dr Wojciech Wawrzyński

Opublikowano 10 stycznia 2020 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 27 października 2005 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Fundusze bezzwrotnej pomocy jako narzędzie europejskiej strategii budowania współpracy w sektorze badań i rozwoju - na przykładzie sektora badań i eksploatacji morza


Promotor: dr hab. Krystyna Gawlikowska-Hueckel, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 15 listopada 2012 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 17 grudnia 2012 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 17 grudnia 2012 r.

Nadanie stopnia doktora: 17 stycznia 2013 r.