dr Justyna Bukowska

Opublikowano 21 grudnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 16 czerwca 2011 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Coaching i mentoring jako narzędzia rozwoju kapitału intelektualnego studentów uczelni wyższej na przykładzie Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego


Promotor: dr hab. Marian Turek, prof. WSB

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 14 marca 2013 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 9 kwietnia 2013 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 9 kwietnia 2013 r.

Nadanie stopnia doktora: 11 kwietnia 2013 r.