Uchwała Nr 129/21/RDEif

Uchwała Nr 129/21/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 21 października 2021 roku
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Joanny Czerepko
i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie:

  1. art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) w zw. z art. 179 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.);
  2. § 7 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261);
  3. art. 178 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 28 ust. 1 pkt 8 i ust. 4 w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.);
  4. § 29 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r. (zarządzenie nr 120/R/21 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia ujednoliconego tekstu Statutu Uniwersytetu Gdańskiego);
  5. § 21 ust. 1 Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim (załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 95/R/19 z dnia 31 października 2019 roku w sprawie Regulaminu rady dyscypliny naukowej w Uniwersytecie Gdańskim z późn. zm.);

 

w głosowaniu tajnym, jednogłośnie

uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego przyjmuje rozprawę doktorską mgr Joanny Czerepko pt. „Uwarunkowania zakupów transgranicznych na przykładzie klientów z obwodu kaliningradzkiego” i dopuszcza do jej publicznej obrony.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wynik głosowania:
uprawnionych: 38 osób; obecnych: 26 osób;
oddano głosów: 25
ZA - 25
PRZECIW - 0
WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ - 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego