Projekt i-c-eu

I-C-EU projekt
WPŁYW INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ NA MIĘDZYNARODOWĄ KONKURENCYJNOŚĆ EUROPY
(ang. IMPACT OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE ON INTERNATIONAL COMPETITIVENESS OF EUROPE)


Projekt I-C-EU jest to projekt realizowany w ramach 7 Ramowego programu Unii Europejskiej (FP7-TRANSPORT (TPT)-2012-RTD-1).

 

Pierwszy newsletter projektu  - January 2013 http://www.i-c-eu.eu/newsletters/I-C-EU-newsletter1.pdf

Drugi newsletter projektu – June 2013 http://www.i-c-eu.eu/newsletters/I-C-EU-newsletter1.pdf

 

Projekt ma za zadanie wyjaśnić związki między inwestycjami w infrastrukturę transportową i szerszymi efektami dla gospodarki i społeczeństwa wynikającymi z realizacji tych projektów inwestycyjnych. Badania podejmowane w ramach projektu maja dotyczyć identyfikacji wpływu projektów infrastrukturalnych na wzrost gospodarczy, konkurencyjność Europy. W ramach podejmowanych ocen takiego wpływu, najczęściej  stosuje się metodę CBA/MCA, w których uwzględnia się jedynie bezpośrednie efekty ekonomiczne, natomiast pomija efekty pośrednie. Z tego powody korzyści i koszty realizacji określonych projektów są niedoszacowane i powoduje to trudności w podejmowaniu decyzji związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych oraz uniemożliwia rzetelne porównania różnych projektów. Celem przewodnim tych działań jest podniesienie konkurencyjności Europy na arenie międzynarodowej.

 Główne cele projektu można sformułować jako:

  • Określenie i zidentyfikowanie wzajemnych zależności pomiędzy infrastrukturą transportową, konkurencyjnością gospodarki / regionu i wzrostem gospodarczym.
  • Zaproponowanie modyfikacji w zakresie rozwoju metodologii, mającej na celu ilościowe ujęcie efektów różnego typu projektów inwestycyjnych, w zakresie infrastruktury transportu na konkurencyjność regionu, gospodarki europejskiej i wzrost gospodarczy;
  • Włączenie efektów wpływających na poziom konkurencyjności międzynarodowej i wzrost gospodarczy do metodologii oceny takiego oddziaływania;
  • Zaproponowanie rekomendacji, na temat oceny polityki UE, w zakresie określenia  poziomu konkurencyjności gospodarki europejskiej i wzrostu regionalnego.

Wyniki I-C-EU projektu będą miały wpływ na lepsze zrozumienie wzajemnych relacji między infrastrukturą transportu a poziomem konkurencyjności Europy i regionu. Jest to szczególnie ważne dla decydentów polityki transportowej, którzy podejmują działania interwencyjne,  mające  na celu podnoszenie znaczenia Europy w świecie i globalnej gospodarce. 

 Partnerzy projektu:

Koordynator: TRANSPORT & MOBILITY LEUVEN NV, Belgium

  1. PANTEIA BV, Netherlands
  2. VERENIGING VOOR CHRISTELIJK HOGER ONDERWIJS WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN PATIENTENZORG, Netherlands
  3. FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V, Germany
  4. UNIWERSYTET GDANSKI, Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych, Poland
  5. FUNDACION DE ESTUDIOS DE ECONOMIA APLICADA, Spain.

 Strona projektu: http://www.i-c-eu.eu/