Uchwała Nr 63/20/RDEif

 Uchwała Nr 63/20/RDEif
Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 18 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Krzysztofa Grablewskiego
i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Ekonomia i finanse Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dr. hab. Romana Kisiela z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i prof. dr. hab. Włodzimierza Rydzkowskiego z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni, przyjmuje rozprawę doktorską mgr. Krzysztofa Grablewskiego nt. „Zatrudnienie wspomagane jako instrument aktywizacji społeczno-zawodowej osób z niepełnosprawnościami w Polsce (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wynik głosowania tajnego, na posiedzeniu prowadzonym w trybie zdalnym (zgodnie z art. 178 ust. 1a Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875) z użyciem środka komunikacji elektronicznej.

Uprawnionych obecnych: 25
Głosów ważnych: 25
Głosów nieważnych: 0
   
Głosów oddanych za uchwałą: 25
Głosów oddanych przeciwko uchwale: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Przewodniczący Rady Dyscypliny Ekonomia i finanse
dr hab. Przemysław Borkowski
profesor Uniwersytetu Gdańskiego