mgr inż. Marta Chylińska

Opublikowano 23 czerwca 2021 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 30 września 2013 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Wycena kontraktów terminowych na miedź na Londyńskiej Giełdzie Metali w okresie niestabilności na rynkach finansowych

Promotor: prof. dr hab. Paweł Miłobędzki

Recenzenci:


Recenzje:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 18 listopada 2021 r.

Streszczenie: wersja polska, wersja angielska

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 10 grudnia 2021 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej:

Nadanie stopnia doktora: