Uchwała Nr 1/21/RDEif

 Uchwała Nr 1/21/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 21 stycznia 2021 roku
w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
 w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse
wszczętego na wniosek dr Magdaleny Mosionek-Schweda


Na podstawie art. 221 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, po zapoznaniu się z dokumentacją przekazaną przez Radę Doskonałości Naukowej w dniu 7 stycznia 2021 r., wyraża zgodę na  przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse wszczętego w dniu 22 grudnia 2020 roku na wniosek dr Magdaleny Mosionek-Schweda.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wynik głosowania tajnego, na posiedzeniu prowadzonym w trybie zdalnym (zgodnie z art. 178 ust. 1a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875, 1086, Dz. U. z 2019 r. poz. 2020) z użyciem środka komunikacji elektronicznej.

 

Uprawnionych obecnych: 26
Głosów ważnych: 26
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 24
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 2
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego