dr Sławomir Czopur

Opublikowano 14 stycznia 2020 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 16 września 2010 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Kapitał finansowy banków spółdzielczych


Promotor: dr hab. Eugeniusz Gostomski, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 17 maja 2012 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 14 czerwca 2012 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 14 czerwca 2012 r.

Nadanie stopnia doktora: 14 czerwca 2012 r.