Uchwała Nr 138/21/RDEif

Uchwała Nr 138/21/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 listopada 2021 roku
w sprawie nadania mgr Joannie Sikorze-Alickiej stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse

Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, działając na podstawie:

  1. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) w zw. z § 29 ust. 1 oraz § 32 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.;
  2. § 31 ust. 1 pkt 3 i § 32 załącznika do uchwały nr 121/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 26 września 2019 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim;
  3.  art. 178 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) i § 21 ust. 1 regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim stanowiącego załącznik do uchwały nr 152/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim;

 

w głosowaniu tajnym, jednogłośnie

uchwala, co następuje:

nadać Pani magister Joannie Sikorze-Alickiej stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Efektywność działalności polskich szpitali klinicznych”.Wynik głosowania:
uprawnionych: 35 osób; obecnych: 26 osób;
oddano głosów: 25
ZA - 25
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego