uczestniczenia w wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców z dwóch wydziałów uniwersyteckich, jak również praktyków biznesu oraz udziału w przedmiotach specjalizacyjnych, np. Nanotechnologia a środowisko, Zielone zamówienia publiczne czy Negocjacje w biznesie.

Osiągnięcie efektów kształcenia studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branży ekologicznej w działach: eksploatacji, sprzedaży, rozwoju, analiz, marketingu; instytucjach finansujących ekologię i przedsiębiorczość; jednostkach wspierania biznesu i firmach konsultingowych; przedsiębiorstwach budowlanych realizujących instalacje ekologiczne; przedsiębiorstwach handlowych z branży ekologicznej.

Szczegółowe informacje i program studiów: Biznes i technologia ekologiczna

Informacje o rekrutacji na kierunek: Biznes i technologia ekologiczna - rekrutacja