dr Agata Jarmoszka

Opublikowano 15 stycznia 2020 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 28 czerwca 2007 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Migracje kapitału ludzkiego jako zjawisko ekonomiczne i społeczne na przykładzie województwa pomorskiego


Promotor: prof. dr hab. Zofia Sawiczewska

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 19 kwietnia 2012 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 14 maja 2012 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 14 maja 2012 r.

Nadanie stopnia doktora: 17 maja 2012 r.