dr Wacław Bielawski

Opublikowano 03 stycznia 2020 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 29 września 2005 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: System zintegrowanego zarządzania bezpieczeństwem i jakością a tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa żeglugowego na rynku globalnym


Promotor: prof. dr hab. Krystyna Wojewódzka-Król

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 17 stycznia 2013 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 20 lutego 2013 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 20 lutego 2013 r.

Nadanie stopnia doktora: 21 lutego 2013 r.