Uchwała Nr 140/21/RDEif

Uchwała Nr 140/21/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 listopada 2021 roku
w sprawie nadania mgr Joannie Czerepko stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Na podstawie:

  1. art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) w zw. z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.);
  2. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.);
  3. § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (zarządzenie nr 120/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego);
  4. § 21 ust. 1 Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 95/R/19 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim z późn. zm.);

 

w głosowaniu tajnym, jednogłośnie

uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego nadaje Pani magister Joannie Czerepko stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Uwarunkowania zakupów transgranicznych na przykładzie klientów z obwodu kaliningradzkiego”.

§ 2.


Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.Wynik głosowania:
uprawnionych: 38 osób; obecnych: 27 osób;
oddano głosów: 27
ZA - 27
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego