dr Grzegorz Waszkiewicz

Opublikowano 21 grudnia 2019 roku

Wszczęcie przewodu doktorskiego: 14 kwietnia 2011 r.
(przewód doktorski przeprowadzony według przepisów Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki sprzed 1.10.2013 r.)

Tytuł rozprawy: Uwarunkowania minimalizacji ryzyka inwestowania na polskim rynku obsługi długu publicznego. Wykorzystania doświadczeń krajów iberyjskich


Promotor: dr hab. Henryk Ćwikliński, prof. UG

Recenzenci:


Przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie jej do publicznej obrony: 11 kwietnia 2013 r.

Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej: 26 kwietnia 2013 r.

Przyjęcie publicznej obrony rozprawy doktorskiej: 26 kwietnia 2013 r.

Nadanie stopnia doktora: 9 maja 2013 r.