Uchwała Nr 58/21/RDEif

Uchwała Nr 58/21/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 20 maja 2021 roku
w sprawie nadania mgr. Krzysztofowi Krzywdzińskiemu stopnia doktora
w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse


Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącej komisji powołanej przez Radę Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, nadaje mgr. Krzysztofowi Krzywdzińskiemu stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego przychyliła się do opinii komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Krzywdzińskiego w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, na podstawie  przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Własność państwowa i jej implikacje dla akcjonariuszy spółek elektroenergetycznych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”.

§ 2.


Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.


Wynik głosowania tajnego, na posiedzeniu prowadzonym w trybie zdalnym (zgodnie z art. 178 ust. 1a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) z użyciem środka komunikacji elektronicznej


 

Uprawnionych obecnych: 25
Głosów ważnych: 25
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 25
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego